(Jednání pokračovalo v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala hlasuje s náhradní kartou č. 6.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, paní poslankyně Benešová do 11 hodin - pracovní důvody, pan poslance Birke do 16 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Gabal do 11 hodin - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - osobní důvody, paní poslankyně Golasowská - osobní důvody, pan poslanec Kádner - rodinné důvody, pan poslanec Jaroslav Klaška do 13 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Kostřica - zdravotní důvody, pan poslanec Koubek - osobní důvody, paní poslankyně Marková - rodinné důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Josef Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný do 12 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Pleticha do 14.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Sklenák do 11 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, paní poslankyně Válková - zdravotní důvody, pan poslanec Votava do 10 hodin a od 14.30 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Brabec do 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta.

Pan poslanec Kučera se neomlouvá, ale hlasuje s kartou č. 17.

Pan ministr Jurečka do 11 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - zahraniční cesta a pan ministr Stropnický do 11 hodin z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Chtěl bych vás informovat, že dnešní jednání zahájíme bodem č. 170, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Chtěl bych vás upozornit, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování. Tolik na úvod.

 

Budeme projednávat bod 170, což jsou písemné interpelace.

170.
Písemné interpelace

Na pořad schůze bylo předloženo celkem 10 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojení, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Se čtyřmi jsme se již vypořádali 18. června, nyní zbývá ještě 6. Všechny upozorňuji na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, které říká, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se k odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko a ani k ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k jednotlivým odpovědím. První interpelace je pana poslance Rostislava Vyzuly, který interpeloval ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka ve věci povinné školní docházky cizinců. Pan ministr odpověděl a jeho odpověď se s interpelací předkládá jako tisk 490. Dne 18. června byla tato interpelace a její projednávání přerušeno.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych dnešní den dokončil svou interpelaci, kterou jsem začal v březnu tohoto roku na ministra školství, ještě pana Chládka. Bohužel, tuto věc zdědila nová paní ministryně. Chápu, že je to dědictví, ale věřím, že se nějak dohodneme.

Na začátek bych rád na začátek uvedl krátce tu historii. Interpelace probíhala na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, konkrétně nového ustanovení § 50 odst. 4, které bylo do školského zákona vloženo zákonem č. 82/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. května 2015.

A teď čeho se to týká. Uvedené ustanovení § 50 odst. 4 školského zákona stanoví - cituji: "Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školským řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy." To je ten problém, který vnímám, že problémem může být, a proto bych rád, kdybychom našli nějaké řešení.

Jak jsem již upozornil v písemné interpelaci z 31. března t. r., výše uvedené ustanovení se mi jeví jako diskriminační. Ustanovení vytváří nerovnost v zacházení s tuzemci a cizinci, a tak se dostává do rozporu s rovným právem na vzdělání. To je zakotveno v mnoha normách mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána, a za zavedení tohoto ustanovení proto České republice hrozí nepříznivé mezinárodněprávní důsledky.

Ve svém vyjádření k mé písemné interpelaci uvedl ministr Chládek, že se v praxi stává, že cizinec, který je vázán povinnou školní docházkou, opustí území České republiky nebo změní školu, aniž by zákonní zástupci dali svůj úmysl škole předem na vědomí. Dále v této souvislosti zmínil, že v takových případech bylo dosud obtížné žáka ze školy vyloučit. Dovoluji si však upozornit, že situace, která je zde popsaná, může nastat i u občanů České republiky, nikoliv jen u cizinců. U občanů České republiky však nemůže z takového důvodu dojít k vyloučení žáka ze školy. Domnívám se proto, že tímto argumentem nemůže být dostatečně vyvrácena diskriminační povaha daného ustanovení § 50 odst. 4 školského zákona.

Proto se ptám, paní ministryně: Skutečně se domníváte, nebo tedy aparát Ministerstva školství, že je nové ustanovení školského zákona nezbytné k dosažení zamýšlených cílů a že není diskriminační? Dál bych se rád zeptal: Jaký máte postoj k faktu, že pro Českou republiku mohou z nově zavedeného ustanovení plynout nepříznivé mezinárodní důsledky?

Je to preventivní opatření. Jako lékař jsem si vědom toho, že v medicíně je nejdůležitější prevence. Nemůžeme hasit požár, ale musíme mu předcházet. Proto bych nebyl rád, aby se Česká republika do problémů, které mohou vyústit i v nepříjemné ekonomické důsledky, dostala. Takže prosím o odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci. Paní ministryně si přeje vystoupit, má tedy slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, pane profesore, dovolte mi zareagovat na vaši interpelaci. Jednak mi dovolte omluvu, že se dostáváme k jejímu finálnímu řešení v okamžiku, kdy novela školského zákona 1. května, tudíž ustanovení, o kterém máte pochybnosti z hlediska jeho ústavnosti, nabylo 1. května 2015 účinnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP