(14.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Předpokládal jsem, že budeme rychlejší, ale dostali jsme se s tímto tiskem z 6. května až po měsíci, vlastně po dvou, takže mám obavu, abychom stačili ještě nějaké peníze z evropského fondu na tuto činnost vyčerpat. A pokud ne, tak to bude zásluha těch dvou klubů - ODS a TOP 09, které zablokovaly toto zrychlené čtení.

Tolik tedy k jednání výboru pro sociální politiku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili písemně pan poslanec Zavadil, tudíž dostává přednost, poté pan poslanec Beznoska, který se hlásí z místa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych v obecné rozpravě naznačil, že se v podrobné přihlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 2600 k tomuto tisku. Jenom krátce vysvětlím, o co jde a proč ten pozměňovací návrh podávám zde.

Česká správa sociálního zabezpečení bude tímto návrhem (mít) možnost delegovat pravomoci svoje na okresní správy sociálního zabezpečení tehdy, shledá-li důvody takového návrhu účelnými z hlediska provádění nemocenského pojištění. To je hlavní důvod toho, proč se ten pozměňovák dává. Předpokládá se, že tento institut bude využíván výjimečně, a to zejména v případech, kdy zaměstnavatel s velkým počtem zaměstnanců mění sídlo účtárny nebo soustřeďuje mzdovou agendu z více mzdových účtáren do jedné a OSSZ, která je příslušná k provádění nemocenského pojištění zaměstnanců podle sídla takovéto účtárny, nebude po účinnosti služebního zákona od 1. 7. 2015 schopná rychle zareagovat na značné zvýšení pojištěných zaměstnanců, protože přesun kapacity je nutně spojen se změnou systemizace.

Snad jenom k tomu ještě dodám jednu věc, že návrh nebude znamenat žádné zvýšení nákladů na státní rozpočet ani není spojen s žádnými finančními požadavky na jeho realizaci. Dopad na zaměstnavatele se rovněž nepředpokládá, protože rozhodnutí o delegaci by se mělo týkat jen větších zaměstnavatelů, kteří komunikují s OSSZ v podstatě výlučně elektronicky, a změna titulu delegace proto dodatečné náklady nevyvolává.

Požádal bych vás, abyste tento návrh potom až ve třetím čtení podpořili. Jinak s Ministerstvem práce je to projednáno. A to je snad všechno. Až bude podrobná debata, tak už se k tomu jenom oficiálně přihlásím. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil v obecné rozpravě podrobně se svým pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 406.

V části první Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, článek I se před dosavadní novelizační bod číslo 1 vkládá nový novelizační bod číslo 1 - a dosavadní novelizační body 1 a 2 se přečíslovávají - v tomto znění:

V § 14 odst. 3 se za dosavadní písmeno n) vkládá nové písmeno o) a dosavadní písmeno o) se mění na písmeno p) tohoto znění: bankám a spořitelním a úvěrním družstvům a dalším věřitelům nabízejícím nebo poskytujícím úvěry spotřebiteli podle tohoto zákona o spotřebitelských úvěrech, pokud jsou další věřitelé platebními institucemi, informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v rozsahu nezbytném pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr a na základě předchozího souhlasu spotřebitele.

Návrh odůvodním. Základní povinností bank a spotřebních a úvěrních družstev a dalším věřitelům nabízejícím nebo poskytujícím úvěry spotřebiteli jakožto věřitelů je posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet poskytnutý úvěr. Je to z dikce zákona číslo 145, o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ta uvádí, že věřitel není povinen přihlížet pouze k informacím, které mu předloží spotřebitel, ale je-li to nezbytné, může nahlédnout do databází, které nabízejí relevantní informace pro účely posouzení bonity spotřebitele. To je ta vazba na Českou správu sociálního zabezpečení.

Ustanovení přílohy 3 vyhlášky číslo 163, o výkonu činnosti bank, spotřebních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, věřiteli přímo ukládá zajistit - cituji - že má k dispozici informace, které umožní i před sjednáním obchodu zhodnotit finanční a ekonomickou bonitu protistrany. Povinná osoba zakáže sjednat obchod bez posouzení bonity protistrany. Toto vyplývá zejména ze zákona o bankách a prováděcí vyhlášky, ve vztahu k spotřebitelským úvěrům pak ze zákona o spotřebitelském úvěru.

To jsou takové základní informace k pozměňovacímu návrhu. Ten návrh nemá žádné další negativní dopady. V podstatě se jedná o využití databáze ČSSZ pro posouzení bonity jednotlivých žadatelů o spotřebitelské úvěry.

V podrobné debatě se přihlásím formálně k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je v databázi pod číslem 2614.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, a to pana poslance Beznosku, poté pana poslance Zavadila a poté pana poslance Opálku. Pane poslanče Beznosko, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k tomuto pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument, pozměňovací návrh číslo 2614.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 2600. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že máme pouze tři pozměňovací návrhy, které nejdou proti sobě, chtěl bych využít odstavce 4 nově vloženého paragrafu 94a v našem jednacím řádu, který zní: Ve druhém čtení může být v podrobné rozpravě podán návrh, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. O takovém návrhu nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li námitku dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Pokud nebude námitka, po dohodě s předsedou výboru kolegou Zavadilem předkládáme tedy návrh, aby se garanční výbor už nemusel tímto tiskem znovu zabývat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pokud nebude vzneseno veto. Budeme o tom hlasovat po ukončení podrobné rozpravy. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a paní navrhovatelky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Nemají. Výborně.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Svolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 229. Přihlášeno 116, přítomných, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a nebyl tedy určen garanční výbor, který se bude zabývat tímto zákonem. Končím druhé čtení tohoto zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP