(12.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Pokud se podíváte na § 5 Dobrovolný výkon branné povinnosti aktivní zálohy, každý odveden může být, ale jen na dobu tří let rozhodnutím nebo rozkazem, tedy zařazen do takzvané činné služby do aktivní zálohy. Toto má charakter povinné služby.

§ 12 Příprava vojáka v záloze k plnění úkolu ozbrojených sil. Vojenské cvičení není blíže určeno. Ze zákona může vyplynout povinnost i takzvané pomoci v uvozovkách bratrské při cvičení na cizím území. Minimálně dvanáct týdnů výcviku má povinně každý, koho krajské vojenské velitelství rozhodnutím určí do aktivní zálohy. Toto má charakter základní povinné služby - na 12 týdnů v prvním roce služby a ve druhém a ve třetím roce služby je to doba čtyř týdnů v kalendářním roce. Celkem tedy asi 20 týdnů za tři roky. Odpovídá to zhruba pěti měsícům základní prezenční služby. A zřejmě je to roztaženo na tři roky, aby byla větší možnost nasazení během tří let.

§ 12a Služba v operačním nasazení. Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení na území České republiky nebo mimo něj v délce do sedmi měsíců v kalendářním roce, a to podle potřeb ozbrojených sil. Na rozkaz třiceti dnů jde na sedm měsíců voják v roce a nemá možnost odmítnout nasazení mimo Českou republiku. To umožní nasazení do misí mimo Českou republiku i bez vyhlášení války.

§ 13 Povolání na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení a nastoupení jejich výkonu do služby v operačním nasazení. Na rozkaz do třiceti dnů jde na sedm měsíců v roce a nemá možnost odmítnout nasazení mimo Českou republiku voják v aktivní záloze, který už takzvaně narukoval, je na cvičení a podobně, je převelen rozkazem okamžitě.

Dále § 16 Mimořádná služba. Tady mobilizace počítá se všemi, a to povinně. Ženy nemají výjimku. A v původním znění byly ženy povolávány jen za válečného stavu nebo v ohrožení, kde už měly odrostlé děti starší patnácti let. V tomto případě válečné nasazení žen s péčí o dítě pod patnáct let má charakter totální války.

§ 25 Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonat mimořádnou službu. Zde může být odveden každý. Předurčený voják v záloze může znamenat, že je to ten každý, kdo bude určen.

Pokud se týká § 32 Ohlašovací povinnost, v původním platném znění tohoto zákona nic takového nebylo.

Pokud se týká změny zákona 222/1999 § 6 - ministerstva a jiné ústřední úřady a Česká národní banka - organizační změna v řízení. Odklon od krizového řízení na paralelní strukturu v krajských vojenských velitelstvích. To je také zcela nový prvek.

Dále § 54 Použití zákona k plnění mezinárodních závazků. Zdroje státu mohou být využity v cizí zemi v podstatě bez kontroly parlamentu. Stačí vyhlásit stav ohrožení.

Ještě jedna poznámka. Komentář k ústavnímu zákona č. 300/2000 Sb. ze dne 9. srpna 2000, kterým se mění Ústava České republiky. Evropský integrovaný systém protivzdušné obrany NATO byl vybudován na základě směrnice vojenského výboru NATO. Tento systém je již po celé desetiletí základním pilířem kolektivní obranné politiky doktríny NATO. Zabezpečuje integritu evropského vzdušného prostoru NATO a názorně demonstruje politickou i vojenskou soudržnost členských států této organizace.

Závazky vyplývající z tohoto systému obsahují: omezení suverenity státu tím, že bude vzdušný prostor České republiky považován za součást vzdušného evropského prostoru NATO, převedení vyčleněných sil a prostředků Armády České republiky pod operační velení vrchního velitele spojeneckých ozbrojených sil NATO v Evropě s tím, že tyto síly a prostředky mohou být v případě potřeby použity i k obraně vzdušného prostoru ostatních evropských států NATO, oprávnění vrchního velitele spojeneckých sil NATO vydat vyčleněným silám Armády České republiky rozkaz k použití zbraně při plnění úkolu.

Tento zákon v pojetí, jak je předkládán, je ale posunut. Je to v podstatě zapracovaná doktrína obrany podle článku 5 do Ústavy - systém velení v armádě. O pozemních operacích ale v Ústavě není nikde ani slovo. Zákon tedy jde zřejmě mimo tento rámec. V novele se jedná o podstatné rozšíření aktivity armády a podle mého to musí být zakotveno i v Ústavě. To je jenom můj názor, se kterým je možno polemizovat, ale jak jsem četl zákon, tak mi to z toho vyplynulo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rád bych se zde vyjádřil jako člen výboru pro obranu velice krátce ke všem třem novelám příslušných zákonů, to znamená brannému zákonu, zákonu o vojácích v záloze a ozbrojené síly České republiky.

Mnohé zde bylo po stránce věcné řečeno mými předřečníky, zejména nedostatky, výtky. Proto se touto oblastí nebudu detailně zabývat. Chtěl bych zde pouze prohlásit, že klub TOP 09 a Starostové si je vědom zásadního významu všech tří novel zákonů, které jsou samozřejmě spolu různě provázány, a jsme připraveni všechny tři novely podpořit a poslat do druhého čtení do výboru pro obranu, kde pochopitelně očekávám a očekáváme bouřlivou diskusi, protože samozřejmě ke každému zákonu je možno něco přidat, něco ubrat nebo mít nějaký názor, který ne vždy koresponduje s tím, co je předloženo.

Současně podpoříme, pokud padne návrh na prodloužení lhůty na projednávání na 90 dnů. Já sám bych i uvítal, pokud by doba byla i delší, protože se domnívám, že to prostě za to stojí. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, já mám jenom stručný proslov ohledně toho, že ve výboru pro obranu pracují další členové výboru, kteří se nepřihlásili do rozpravy, nicméně i za ně říkám, že všichni, kteří ve výboru pracují, pracují velice intenzivně a podle toho, co jsem si tady vyslechl, velice bych uvítal, cením si toho, co tady bylo řečeno, abyste své připomínky k brannému zákonu - jednak abyste se informovali u svých zástupců, kteří pracují ve výboru pro obranu - přes tyto své zástupce do výboru pro obranu přenesli. Vysvětlovat si to tady přímo v plénu si myslím, že je ztráta času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, má předtucha týkající se diskusí této velmi důležité normy se naplnila a já vám děkuji za všechna vystoupení včetně námětů, které budou doprovázet jednání garančního výboru v době devadesáti dnů, kteroužto, pane místopředsedo, v této chvíli oficiálně navrhuji, abychom o ní hlasovali jako o prodloužení lhůty k projednávání před druhým čtením. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP