(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je 14.30 hodin a skončila polední pauza na jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v našem jednání.

Nejprve mi dovolte přečíst omluvy. Pan poslanec Jiří Junek se z dnešního odpoledního jednání omlouvá z osobních důvodů, pan poslanec Jeroným Tejc se omlouvá na dnešní schůzi v odpoledních hodinách z důvodu účasti na plenárním jednání Senátu ke sněmovnímu tisku 181. Dále paní poslankyně Lorencová se omlouvá od 14.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře a pan poslanec Jiří Zlatuška se omlouvá dnes a zítra do 16 hodin z pracovních důvodů.

 

Budeme se nyní zabývat bodem číslo 10. Je to pevně zařazený bod, jímž je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Jedná se o implementaci evropské směrnice. Návrh byl projednán v petičním a ústavněprávním výboru, s pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení petičního výboru souhlasím.

Protože vládní návrh zákona promítá do národního právního řádu novelizovanou evropskou směrnici, měl by nabýt účinnosti nejpozději 18. července 2015 nebo alespoň co nejdříve poté, aby Česká republika se tímto postupem nevystavovala nebezpečí případného zahájení řízení pro porušení primárního evropského práva. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru vnitra. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl přikázán tento návrh ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 395/1 a 2.

Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Radima Holečka, aby nás informoval o jednání výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobrý den, dámy a pánové, těší mě, že si tu mohu splnit svou zpravodajskou povinnost. Petiční výbor 21. 4. 2015 zasedl a přijal usnesení jednomyslně, pouze s drobným pozměňovacím návrhem, a to kvůli legisvakanci.

Petiční výbor po odůvodnění náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jany Vildumetzové, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Bc. Radima Holečka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 395, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, kdy v čl. 3 se slova "1. července 2015" nahrazují "jeho vyhlášení". To z logiky věci, že by se to nestihlo do 1. července.

2. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi petičního výboru.

Rád tak činím a děkuji, to je ode mě vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby se ujal slova a informoval nás o projednání tohoto návrhu v ústavně právním výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zastoupil pana kolegu Farského. Zpráva z ústavněprávního výboru je velmi jednoduchá. My jsme projednali tuto věc na 31. schůzi 22. dubna a ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění, v jakém byl předložen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Tejcovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Kailová. Je to tak? Tak to asi omylem někdo zmáčkl její tlačítko. (Hlas ze sálu: Padala lahev!) Padala lahev, ano, výborně. Tak lahev padala na tlačítko paní poslankyně Kailové, která tady není, takže není přihlášena do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem.

Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo takový není, končím tedy i podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Pan ministr ještě na židli u stolku zpravodajů posečká, protože dalším bodem, který budeme projednávat, je bod číslo 38.

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Prosím pana ministra vnitra Milana Chovance, aby nám předložený návrh z pověření vlády odůvodnil. Prosím, pane ministře. (V sále je silný hluk.)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona považuji za nezbytný a velmi důležitý, neboť má pomoci reagovat na problémy při financování činnosti držitele poštovní licence, kterým je v současné době státní podnik Česká pošta. Tomu je ze zákona uložena řada povinností při zajišťování dostupné péče o zákazníky poštovních služeb v předepsané kvalitě na celém území České republiky. Splněním těchto povinností, zejména s udržováním rozsáhlé pobočkové sítě, jsou spojeny nemalé náklady. Tyto náklady se stávají součástí započítání v rámci -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já musím zjednat pořádek ve Sněmovně, poprosit vás o klid. A prosím, pane ministře, abyste pokračoval, až ve sněmovně bude klid.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tyto fondy nebo tyto náklady měly být v současné době hrazeny z tzv. kompenzačního fondu. Po debatě a po zkušenostech s tímto institutem jsme shledali, že tento institut je vadný a neplní svoji roli. Česká pošta má podíl na tomto trhu zřetelně největší, a proto nynější znění zákona mění výplatu kompenzace ze stávajícího kompenzačního fondu na přímou platbu ze státního rozpočtu. O výši úhrady a o jejím prokázání bude muset Česká pošta jako držitel poštovní licence, případně nový držitel poštovní licence, jednat s Českým telekomunikačním úřadem a bude muset samozřejmě doložit své náklady, prokázat své náklady a tyto náklady řádně zdůvodnit předtím, než dojde k výplatě.

Za účelem zajištění kontroly nad výší výdajů ze státního rozpočtu je mechanismus úhrady čistých nákladů doplněn o limit, tedy tzv. strop, který pro období roku 2015 s výplatou v roce 2016 je stanoven na částku 700 mil. korun, o rok později na částku 600 mil. korun a od roku 2017 na částku 500 mil. korun s tím, že tento maximální přípustný limit bude zachován i pro další roky. Přitom v roce 2017 by mělo být Českým telekomunikačním úřadem rozhodnuto, kdo bude držitelem poštovní licence na další období. Český telekomunikační úřad v té době stanoví i podmínky pro držitele licence, které mohou být odlišné od stávajícího stavu a mohou případně veřejnou službu v této oblasti zlevňovat.

Dále návrh obsahuje některé změny vycházející zejména z praktických poznatků ČTÚ, z nichž je především možné zmínit dílčí změny právní úpravy v přístupu k infrastruktuře držitele poštovní licence, které by měly přispět k vyšší transparentnosti vztahů mezi jednotlivými subjekty na poštovním trhu.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP