(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dámy a pánové, zástupce navrhovatele nám tuto novelu objasnil poměrně vyčerpávajícím způsobem, tudíž se mohu omezit pouze na stručnou rekapitulaci a také na několik relevantních postřehů. Vlastní komentář připojím později v rozpravě.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 509, včetně jeho odůvodnění by mohly působit pro nezainteresovaného člověka nadmíru složitým dojmem, ale ve skutečnosti se podle mého názoru jedná sice o technicky jednoduchou záležitost, paradoxně však s eventuálními systémově závažnými dopady, protože nejde o nic menšího, než je kompenzace čistých nákladů, tedy o způsob kofinancování České pošty, jednoho z posledních státních podniků v České republice.

Hlavním cílem této novely by mělo být, jak již bylo zmíněno, nastavení dlouhodobě udržitelného mechanismu financování čistých nákladů České pošty. Tento mechanismus by měl našim občanům zajistit do budoucna poskytování základních poštovních služeb v optimalizované kvalitě, a to prostřednictvím pro každého dostupné sítě poštovních provozoven. V samotném vládním návrhu jsou představeny, jak již možná také uvedl předkladatel, čtyři varianty možného financování úhrady tzv. univerzální služby od nulového řešení, tedy zachování stávajícího stavu, přes dvě jistým způsobem podobné alternativy společné úhrady univerzální služby státem a také kompenzačním fondem až po variantu úhrady čistých nákladů pouze ze státního rozpočtu. A právě varianta pod bodem IV zmíněná ve sněmovním tisku 509, by měla být podle navrhovatele, tedy Ministerstva vnitra, tou pro státní aparát, Českou poštu i naše občany nejvýhodnější, a to i přesto, že náklady na státní rozpočet by nově činily maximálně 1 650 milionů korun.

Projednání předložené novely a poté zejména naše závěrečné hlasování napoví, kudy se bude způsob úhrady univerzální služby České poště a dost možná i samotný její osud do budoucna ubírat. Připomínám také, že v této souvislosti se jedná kromě zmíněného naplňování primárního cíle, tedy dalšího zabezpečení poskytovaných služeb občanům, o osudu skoro 32 tisíc zaměstnanců České pošty a existenci 3 200 poštovních poboček.

Kolegyně a kolegové, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si navrhnout Sněmovně přikázání této novely ještě také výboru rozpočtovému, neboť se může jednat o poměrně významný zásah do státního rozpočtu. Současně bych si vás dovolil, pane předsedající, požádat o možnost vystoupení v následné rozpravě, tedy poté, až ji otevřete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které - pokud pan zpravodaj má zájem, tak má přednostní právo. Prosím, po něm pan poslanec Pilný, pak pan poslanec Horáček a Kučera. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. (V sále je trvale rušno.)

 

Poslanec Jiří Valenta: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již zmínil ve své zpravodajské zprávě, kterou jsem se snažil oficiálně odlišit od tohoto svého osobního názoru, tak předkládaná novela může napovědět mnohé nejen o další existenci České pošty jako státního podniku -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji. Také vyjádřím svůj osobní názor a poprosím Sněmovnu a poslance o klid. A protože tu opravdu klid není, začnu rušiče jmenovat. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Valenta: - o další existenci České pošty jako státního podniku, o výši kvality poskytovaných služeb, ale i o dalším osudu tisíců poboček a desetitisíců poštovních zaměstnanců.

Chtěl bych říci, že já se také, a to v souladu se stanoviskem navrhovatele, přikláním k variantě pod bodem IV, tedy k plnému hrazení z kapitoly státního rozpočtu, neboť z logiky věci mi jasně vyplývá, že základní služby u České pošty objednává stát, a proto také on by měl tyto čisté náklady uhradit a nepřenášet je nespravedlivě dále na jiné soukromoprávní subjekty. Odlišný způsob tedy úhradu základní služby prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu, jak o něm hovořil pan předkladatel, využívá ze států Evropské unie snad jen Estonsko, Kypr, Slovensko a částečně také Itálie, a ta samozřejmě pouze v kombinované verzi.

Problém s kompenzačním fondem u nás můžeme hledat ale i v tom, že do něj nechce přispívat ani Česká pošta, ani její konkurence. I z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo vnitra s návrhem této novely.

V mnou doporučované variantě úhrady čistě z kapitoly veřejného rozpočtu také spatřuji, a to asi možná nadmíru naivně a přehnaně optimisticky, jakýsi vyšší stupeň nezbytné ochrany před eventuální privatizací České pošty. Ta nám reálně hrozí, neboť již i takovéto úvahy jsme mohli z různých kanálů zaznamenat. On v tomto smyslu ale bolí již pouhý rozprodej obrovského majetku České pošty, mám nyní na mysli především nemovitostí, a tento prodej se již rozbíhá na plné obrátky. (V sále je velmi hlučno.)

Na margo procesu tvorby této vládní novely musím ale nejen ke své lítosti bohužel poznamenat, že je známo, že ministr financí pan Andrej Babiš dlouhodobě veřejně tvrdil, možná i tvrdí, že Česká pošta generuje zisk a účtech má přes dvě miliardy korun a také disponuje celou řadou dalších rezerv, a proto by neměla dostávat peníze ze státního rozpočtu, a to alespoň pro rok 2015. Ano, to je sice pravda, ale jde však pouze o jakousi pomyslnou polovinu ekonomické reality, neboť tu druhou polovinu ilustrují také nesporná fakta a těmi jsou například, že České poště klesl loni zisk před zdaněním o pětinu, a to o 241 milionů korun, a tržby se snížily o půl miliardy, což může i průměrnému ekonomovi naznačit neudržitelnost současného stavu financování České pošty do budoucna.

Působení kompenzačního fondu se jeví ve stávajících konturách jako zcela nespravedlivé, a to z důvodu, že Česká pošta sama do něj vkládá celých 75 %, a navíc také že ještě 1 % čistých nákladů držitele poštovní licence je považováno stávající právní úpravou za takzvaně spravedlivé a již dávno kompenzováno takto není. Názor ministra financí byl, jak jsem řekl, a to ještě před necelým měsícem, v poměrně zásadním rozporu s deklarovaným stanoviskem předkladatele, Ministerstva vnitra. Věřím však, že tento závažný a nebezpečný rozdíl v názorech na hospodaření nejen státního podniku, a tak potažmo i na ekonomiku státu byl již překonán a vyřešen a že dnes, když nám vláda předkládá tuto novelu, je ve svém postoji již jednotná a konzistentní. I když musím konstatovat, že si nejsem bohužel v tomto ohledu osobně vůbec jistý a obávám se, že v této souvislosti eventuálních kompromisů a ústupků mezi ministerstvy, které by samotný princip této novely mohly posléze částečně či plně zatemnit.

Proto se raději ještě jednou ptám zástupce předkladatele a také nepřítomného pana ministra financí, zda tomu tak skutečně je, či není, neboť právě odpověď na tuto otázku je nejen pro mé rozhodování kardinální a tiskové zprávy nepovažuji za vždy relevantní zdroj informací. V případě potvrzené vládní shody se čistě osobně domnívám, že ani poslanci KSČM, ani také například poslanci TOP 09, a to v jednotě se slovy svého místopředsedy kolegy poslance Kalouska ze 14. ledna v České televizi, nebudou mít problém s dalším financováním univerzální služby přímo ze státního rozpočtu, a tudíž přijetí této potřebné novely by nemělo již prakticky nic stát v cestě.

Takže vám děkuji, těm, co poslouchali, za pozornost a těším se na další proces schvalování této novely.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Valentovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, je nesporné, že když stát poskytuje službu svým občanům prostřednictvím organizace, která je stoprocentně vlastněná státem, že by ji také měl zaplatit. O tom nejsou žádné pochybnosti. Není také pochybnost o tom, že kompenzační fond, kterým se má tato služba financovat -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, ale pane poslanče, já vás vůbec neslyším, proto prosím třeba pana poslance Jandáka, aby se ztišil, pana poslance Svobodu a další, aby přestali hovořit. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji. Takže je jasné také, že kompenzační fond, který byl pro tyto účely vytvořen, nefunguje. Potud tedy žádná.

Na druhou stranu tato novela, tak jak je předkládána, nepočítá s celou řadou změn a problémů, které nastanou až do roku 2018, kde je přímo v zákoně projektován maximální příspěvek státu do fondu, kterým by měla být financována univerzální služba. To, co se do té doby... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP