(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, tím je ústavněprávní výbor, poslanec Bronislav Schwarz. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 368/3, který byl doručen 20. května letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 368/4. Pan navrhovatel ministr vnitra Milan Chovanec je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona jsem podrobně vysvětloval a obhajoval v prvém a druhém čtení. Dovolte mi tedy jenom stručné shrnutí.

Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené registrem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Návrh zákona postihuje opakované spáchání této trestné činnosti a těchto přestupků zvýšením sazby pokut.

Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy k návrhu zákona. S většinou těchto návrhů souhlasím. Nadále však nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, ke kterým jsme se negativně vyjádřili při projednávání. Jedná se především o změnu § 72 přestupkového zákona, dále pak vypuštění přestupků na úseku rybářství z evidence přestupků, vypuštění přístupu Finanční a Celní správy do evidence přestupků, které bylo požadováno v rámci pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy byly požadovány a navrhovány panem kolegou Bendou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jelikož se jedná o třetí čtení, tak se budu věnovat pozměňovacím návrhům. Nebudu zmiňovat zákon jako celek, nicméně doporučuji to, abychom tento návrh zákona přijali. Myslím si, že může výrazně přispět zejména v oblasti, o které se teď často hovoří, a to je otázka držení střelných zbraní. Chtěl bych upozornit na to, že skutečně tohle je poprvé za dlouhou dobu nástroj na to, jak zjistit, zda osoby, které mají v držení zbraň a mají zbrojní průkaz, skutečně páchají nebo nepáchají přestupky, za jejichž spáchání zbrojní průkaz může být odebrán. Takže v tomto smyslu podpora návrhu zákona jako celku. Nicméně chci vás požádat o podporu dvou konkrétních věcí, které načetl ústavněprávní výbor a které předložil po poměrně široké debatě.

Jednak to byl návrh, kterým Ministerstvo vnitra chtělo zvýšit dobu, po kterou je možné projednat přestupek, která je dnes jeden rok, na tři roky. Většina z nás se shodla na tom, že je správné, aby nedocházelo k obcházení zákona, k umělému prodlužování projednávání přestupků a aby lhůta byla prodloužena. Nicméně nedomnívali jsme se a nedomníváme se, že je možné ji prodloužit až na tři roky, protože v takovém případě by zřejmě úřady mnohdy této lhůty víc než využívaly zneužívaly. A pokud se jedná o některé trestné činy, tam je tato lhůta tři roky. Myslíme si, že u přestupků by měla být kratší, a navrhujeme tedy kompromisní variantu dva roky prekluze pro přestupky.

Druhá důležitá věc je věc, která neumožní žádnému z nás žádat si o opis z tohoto registru přestupků. My si můžeme žádat dnes o výpis z rejstříku trestů, na to jsme všichni zvyklí. Váhali jsme a vedli jsme debatu, zda má, nebo nemá mít možnost každý z nás si požádat o výpis z toho registru. Nakonec jsme doporučili, a bude na vás, jestli tomuto doporučení vyhovíte, že by tato možnost být neměla. Jednoduše proto, že každý z nás, i když nepáchá žádné přestupky, by nepochybně během příštích let možná desetkrát, možná třicetkrát ročně pro různé účely musel dokládat to, že žádné přestupky nespáchal. Bylo by to administrativně náročné, bylo by to do značné míry i ekonomicky náročné pro řadu lidí a myslíme si, že by to nemělo žádný smysl. Registr má být využitelný pro státní orgány. Státní orgány do něj mohou nahlížet, mohou z toho plynout různé důsledky, nicméně není podle našeho názoru správné, aby si tímto prostřednictvím různé soukromé společnosti například toto kladly jako podmínky pro další činnosti. Že by si pronajímatelé vyžadovali výpis z rejstříku přestupků, žádali by ho zaměstnavatelé a další, a nepochybně ani ti, kteří se žádných přestupků nedopouštějí, by nebyli rádi, kdyby museli toto neustále dokládat.

Tolik tedy jenom k odůvodnění těch dvou věcí, které jsou součástí toho usnesení ústavněprávního výboru pod body A, nicméně bude záležet samozřejmě na hlasovací proceduře, jak je uspořádá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych měl velkou prosbu na ministra vnitra, bylo-li by možné alespoň částečně rozvést důvody odmítavého stanoviska Ministerstva vnitra k pozměňovacím návrhům, které schválil ústavněprávní výbor. A to dokonce na obou zasedáních, ve kterém se tímto návrhem zákona zabýval. Já vím, že bude navržena jiná procedura, než kterou doporučil ústavněprávní výbor, předpokládám, že vládní většinou projde. Ale pokládal bych za férové, abychom se o tom alespoň v této sněmovně pobavili.

Ministerstvo vnitra - a pan ministr nebyl nikdy přítomen, čemuž já rozumím, že od toho má samozřejmě své odborné náměstky, kteří mají přijít na jednání výboru - bylo na projednávání tohoto návrhu zákona o přestupcích opakovaně přítomno, ani na výboru ani v čtení, které předcházelo druhému čtení, ani v čtení, které předcházelo třetímu čtení, se jim nepodařilo ty věci, se kterými dnes vyslovuje ministerstvo nesouhlas, obhájit. Prostě nedokázal nikdo na tom výboru vysvětlit, k čemu je vstup do registru přestupků Finanční správě a Celní správě. Neexistuje žádný důvod kromě zvědavosti. A neexistuje žádné zákonné oprávnění, které by Finanční a Celní správě dávalo nějakou možnost konat ve finančním a celním řízení jinak na základě toho, že se podívá do registru přestupků.

Já tady nebudu dlouze rozebírat své oblíbené rybáře. Myslím, že už jsme s nimi strávili dostatek času ve druhém čtení. Ale zase, velmi bych prosil tuto Sněmovnu, aby opravdu zvažovala, jestli by kvůli tomu, že je to kvalifikační požadavek na městského strážníka, tak o každém, kdo spáchá sebemenší přestupek na úseku rybářství, měla tato informace pět let někde viset a x státních orgánů v okamžiku, kdy budou chtít si danou osobu prověřovat, mělo právo se tam jít podívat a říkat: Ten opravdu chytil nebo nechytil podměrečnou rybu nebo chytal nebo nechytal na dvě nebo na tři udice. Pokládám to opravdu za tak absurdní, že věřím tomu, že Sněmovna se bude chovat podle toho, jak hlasoval ústavněprávní výbor. Ale proto jsem chtěl, aby to ministr vnitra nepřecházel jenom takovým Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Ale jestli by bylo možné uvést alespoň nějakou argumentaci. Protože jinak budu muset vytáhnout argumentaci z důvodové zprávy a budu vám tady předčítat důvodovou zprávu, abyste viděli, že důvody k tomu nejsou vůbec žádné. Že důvodová zpráva dlouze rozpráví o tom, jak potřebují orgány Finanční a Celní správy výpisy z rejstříku trestů, což nikdo nezpochybňuje. Dodneška je mají. Takže není nejmenší důvod o tom rozprávět. Ale proč potřebují výpis z rejstříku přestupků, nemá nikdo nejmenší tušení. Kromě toho, že pár úředníků je zvědavých a zdá se jim, že by bylo výhodné do takového registru vstup mít.

Bohužel pokládám opravdu v té podobě, jak je ten návrh zákona navržen, celý návrh za velikánskou chybu. Opět jsme tady o tom mluvili, mrzí mě, že Ministerstvo vnitra nebylo samo schopno přijít s tezí, která myslím, že by tady měla všeobecný souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP