(12.30 hodin)
(pokračuje Klučka)

Zároveň mi dovolte, abychom ještě jedno hlasování už v daném okamžiku uskutečnili. Ono se to týká dalších bodů souvisejících s branným balíčkem, tj. o vojácích v záloze a ozbrojené síly. My to prostě nestihneme do jedné hodiny a já bych velmi poprosil, abychom před jednou hodinou hlasovali o přerušení projednávání těchto bodů a jejich pokračování v té chronologii, jak je, v šest hodin večer po ústních interpelacích. V daném okamžiku také předpokládám, že doba jednání dnešního dne byla v době schválení programu jednání Sněmovny schválena, že budeme dnes jednat po 19., 21., a myslím si, že tam padla i 24. hodina. Pokud tomu tak není, pak nechť i tento návrh je prohlasován. Pokud tomu tak je, pak je to vše v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Přesně tento postup jsem chtěl navrhnout. To znamená, ve 12.55 bod přeruším a dáme tam zařazený bod volební a po šesté hodině pak budeme pokračovat ve schváleném programu. Zaregistroval jsem váš návrh na prodloužení doby na projednávání na 90 dnů. Já osobně jsem přesvědčen, že jsme si odsouhlasili to, že budeme jednat i po 24. hodině. Ještě si to prověřím, ale myslím si, že jsme to schválili hned na začátku našeho jednání.

Nyní tedy budeme pokračovat a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu a já se táži, zda navrhuje někdo jiný výbor jako garanční než výbor pro obranu. Není tomu tak. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování a já přečtu, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 237, přítomných poslankyň a poslanců je 137, pro návrh 134, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a konstatuji také, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a proto se táži, zda někdo navrhuje přikázat tento materiál ještě dalším výborům k projednání. Neeviduji žádost, takže konstatuji, že tento materiál byl přikázán výboru pro obranu a tento výbor je i garančním výborem.

 

Dále zazněl v obecné rozpravě návrh na prodloužení lhůty, a to na prodloužení na 90 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednávání na 90 dnů. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 238, každopádně aby to bylo procesně v pořádku, tak já jsem se měl nejdříve zeptat navrhovatele, zda souhlasí s prodloužením lhůty. To znamená, nejdřív se zeptám, zda navrhovatel souhlasí s prodloužením lhůty na 90 dnů. (Ano.) Děkuji. Předchozí hlasování označím za zmatečné a nechám hlasovat ještě jednou.

 

Opakuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s prodloužením lhůty na 90 dnů. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 239, přítomných poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 140, proti žádný. Konstatuji, že jsme prodloužili lhůtu na projednávání na 90 dnů. Tím končím tímto projednávání bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

34.
Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Pouze pro pořádek říkám, že přerušíme naše jednání ve 12.55 a zařadíme tam volební bod tak, jak jsme si schválili.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Martin Stropnický a já vás požádám, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s úpravou souboru návrhů zákonů branné legislativy, který jsme zahájili v 11 hodin, je předkládán teď nový zákon upravující průběh služby vojáků v záloze povolávaných k výkonu vojenské činné služby. Jde o zákon, který má nahradit již historicky překonaný zákon číslo 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

Předkládaný návrh má výrazně zjednodušit celou úpravu jejím přiblížením podmínkám služby vojáků z povolání. Současně má návrh podpořit zájem o dobrovolný výkon vojenské činné služby, ať už ve formě vojenského cvičení, nebo vstupu do aktivní zálohy. Ke zvýšení atraktivity výkonu vojenské činné služby zákon zvyšuje finanční ohodnocení vojáků v době cvičení nebo nasazení, zvyšuje odměny vyplácené po dobu zařazení do aktivní zálohy a zavádí také podporu zaměstnavatelům vojáků v aktivní záloze po dobu, kdy je budou muset uvolnit z důvodu vojenské činné služby.

Věcně je zákon navázán na zákon o vojácích z povolání a přebírá většinu právní úpravy pro vojáky z povolání a pouze v případě nutných odlišností se stanovuje zvláštní úprava pro vojáky v záloze. Přijetí zákona není spojeno s vyššími náklady, než které předpokládá již odsouhlasené posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Dopady na podnikatelskou sféru se sice rozšířením úkolů aktivní zálohy poněkud zvyšují, považuji je však za úměrně kompenzované. Zaměstnavatelům se totiž přiznává finanční kompenzace za dobu uvolňování zaměstnance. Negativní dopady na jiné orgány státní správy a samosprávy ani na specifické sociální skupiny chráněné antidiskriminačními předpisy z návrhu zákona nevyplývají. Zákon je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a převzatými mezinárodními závazky. I u tohoto zákona jsem připraven na diskusi nad jeho obsahem, otevřen k provedení případných změn, které napomohou k základnímu cíli této právní úpravy.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hodně z toho, co jsem chtěla říkat, už tady říkal pan ministr. Zákon o službě vojáků v záloze reaguje na stav, který nastal v období po profesionalizaci naší armády a který výrazněji nepočítal se zapojením záloh aktivní i povinné do systému přípravy občanů na obranu ČR. Smyslem existence záloh je rozšíření personálních kapacit armády, kterou po zrušení povinné základní vojenské služby tvoří zejména jádro vojáků profesionálů a další skupiny osob, které procházejí pravidelným výcvikem.

Nově se například zavádí zvláštní zvýšená motivační odměna pro příslušníky aktivní zálohy, kteří jsou zároveň studenty vysoké školy, což je plně v souladu i s tím, co jsem tady říkala v předešlém bodě, že je zapotřebí vychovávat novou generaci, která bude ochotna se aktivně nebo dobrovolně, ať už formou profesionální armády, nebo dobrovolných záloh, podílet na obraně ČR. Vedle finanční motivace je součástí návrhu zákona také řada dalších nástrojů, jejichž cílem je učinit službu vojáků v záloze přitažlivější a které přiměřeným způsobem odpovídají službě vojáků z povolání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP