(15.40 hodin)
(pokračuje Klán)

Zpřesňuje se dikce zákona, kde se uvádějí všechny možnosti týkající se využívání rodných čísel. Vzhledem k tomu, že registr rodných čísel v elektronické podobě je budován od 1. ledna 2003, tedy ode dne převzetí problematiky rodných čísel do působnosti Ministerstva vnitra, není v současné době zejména z ekonomických důvodů reálný předpoklad zpětného zpracování údajů před tímto datem. Navržené zjednodušení však nevylučuje, aby i údaje o rodných číslech určených před 1. lednem 2003 byly v případě příznivých finančních poměrů editovány. Dříve určená rodná čísla se navrhuje umožnit vést pouze v listinné podobě. V tomto případě je vypracována analýza, kolik finančních nákladů by převod listinných záznamů stál.

To jsou základní změny v oblasti evidence obyvatel.

Nyní přejdu ke změnám v zákoně o občanských průkazech. Nově již nebude vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vázáno na trvalý pobyt žadatele, ale občan bude moci podat žádost u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nově se doplňuje další zákonný důvod pro skončení platnosti občanského průkazu, kterým je ukončení pobytu na území České republiky. Občané ve většině případů totiž neplní zákonnou povinnost do 15 dnů po ukončení trvalého pobytu na našem území odevzdat občanský průkaz.

Jednoznačně se stanoví lhůta pro podání žádosti o vydání prvního občanského průkazu v patnácti letech. Aby občan splnil zákonnou povinnost mít občanský průkaz v patnácti letech, pokud má na území České republiky trvalý pobyt a nedopustil se přestupku, musí požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení svých patnácti let a nejpozději do 30 dnů od dovršení patnácti let věku. Dále se navrhuje doplnit přestupek za porušení povinnosti dostavit se ve stanovené lhůtě ke správnímu úřadu z důvodu provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

Zavádí se nová možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého pobytu. Občanský průkaz pozbývá platnosti právní mocí rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a dotčení občané se v současnosti ocitají bez platného občanského průkazu do doby, než je jim vydán nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.

Nyní ještě stručně ke změnám v zákoně o cestovních dokladech. V souvislosti s používáním cestovních dokladů se navrhuje obdobně jako u občanských průkazů stanovit, že cestovní doklad je zakázáno požadovat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemky, na rozdíl od současné úpravy, která zakazovala cestovní doklad v uvedených případech ponechávat. Zrušuje se vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.

Zavádí se vydávání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Jedná se o minimální lhůtu, v níž je technologicky proveditelné vydání cestovního pasu. Nově se mění výše poplatku při vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to občanům mladším 15 let na 2 000 korun a občanům starším 15 let se nově stanovuje výše tohoto poplatku na 4 000.

To jsou ve stručnosti základní věci, které tento návrh přináší.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou materii, která se prolíná i do dalších oblastí, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval rovněž ústavněprávní výbor. Tento požadavek zopakuji ještě při přikazování výborům. Zároveň se tímto hlásím s přednostním právem do všeobecné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nejprve s faktickou poznámkou... (Zpravodaj připomíná nejprve otevřít rozpravu.) Děkuji panu zpravodaji. Otevírám nejprve obecnou rozpravu, do které se nejprve s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Pilný, po něm s přednostním právem pan poslanec Stanjura a pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz, protože tady je uvedeno, že k zákonu o občanských průkazech bude Ministerstvem vnitra vydána také vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu a bezpečnostních zásadách pro užití autentizačního certifikátu. To jsou věci, které souvisejí s kybernetickou bezpečností. Nevím, jestli tedy mají být předmětem vyhlášky, nebo jestli mají být předmětem novely zákona o kybernetické bezpečnosti.

Takže můj dotaz je: Co to je za vyhlášku? A proč je vůbec obsažena v tomto zákoně? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho otázku. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan zpravodaj. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mít dva dotazy na pana ministra. První: Pro rozpočtové určení daní bude klíčový který údaj o počtu obyvatel? Z evidence obyvatel, nebo z Českého statistického úřadu? Bohužel se s tím nevyrovnáváme v tomto návrhu zákona. Myslím si, že je ještě čas. Myslím si, že když budu mluvit za komunální politiky, že přivítají, že to bude z evidence obyvatel. Ta je podle našich zkušeností přesnější a aktuálnější než údaje, které čerpá Český statistický úřad. Ono to není jedno. To není řečnická otázka, protože výše sdílených daní se velmi, řekl bych v převážné většině procenta, týká počtu obyvatel. Takže bych byl rád, kdybychom se v rámci projednávání tohoto zákona shodli na tom, a doufám, že na tom bude shoda, že toto je klíčový údaj pro to, jak se vyplácí rozpočtové určení daní.

A pak mám konkrétní dotaz. Opravdu jsem nepochopil článek I bod 4, že se bude vést rodné příjmení u vyjmenovaných osob. Do dneška jsem se domníval, že klíčovým údajem k identifikaci je rodné číslo. Teď říkáme, že pokud je někdo partner, partnerkou, manžel, manželkou... A co rozvedení, kteří si nechají jiné než rodné příjmení? Ale připadá mi to další zbytečný údaj. Myslím si, že jsme posedlí registry a sbíráním informací.

K čemu to potřebujeme? A proč ne u všech, když už to chceme? Říkám vám jako programátor, není to úplně jednoduché. Kdo to bude aktualizovat? Když se někdo rozvede, tak se vymaže rodné příjmení toho člověka, pokud si ponechá příjmení, které získal sňatkem, ať už muž, nebo v převážné většině případů žena? Kdo to bude kontrolovat? Kdo to bude zapisovat? Budou to aktuální údaje? Budou věrohodné? A k čemu to potřebujeme? Ztotožnění osoby? Tak pak zrušme rodná čísla. Mně by to nevadilo. Mám datum narození, rodné příjmení, stávající příjmení, adresa trvalého pobytu. Nerozumím tomu, proč chceme další údaje. Možná mi to pan ministr vysvětlí. Já jsem to nepochopil. A skutečně, co budeme dělat s těmi, kteří se rozvedou? A že to není úplně teoretická otázka, tak to získáte z počtu rozvodovosti v České republice, která se v zásadě rovná počtu nově uzavřených sňatků, kdy se velmi často mění příjmení.

Takže dva dotazy. Jestli se povede, já bych byl pro prosadit, že pro rozpočtové určení daní bude klíčový údaj v evidenci obyvatel. A za druhé, proč zavádět do databází tento nový údaj, který já považuji za zbytečný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Po něm pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Částečně navážu na svého předřečníka pana poslance Stanjuru a zeptám se pana ministra, jak do budoucna ministerstvo uvažuje o rodných číslech, protože předchozí vláda Petra Nečase si to vzala do vínku a nejprve z občanských průkazů měl zmizet rodinný stav, což se dneska děje, že máte na výběr, že si můžete zapsat rodný stav. Poté mělo myslím k 1. 1. 2016 zmizet místo trvalého pobytu. Tak to si myslím, že s tím ministerstvo asi stále počítá, jak jsem dobře pochopil. A pokud jde o rodná čísla, tak tehdejší ministr vnitra Radek John nám tvrdil, že někdy v roce 2020 by mělo dojít k tomu, že rodné číslo bude nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem.

Zajímá mě, jestli ministerstvo pořád plánuje tento postup, nebo jakým způsobem se bude postupovat, protože pokud rodná čísla později nebudou, po tom roce 2020, tak v tom případě bych pochopil i to rodné příjmení, že bychom podle toho identifikovali určitou osobu. S tím bych ani moc problém také neměl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP