(18.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Já bych prosil, abychom pana ministra zemědělství nutili k tomu, že má místo podpory zemědělců jako nepotravinářů naopak vymýšlet systém, který by právě prvoproducentům zlevnil jejich náklady, protože se to musí potom logicky objevit i v cenách potravin. A nebudeme tady muset vymýšlet pseudozákony o trvalé tržní síle, nebo jak se to jmenuje, ve snaze dostat na pulty řetězců zboží některých jednotlivců v České republice, ale naopak v okamžiku, kdy snížíme produkci jako takovou, pak ta konkurenceschopnost - a pomůžeme prvozpracovatelům snížit náklady na co nejníž, pak zkrátka dostanou větší šanci a budou mít šanci tu tzv. českou potravinu opravdu se vším všudy prodávat.

Očekával bych, že tady se za to bude pan ministr zemědělství bít při každé příležitosti. Zatím jsem nic takového nezaznamenal. Spíš neúčast ministra zemědělství na zákonech, které se zemědělství jako takového týkají, ať už to byly poslanecké návrhy, či dokonce návrhy vlády, kdy si sám pan ministr určil čas a Poslanecká sněmovna řekla ano, pojďme projednávat tento zákon, který se týká resortu zemědělství, a pak se pan ministr zemědělství omluvil a zastupoval ho tady někdo jiný.

Co je pro nás klíčové, je... a doufám, že se to tady dozvíme, že pan ministr, dal jsem mu dost času na to, aby si tu odpověď na otázku, s jakou pozicí vystupoval ministr zemědělství na DG AGRI, aby si ji našel, nebo aby mu ji někdo poslal, že nám na ni odpoví. Stejně jako nám odpoví, kde se najde nových 14 tisíc pracovních příležitostí v zákonu, který teď máme před sebou a který údajně přinese takováto, řeknu, pozitiva České republice. Kde je těch 14 tisíc pracovních příležitostí, koho se to týká, případně dokdy se tak stane. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan ministr zemědělství Marian Jurečka s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Možná na úvod jenom pro pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Byl jsem dneska v Poslanecké sněmovně od 11 hodin, předtím řádně omluven, protože jsem byl na jednání Vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, a včera jsem byl na jednání ministrů zemědělství EU, takže jsem byl řádně omluven.

K otázkám, které tady zazněly. Dělal jsem si poznámky. My jsem na podzim loňského roku zahájili proces notifikace víceletého plánu využití biopaliv v dopravě. Ten proces teď končí. Mám informaci, kterou jsem tady avizoval minule, že DG Competition uzavřela celý proces a do konce měsíce máme očekávat oficiální schválení a oficiální notifikaci tohoto programu. Za to jsem se minule omluvil, za to, co jsem tady řekl, protože jsem si to ověřoval. Možná poprosím ne tak zbytečně pejorativně a hanlivě - příteli na telefonu. Já jsem volal svému řediteli odboru, který tuto záležitost dělá, panu řediteli Galasovi, se kterým jsem tyto informace konzultoval, což považuji za celkem normální, když ta možnost tady je, si ty věci ověřit, protože všechno ministr v hlavě nemůže nosit a nenosí.

Těžko jsme to mohli nějakým způsobem urychlit, protože jsme opravdu vyjednávali a u Evropské komise ten proces trval tak dlouho, takže teď ho budeme mít konečně dokončen. Proto můžeme teď ve druhém čtení, pokud se k němu dostaneme, ty záležitosti dořešit, protože nám ještě upravili konkrétní sazby, které na vysokoprocentní paliva máme zavádět.

Pokud jde o počty lidí, pokud jste materiál četli pozorně, my jsme nehovořili v tom materiálu o nových 13 966 místech. My jsme hovořili o tom, že dneska je tam zaměstnáno zhruba 8 360 lidí, kteří jsou zaměstnáni v sektoru výroby biopaliv, a pokud bychom se v roce 2020 měli dostat na ta čísla, ke kterým jsme se jako ČR už před sedmi lety zavázali, tak by ta hodnota měla o toto vzrůst, tzn. o zhruba 5 600 lidí, právě v sektoru výroby biopaliv, protože ať už to budou biopaliva první, druhé nebo třetí generace, prostě nějací lidé, kteří to budou dělat, s nimi Výzkumný ústav zemědělské techniky, který tuto analýzu dělal, nějakým způsobem počítá.

Jakou máme pozici v Evropské unii k biopalivům? Musím říct, že za celou dobu jednání ministrů zemědělství, kteří se setkávají, já jsem v loňském roce měl 60% účast jako ministr, v letošním roce jsem byl na čtyřech radách z šesti, které probíhaly, tak musím říct, že nikdy jsme tuto záležitost neřešili, protože z hlediska naší agendy jsou tyto věci vyřešeny a vydiskutovány před rokem 2010, když se ty limity nastavily. A to, jakým způsobem Česká republika a každý členský stát k nim dojde, je na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu. Zda se rozhodne jít cestou první, druhé, třetí generace, zdali půjde do elektromobility apod., je jenom na rozhodnutí tohoto státu.

Dále bych chtěl říci, že my v České republice hledáme alternativní zdroje, jak tyto naše závazky naplnit nejenom formou biopaliv první generace. V rámci našeho výzkumu jsme v loňském roce v rámci NAZV, v loňském roce jsme schválili a v letošním roce jsme zahájili projekty, které se zabývají využitím CNG u zemědělské techniky a u těžké techniky v dopravě. Zahájili jsme projekty, které se zabývají využitím a čištěním bioplynu z bioplynových stanic. My se opravdu snažíme nacházet i jiné alternativní zdroje. Běží tady i výzkumné projekty na využití odpadů, např. kafilerních tuků apod. Takže to jsou věci, které jsou v běhu, ale bohužel tady je nemáme v množství stovek tisíc tun, které bychom teď mohli využít v rámci biopaliv v dopravě.

Padlo tady, že vysokoprocentní biopaliva se nezapočítávají do limitu. Není to pravda. Vysokoprocentní biopaliva se právě započítávají do celkového limitu, který tady byl diskutován. Započítávají se do toho limitu. Jestli se teď rozhodneme naplnit ten limit 6 nebo 7 %, tak jak teď projednává Evropský parlament, tak se nám do toho vysokoprocentní biopaliva započítávají. Ale my zdaleka nejsme na těch hodnotách a zdaleka se k nim v ten okamžik neblížíme. V průměru plníme někde okolo 5 % celkově, povinně i vysokoprocentní.

Potom musím říct, že materiál o využití biopaliv v dopravě se na Ministerstvu zemědělství začal připravovat v roce 2013. To není o tom, že by tady přišel ministr Jurečka nebo ministr Toman nebo nějaká jiná vláda a tyto věci se dramaticky změnily. To běželo ještě za vás, pane ministře. Pan ředitel, který tam za vás působil, tento materiál začal zpracovávat.

K panu místopředsedovi Gazdíkovi - proč to nešlo sloučit. Odpovídám, právě proto, že jsme věděli, že ten proces notifikace nám Evropská komise stále protahuje, a tudíž jsme to nemohli dát dohromady s tiskem 417, který by tady ještě teď stál a nebyl by projednaný, protože bez ukončené notifikace bychom nemohli zahájit druhé čtení, to jsme věděli, když jsme přicházeli do Sněmovny s tímto tiskem. Proto to bylo odděleno.

Myslím si, že jsem zodpověděl všechny otázky, které jsem si tady poznačil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Mám sérii tří faktických poznámek. První faktická poznámka Miroslava Kalouska, následuje pan kolega Bendl a pan kolega Stanjura. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říct panu ministrovi, že je mi velmi líto, ale to vysvětlení k číslům nesedí. To prostě není pravda. My jsme si to počítali. Tam jsou počítány dopady na veřejné rozpočty: 9 mld. pro agrobarony, z nichž největším agrobaronem je pan ministr Babiš, na straně jedné, a více než 12 mld. přínosů z odvodů 14 tisíc pracovních míst. Vy tam počítáte s novými 14 tisíci pracovními místy, minimálně ve fiskálním přínosu. Tady bych se velmi přimluvil za to - to je prostá aritmetika - tady bych se velmi přimluvil za to, aby maturita z matematiky byla přece jenom povinná, vůči nové paní ministryni. Argument, který jste tady uvedl, pane ministře, je v přímém rozporu s čísly, která jsou ve vašem materiálu, což je samo o sobě dostatečný důvod k tomu, aby se ten materiál přepracoval.

Dovolím si upozornit na to, že jste neodpověděl na otázku, proč zcela vědomě poslanci vládní koalice včetně ministrů vlády uvrhli Českou republiku do režimu nepovolené veřejné podpory od 1. 7. 2015, byť jste tomu mohli předejít přijetím pozměňovacího návrhu Karla Raise. Proč jste to udělali, že za 14 dní budeme porušovat své závazky vůči Evropské unii? To jste udělali vědomě. Vědomě jste se rozhodli, že se vykašlete na závazky, které má Česká republika vůči Evropské unii, protože zisk Agrofertu je přednější. Já bych opravdu chtěl vědět tu odpověď, proč jste to udělali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP