(15.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si nemyslím, že můžeme říct, že se porušuje jednací řád, a když na to někdo upozorní, tak že to stačí. Nestačí to. Podle mě pokud měl být bod registr smluv po třetích čteních, měl být zahájen ve 14.30, měl být přerušen. (Nesrozumitelné.) Evidentně předtím nejsou body z bloku třetích čtení a stejně tak je to u té poštovní unie. To není možné. Nejde o obsah těch bodů, ale příště to budeme přehazovat v průběhu dne, ty body se budou zařazovat, jak někdo... Mně je jedno, že to nějací legislativci doporučili. Kdy je blok třetích čtení, po kterých má přijít bod 18, a kde je bod, teď nevím přesně číslo (poslanec Koníček napovídá: 114), 114, když před bodem 97 nesvítí 114, ale 36, a 114 navíc dneska nebyl. Jestli platí, že to bude po bodě 114, v pořádku. 114 bude možná v pátek, to asi ne, to bude pan prezident, možná příští středu a po 114 má svítit 97, jinak to prostě není možné. Ke 114 jsme se vůbec nedostali, tak jak to, že budeme projednávat bod, který měl být po 114, když 114 ještě nebylo a visí to na tabuli? To by mě zajímalo, kdo to vedení Sněmovny poradil, a pokud to někdo byl, tak nevím, měl by si najít jinou práci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle mých informací a podle aktuální sjetiny pokračujeme po poštovních službách bodem 37, to je evidence obyvatel, bodem 39, právo shromažďovací, bodem 36 a v 17 hodin se budeme zabývat spotřebními daněmi. Takhle je to v pořádku? Dobře. Děkuji. Poprosím legislativu, aby upravila informační tabuli, a tím snad bude i pan poslanec Stanjura i pan poslanec Koníček spokojen. V případě, že by ne, prosím, ozvěte se znovu. Děkuji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

I tento návrh prosím, aby uvedl pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, o evidenci obyvatel. Prosím, chvilku se nedívejte (na tabuli).

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Na té tabuli, pane předsedající, to bylo před chviličkou jako následující bod, tak jsem se šel radši podívat, jestli mám správný materiál. (Předsedající: Máte to správně.) Už to mám dobře. Děkuji.

Dovolte mi tedy, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další související zákony. Hlavním cílem této novely je provedení některých technických změn stávající právní úpravy a sjednocení terminologie v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.

Návrh části, který obsahuje novelu zákona o evidenci obyvatel, rozšiřuje a zpřesňuje údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel a v registru rodných čísel.

Nově má být ohlašovnám stanovena povinnost umožnit fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese a sídle ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky s výzvou a s poučením. Toto ustanovení umožní využít fikci doručení a pomůže zefektivnit doručování podle všech procesních a právních předpisů České republiky.

V částech návrhů týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotlivých evidencích navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů. Podat žádost bude možné na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností a převzít doklad pak bude možné na tomtéž úřadě. V zákoně o cestovních dokladech se navrhuje ukončit vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji a naopak umožnit vydání plnohodnotného cestovního pasu přednostně ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů za zvýšený správní poplatek.

Na výše uvedené změny reaguje novela zákona o správních poplatcích, kterou se kromě zvýšeného správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě navrhuje zavést nové správní poplatky za podání návrhu na zrušení údajů o místu trvalého pobytu, za odhlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky a rovněž správní poplatek za neprovedenou výměnu občanského průkazu, a to s ohledem na náklady, které obcím v souvislosti s touto agendou vznikají.

Návrh obsahuje kromě výše zmíněných novel zákonů i novely dalších zákonů, u nichž se především rozšiřuje okruh subjektů využívajících údaje z jednotlivých informačních systémů.

Je nezbytné, aby návrh zákona byl přijat co nejdříve vzhledem k ukončení výroby osobních dokladů podle stávající smlouvy do konce roku 2015, odstávky jejich výroby a přechody na výrobu osobních dokladů v souvislosti s novelou, kterou předkládáme. Dovoluji si vás proto požádat, Poslaneckou sněmovnu, o zkrácení lhůty ze 60 na 30 dní, což ještě uvedu v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo a nyní prosím pana zpravodaje pro první čtení, jímž je pan poslanec Jan Klán, aby uvedl tento návrh zákona. Prosím, pane poslanče. (V sále je stálý hluk.)

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 498, což je vládní návrh, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. A teď to tady vyčistíme. Prosím zejména ten růžek nalevo, aby se odebral do předsálí. Děkuji pánům poslancům. Prosím i debatující napravo. Děkuji. A teď můžete, pane poslanče, pokračovat.

 

Poslanec Jan Klán: Pan ministr zde obšírně přednesl své úvodní slovo, ve kterém shrnul řadu věcí, kterým se tato novela věnuje. Já jako zpravodaj jeho slova potvrdím a ještě rozšířím o další náležitosti, které jsou v tomto návrhu zákona uvedeny. Rovněž se pana ministra zeptám na určité nesrovnalosti, a to ve všeobecné rozpravě.

Nejpodstatnější změny nás čekají v zákoně o evidenci obyvatel, zákoně o občanských průkazech a cestovních dokladech. Rovněž dojde ke změnám v oblasti správních poplatků, jak již zde řekl pan ministr.

Nyní k jednotlivým změnám podrobněji. Výslovně bude zakotveno, že spolu s nabytím či pozbytím státního občanství České republiky se do informačního systému evidence obyvatel zapisuje rovněž datum nabytí či pozbytí státního občanství České republiky, čímž dojde ke zpřesnění současné právní úpravy. Dále pak bude i v případě českých státních občanů, kteří vedle českého státního občanství disponují či disponovali i dalšími státními občanstvími, vysloveně uvedeno, že se zapisuje datum nabytí a pozbytí i těchto jiných státních občanství. Protože však v těchto případech není vždy možné z dokladů doložených takovou osobou prokázat přesné datum, ke kterému k nabytí či pozbytí jiného státního občanství došlo, bude výslovně stanoveno, že se tento údaj zapíše do informačního systému pouze v případě, kdy je toto datum známo.

Nově se navrhuje vést v agendovém informačním systému evidence obyvatel údaj o rodném příjmení u fyzických osob, které jsou matkou, otcem, partnerem, partnerkou, dítětem, manželem nebo manželkou občana. Na základě rodného příjmení dochází ke ztotožňování fyzických osob a je tak umožněno odstraňování nesouladů, které mohou vzniknout v případě, že se ve zmíněném systému tento údaj nepovede. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od příjmení se rodné příjmení nemění.

Navrhuje se, aby občanovi, který podal žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem, a tento kontaktovaný občan zemřel, popřípadě byl prohlášen rozhodnutím soudu za nezvěstného nebo mrtvého, byla oznámena také tato skutečnost. Dosud bylo možné uvedenou skutečnost sdělit pouze osobě blízké. Rovněž se navrhuje umožnit občanovi napsat důvod, proč chce zprostředkovat kontakt, a tento důvod se sdělí osobě kontaktované.

Navrhuje se rozšíření pojmu místo trvalého pobytu. Návrh směřuje k eliminaci případů přihlášených dětí na ohlašovnách. Jednoznačně se stanoví postup při ukončení trvalého pobytu na území České republiky, na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, případně na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy zmocněncem. Jedná se o plnou moc, která slouží ke konkrétnímu právnímu úkonu a podpisy na ní jsou úředně ověřené.

Nově se stanovuje povinnost ohlašovnám, aby umožnily fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. Toto ustanovení umožní využít při doručování podle všech procesních předpisů fikci doručení a zefektivnit tím tato řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP