(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o námitce. Nyní přistoupíme k tomu, zda Poslanecká sněmovna akceptuje námitku poslance Jiřího Miholy proti hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 4. Takže námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme opakovat hlasování a já zopakuji, že Poslanecká sněmovna schvaluje, že bude jednat dnes po 19. a 21. hodině meritorně i procedurálně a bude hlasovat. Takže bude hlasovat a jednat meritorně i procedurálně po 19. a 21. hodině.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 67. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Budeme v tom případě pokračovat dalším bodem, který je zařazen předtím, než v 17 hodin otevřeme pevně zařazený bod. A já tedy otvírám bod

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 510/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh novely zákona o právu shromažďovacím. Cílem návrhu je v prvé řadě reagovat na praktické problémy, které vznikají při aplikaci dosavadní podoby zákona o právu shromažďovacím. Návrh novely tedy zejména upřesňuje pravomoci orgánů veřejné moci, aktualizuje zastaralou právní terminologii, omezuje instituty vyšlé z užívání, reaguje na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě upravuje i správní trestání. (V sále je šum, neklid.)

Rád bych vás upozornil na některé následující, ale podstatné změny této novely. Za prvé, jedná se o -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale opět požádám kolegyně a kolegy: jestli máte něco důležitého, co potřebujete vyřešit, jděte do předsálí, ať rozumíme tomu, co přednáší pan ministr. Já vám děkuji, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Posílení pravomocí obecních úřadů před konáním shromáždění. Po vzoru Německa se navrhuje, aby úřad mohl stanovit omezující podmínky pro konání shromáždění. Samozřejmě pouze tehdy, pokud budou naplněna všechna zákonná kritéria.

Další omezení, které se v této novele řeší, je úprava maskování během shromáždění. Obecně nadále bude platit zákaz být maskován. Pokud však nebude ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost a maska bude součástí vyjádření se v rámci shromáždění, bude úřad a policie mít oprávnění maskování povolit. Například masopusty a další podobné zábavy, tam masky jsou součástí této aktivity.

Novelizace zákona má umožnit efektivní výkon práva na pokojné shromažďování, které je základním pilířem demokratické společnosti. Zároveň pak zajišťuje dostatek pravomocí pro obecní úřady a policii v případech, kdy shromáždění přestane být pokojné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vlastimil Vozka. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, vláda předkládá k projednání Sněmovně sněmovní tisk 510, kterým je novela zákona shromažďovacího. Sněmovna obdržela tento tisk 3. června a mohu jen souhrnně uvést, že předkládaný návrh zákona je novelou zákona č. 84/1990 Sb., byl již šestkrát novelizován, naposledy v roce 2009. Od té doby se řada věcí změnila v návaznosti na vývoj legislativy, zejména došlo k upřesnění míst se zákazem shromáždění, upřesňuje tento návrh osobu svolatele shromáždění v § 3, stanovuje povinnosti svolatele k oznámení shromáždění úřadu a jeho náležitosti a ukládá úřadu rozhodnout o vadách nebo nesprávnostech, případně o odvolání do tří pracovních dnů od podání odvolání, a odstraňuje výkladové nesrovnalosti.

Návrh v novelizovaném odstavci 4 § 7 opravňuje mimo jiné zástupce úřadu nebo policie umožnit zakrytí obličeje tak, jak pan ministr v úvodním slově nás s tím seznámil. Ovšem na oprávněnou výzvu jsou účastníci povinni zakrytí obličeje odstranit.

Upřesňuje se v § 8 působnost úřadu zejména v oblasti kontaktu více shromáždění nebo ve stejnou dobu v místech, kde je konán veřejně přístupný kulturní nebo sportovní podnik. Novelizovány jsou zejména § 11 až 14, které se týkají procesních náležitostí a případného zákazu shromáždění. Pokud se týká kolize několika shromáždění, zákon preferuje dohodu ohlašovatelů. V případě, že nedojde k dohodě a ohlášení je podáno ve stejnou dobu, úřad shromáždění nepovolí. Upřesňuje se dále způsob doručení rozhodnutí a náležitosti a lhůty pro přezkum žaloby proti rozhodnutí.

Novela definuje přestupky proti zákonu. Jsou zde uvedeny přestupky fyzických a doplněny správní delikty právnických osob, které jsou v § 14b upřesněny.

Jedná se o novelu, která reaguje na dosavadní vývoj legislativy a zkušenosti s dosavadní aplikací zákona a vývoj v rozhodovací praxi soudů.

V rámci přípravy zákona proběhla řada odborných seminářů a konzultací. Těším se na odbornou diskusi ve výboru a jsem přesvědčen, že Sněmovna určí ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Děkuji, a tím doporučuji postoupit zákon do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, tak přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dne 17. 6. se mezi 16.30 a 23.59 hod. z důvodů rodinných omlouvá pan poslanec Jiří Holeček. A také dnes od 17 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Běhounek.

Je 16.59 hodin, jestli chcete vystoupit s přednostním právem, v tom případě otevírám obecnou rozpravu a dávám slovo paní poslankyni Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěla sdílet optimismus pana ministra vnitra i pana zpravodaje, leč 17 let mojí zkušenosti z komunální politiky ať už z pozice místostarostky, nebo starostky bohužel musí potvrdit opak. Jedná se o novelu, jak tady bylo řečeno, která sice z valné části řeší judikaturu Nejvyššího správního soudu, ale v některých ohledech se dost zásadním způsobem rozchází s formálním zněním zákona, které zákon vůbec neupravuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP