(12.30 hodin)
(pokračuje Chovanec)

V otázce již oblíbeného a zmiňovaného rybářství, proč tedy chceme nadále, aby i přestupky byly evidovány a bylo k nim přihlíženo. Ve své podstatě přestupky na úseku rybářství spadají do okruhu přestupků, které definují spolehlivost strážníka obecní policie. I strážník obecní policie mnohdy odhaluje přestupky právě na úseku porušování tohoto ustanovení, ať je to rybářský řád, nebo jiné předpisy, a bylo by asi velmi divné, kdyby ten samý člověk, který tyto přestupky odhaluje, je sám páchal. Ta otázka spolehlivosti je, že ten člověk musí opakovaně spáchat přestupek. To znamená, nejedná se o to, že by strážník městské policie si nechal jednu jedinou podměrečnou rybičku a už se to s ním takzvaně vezlo. Prostě opakované spáchání tohoto přestupku. Stejně tak podle našeho názoru to má vliv na posuzování žadatele, u něhož se prokazuje způsobilost při získání zbrojního průkazu. I tam je to de facto v této evidenci, a proto my trváme na tom, aby opakované spáchání přestupku na úseku rybářství bylo v evidenci přestupků.

K otázce, kterou tady hodně kolegů diskutovalo, a to je otázka Celní správy. Víte, my tady a priori odsuzujeme lidi, kteří pracují pro stát, tedy celníky, policisty a další, že budou zneužívat a nadužívat právo, které jim dáme. Vždyť my jenom chceme, aby věděli při správních řízeních o těch lidech, které mají před sebou, jestli jsou bezúhonní, nebo nejsou. Například modelovým příkladem může být vyhodnocení rizikovosti daňových subjektů a osob, které ovládají firmy při registraci do systému daně z přidané hodnoty. Tady se můžeme odvolávat na rozsudek Evropského soudního dvoru číslo C527 z roku 2011. Dále si myslíme, že by bylo dobré, aby tyto orgány měly vhled do registru pro specifický registrační proces osoby distributora pohonných hmot, nebo aby tam byl takzvaný institut bezúhonnosti, resp. nově zavedený institut podmínky ekonomické stability. I tam je potřeba, aby tyto úřady a orgány měly vhled do toho registru. Stejně tak se může jednat o specifický registrační proces v rámci zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Hodnocení správce daně je prostě nezbytně nutné k tomu, aby tyto subjekty získávaly licenční a jiná ujednání, která tyto zákony stanoví.

Co se týká pozměňovacích návrhů pana kolegy Bendy, prostřednictvím pana předsedajícího. Je tady návrh na vypuštění státního zastupitelství z výčtu orgánů s přístupem do evidence přestupků. Výčet orgánů s přístupem do evidence přestupků vychází z výčtu orgánů s přístupem do evidence odsouzených. Údaje uvedené v evidenci přestupků budou významné pro zhodnocení dotčené osoby i při výkonu netrestní pravomoci státního zastupitelství, např. v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Dále se jedná o údaje využitelné v rámci pravomoci podávat žalobu proti rozhodnutí ve veřejném zájmu podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního.

Co se týká vypuštění vstupu do evidence přestupků pro zpravodajské služby, obecně je třeba uvést, že údaje z evidence přestupků by měly být na základě návrhu využívány ve všech případech, kdy je na základě zákona relevantní určitý vstup těchto tajných služeb pro určitý výkon, úkon nebo postup. Pokud tedy bude zřízena evidence přestupků a tato evidence bude obsahovat údaje o spáchaných přestupcích a pokud zákon stanoví, že takový údaj má pro správní orgán v určité věci důležitost, myslíme si, že je potřeba tuto možnost prostě a jednoduše zachovat. Údaje z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů jsou pro zpravodajské služby významné s ohledem na jejich působnost při opatřování informací. Toto máte v důvodové zprávě pod bodem 2.

Potom je tady ještě nesouhlas Ministerstva vnitra opět s pozměňovacím návrhem, který dával, mám pocit, kolega Benda, a to je vypuštění přístupu orgánů nemocenského pojištění. V odůvodnění nesouhlasu lze odkázat na obecné důvody u předcházejících pozměňovacích návrhů. V nově upraveném § 90 písm. f) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je upraveno, že si orgány nemocenského pojištění mohou vyžádat opisy z evidence přestupků pro účely řízení podle § 31. To se týká dávky nemocenského pojištění například z důvodu, že pracovní neschopnost vznikla v důsledku úmyslného spáchání přestupku, a podle § 126 zákona o nemocenském pojištění to je regresní náhrada orgánů nemocenského pojištění vůči pachateli přestupku. Myslíme si, že na základě právě těchto dvou paragrafů, které jsem citoval, by bylo vhodné, aby tyto orgány měly přístup do registru přestupků.

My jsme v mnoha věcech ustoupili a jsme připraveni podpořit, nebo jsem připraven podpořit některé pozměňovací návrhy. Doufám, že u dotazů, které tady zazněly, jsem alespoň v kostce uvedl, proč Ministerstvo vnitra nesouhlasí s těmito návrhy. Znovu říkám, rozhodne se hlasováním. Garanční výbor je důležitý pro to, aby návrhy byly posouzeny. Na druhou stranu Poslanecká sněmovna jako fenomén má právo se rozhodnout podle své úvahy, podle svého uvážení, klidně i rozdílně, než navrhuje garanční výbor. Alespoň si myslím, že tak by to mělo fungovat.

Děkuji za pozornost a jsem připraven na další kolo debaty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Na margo toho, co říkal pan ministr. Já rozumím tomu, že Celní správa jako správní orgán vydávající správní rozhodnutí chce mít přehled o tom, zdali někdo, kdo je účasten přestupku, nějaký přestupce, už v rámci té Celní správy byl postižen, a že k tomu potřebuje nějaké další informace, jestli se to nestalo dvakrát v rámci správního orgánu, třikrát a podobně. Ale pořád nerozumím tomu, proč Celní správa potřebuje mít online informace o tom, co se děje na přestupcích v obci Dolní Lhota, Horní Lhota či v jakémkoliv magistrátu apod. Proč prostě potřebuje Celní správa mít k dispozici informaci, že ten či onen občan v jakékoliv obci či městě v republice, dopustil-li se jakéhokoliv přestupku, typu vysypání bordelu nebo písku na chodník apod., k čemu to potřebuje mít Celní správa a Ministerstvo financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes se omlouvá od 14 hodin a zítra taktéž z pracovních důvodů pan poslanec Fichtner a dnes od 12.15 do konce dopoledního jednání, asi odpoledního jednání, pan ministr Stropnický.

Budeme pokračovat. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek. Pak je řádně přihlášen pan poslanec Benda. Ještě než promluvíte, požádám Sněmovnu, aby se ztišila. Zvlášť tady v levé části opakovaně je vyšší míra hluku, takže vás požádám o to, abyste se ztišili. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP