(12.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážené kolegyně, kolegové, v návrhu zákona není uvedeno, že aktivní zálohy mají být budovány ve třech kategoriích, a to jako pěší roty u krajských vojenských velitelství, jako jednotky bojové a podpůrné v případě ohrožení státu a jako specialisté v záloze na dokrytí scházejících profesionálních vojáků. Protože je zákon napsán obecně, mám důvodné pochybnosti, jak toto rozdělení bude fungovat v praxi a zda nebude docházet ke zneužívání institutu takto postavených záloh.

Dalším z problematických bodů jsou náklady na postupné zvyšování počtu aktivních záloh ze současných 1 200 na plánovaných 5 000 osob. Jako argument pro zvýšení počtu záložáků se uvádějí průměrné mandatorní výdaje na jednoho vojáka. Důvodová zpráva dokonce uvádí, že navýšení o 4 000 osob v aktivní záloze se rovná naplnění schopnosti 1 500 profesionálních vojáků a zároveň že dojde k úspoře 240 milionů korun ročně. Proto se ptám, co je to za srovnání? To opravdu Ministerstvo obrany a velení armády rezignovalo na plánované počty vojáků z povolání a opravdu hodlá nahradit vojáky z povolání příslušníky aktivních záloh? Pro mě osobně je tato koncepce absolutně nepřijatelná. Zároveň upozorňuji, že i toto finanční srovnání velmi kulhá. Nová úprava totiž přináší zvýšenou finanční motivaci pro příslušníky aktivních záloh, ale již se nemluví o výdajích na jejich výstroj a výzbroj. Otázkou je, zda v případě ohrožení země budeme schopni tyto záložáky vyzbrojit. Zároveň nejsou vyčísleny náklady na zvýšený počet úkonů vojenských správních úřadů.

Přes všechny tyto výhrady však podporuji postoupení návrhu zákona do druhého čtení. Zároveň doporučuji, aby tento zákon byl projednán společně s novelou branného zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka chce závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru a já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 240, přítomných poslankyň a poslanců je 152, pro návrh 132, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a tak se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak. Nepadl ani návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, v tom případě... (Poslankyně Černochová od stolku zpravodajů: Padlo.) Padlo?

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, ve chvíli, kdy jste si povídal, tak padlo ode mě, že žádám, aby byl stejně jako u branného zákona návrh na 90 dnů, a že pan ministr slíbil, že to bude akceptovat. Takže teď byste měl položit panu ministrovi otázku, jestli to akceptuje. Když pan ministr to akceptovat bude, tak můžeme hlasovat o devadesátce, protože jsem ji načítala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Já pouze upřesním, že jsem si nepovídal, ale řešil jsem s předsedou klubu další pokračování schůze.

Táži se tedy pana navrhovatele, zda souhlasí s návrhem prodloužení projednávání na 90 dnů. (Ministr Stropnický: Ano, souhlasím.) Děkuji.

 

V tom případě dám hlasovat a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty projednávání na 90 dnů, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 241, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání se prodloužila na 90 dnů.

 

Končím projednávání tohoto bodu a nyní se s přednostním právem hlásí předseda Sklenák. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží bod volba a poté polední přestávka a my jsme nestihli projednat všechny pevně zařazené body, tak jak už avizoval pan poslanec Klučka, prosím vás o to, abychom odhlasovali, že nastaly takové okolnosti, že můžeme změnit program. A pakliže s tím budete souhlasit, tak abychom všechny pevně zařazené body, které byly zařazeny po písemných interpelacích a nebyly projednány, abychom je pevně zařadili na večer po ústních interpelacích po dvou zařazených bodech pana ministra kultury 49 a 50. Takže by byly 49, 50 v 18 hodin, poté by pokračovalo naše jednání těmi body, které jsme nestihli projednat v tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nejprve tedy dám... S přednostním právem ještě paní zpravodajka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych poprosila, abychom skutečně drželi to, co jsme tady řekli před chvílí, co navrhoval váš sociálně demokratický kolega. Abychom dokončili ty branné zákony a začínali v 18 hodin zákonem o ozbrojených silách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám to vnímat jako protinávrh, který dáváte? (Šum v jednací síni.) Dobře, pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane místopředsedo, já chci jenom říct, že to není protinávrh. To je stávající rozhodnutí Poslanecké sněmovny: branné zákony dokončit. Tak jestli tam byla ta vsuvka toho, že tam byly dva pevně zařazené body ministra kultury, ano, tak o tom je třeba hlasovat. Ale toto není protinávrh, to je stávající stav.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že nemáte pravdu, protože tam po 18. hodině jsou pevně zařazené dva body, to znamená, máme-li přesouvat body, musíme je zařadit po těchto dvou bodech. To znamená, že...

 

Poslanec Václav Klučka: V tom případě, pane místopředsedo, kdyby v té diskusi, kterou jsem tenkrát jakoby navedl, kdyby toto bylo uvedeno, že jsou tam dva body již pevně zařazené, já bych řekl: po pevně zařazených bodech. V tom případě hlasujme o návrhu po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak pro pořádek pouze uvedu, že v tento moment není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem.

 

Nejprve dám hlasovat o tom, že vznikla skutečně mimořádná situace k tomu, abychom změnili schválený program.

To znamená, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, že nastala mimořádná situace, abychom upravili schválený program. Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku, kdo je pro návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 242, přítomných poslankyň a poslanců je 153, pro návrh 123, proti 3. Konstatuji, že Sněmovna schválila, že nastala mimořádná situace pro změnu programu.

 

Mám zde první návrh a to je paní poslankyně Černochové, abychom po 18. hodině nejprve projednali zákon o ozbrojených silách a poté abychom projednali body 49 a 50 pevně zařazené... (Nesouhlasné hlasy z pléna.) Takže konkretizujte svůj návrh, o kterém chcete dát hlasovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, že to tady snad jasně řekl pan kolega Klučka. Vždyť o tomto pořadí už jsme hlasovali. Takže naopak návrh pana Sklenáka je protinávrhem proti tomu, co už jsme tady před půlhodinou odhlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S tímto výkladem já se nemohu ztotožnit. Ještě předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já nevím, jestli se mám smát, že tedy my musíme udělat tady vědu úplně ze všeho. My jsme tady o něčem hlasovali, ale jednací řád a doprovodná usnesení nám přesně předepisují, jakým způsobem musíme postupovat, pakliže chceme měnit program jindy, než je k tomu vymezený čas. Takže já to nechci tady rozpitvávat. Já jsem se snažil vyhovět panu ministrovi kultury, jeho časovým možnostem. Jeho body jsou, dá se předpokládat, velmi krátké a jsou již na tu 18. hodinu pevně zařazeny. Tak jak jsem to tady konzultoval napříč Sněmovnou, tak si myslím, že to je otázka spíše minut než desítek minut. Proto jsem navrhoval, abychom ty dva body, které jsou tam pevně zařazené, projednali a pak se vrátili k těmto návrhům. Prosím, abychom o tomto hlasovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP