(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

V tuhle chvíli hlasujeme o výboru hospodářském jako výboru garančním v hlasování pořadové číslo 197, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 162 pro 127, proti 7, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Který výbor dále navrhujeme? Ano, vnímám návrh kolegy Vondráčka, že navrhne výbor ústavněprávní. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pokus číslo dvě. Navrhuji projednání ústavněprávnímu výboru tento tisk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kolega Bendl se hlásí do rozpravy. Očekávám návrh. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Navrhuji zemědělský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zemědělský výbor. Má někdo další návrhy na přikázání jiným výborům než garančnímu projednání? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou výborech.

 

Nejdříve ústavněprávní výbor. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198 a ptám se, kdo je pro ústavněprávní výbor, kterému je dále přikázán tento tisk. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 198, z přítomných 163 pro 158, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní výbor zemědělský. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199 a ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 199, z přítomných 163 pro 142, proti 3, návrh byl přijat.

 

Dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu a zemědělskému výboru jako dalším výborům Poslanecké sněmovny k projednání. V obecné rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, proto lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů pro všechny výbory. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 29.

 

Dalším bodem je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
/sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

Bodem číslo 9 se vracíme ke druhým čtením na naší schůzi. Jak jsem podotkl, jde o druhé čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ještě než jí udělím slovo, požádal bych pana kolegu Zavadila, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj výboru pro sociální politiku.

Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, já to vezmu velice stručně. Tento návrh zákona byl projednán ve výboru hospodářském, který jej doporučil... (Odmlka pro silný ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám Sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, na levé části, na pravé části Sněmovny, prosím o klid. Pokud diskutujete, včetně předsedů poslaneckých klubů, s některými svými kolegy o něčem jiném, prosím, diskutujte v předsálí. Děkuji.

Můžete pokračovat, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Takže hospodářský výbor jej doporučil ke schválení bez pozměňovacích návrhů.

Co se týče gesčního výboru pro sociální politiku, tak ten se návrhem zabýval podrobně a doporučil jej ke schválení, a to ve znění několika pozměňovacích návrhů. K těmto návrhům zaujmu jednoznačně kladné stanovisko, neboť byly předem projednány a odrážejí shodný postoj sociálních partnerů. Co se týče těchto pozměňovacích návrhů, tak ty se týkají rozšíření okruhu základních zásad pracovněprávních vztahů, jejichž nerespektování je porušením veřejného pořádku, o zásadu spravedlivého odměňování zaměstnanců a dále se jedná o respektování zvláštního postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v pracovněprávní úpravě jakožto spolku svého druhu podle občanského zákoníku a zároveň se jedná o uznání jejich práva na úhradu nákladů souvisejících s jejich činností při vzájemném projednávání v rámci sociálního dialogu.

Já děkuji oběma výborům a věřím, že tento návrh získá i podporu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni, a ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 10.00 a 14.30 se omlouvá z jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů pan poslanec Michal Kučera, z osobních důvodů od 14.30 pan poslanec Jiří Junek a od 12.00 do 12.30 z pracovních důvodů pan poslanec Jaroslav Klaška a pak ještě od 14.45 do 17 hodin také z pracovních důvodů pan kolega Klaška.

Nyní budu konstatovat, že dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tisk přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a hospodářskému výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona Poslanecké sněmovně před účinností novely zákona o jednacím řádu zřejmé, který výbor je výborem garančním, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Musíme tedy hlasovat o garančním výboru.

 

Navrhuji tedy, abychom určili výbor pro sociální politiku výborem garančním. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 200 a ptám se, kdo je pro výbor sociální politiku jako pro výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 200, ze 162 přítomných pro 120, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 376/1, 2 a 3. Prosím tedy, aby nejdříve se ujal slova zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Požádám ještě o přípravu paní kolegyni Putnovou, která je zpravodajkou za výbor hospodářský. Pane zpravodaji, máte slovo .

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vážení účastníci za vládní stranu. Já jsem ve své zpravodajské zprávě v prvním čtení podrobně vysvětlil celou materii a myslím si, že to nebudu znovu opakovat.

Jinak chci říci, že náš výbor pro sociální politiku projednal tento návrh 15. dubna i se všemi návrhy, které jsou v materiálu uvedeny. Já je nebudu komentovat. Víceméně tam došlo k jasnému doporučení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem tohoto zákona, kterým se mění zákon č. 262 atd. o úrazovém pojištění a zrušují nebo se mění další zákony.

Tak jak už tu paní ministryně naznačila, týká se několik pozměňovacích návrhů sociálních partnerů, je to tam všechno popsáno a já si myslím, že je možné se k tomu vyjádřit v rámci debaty, která teď bude určitě zahájena, pane předsedající. Děkuji .

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Jaroslavu Zavadilovi jako zpravodaji výboru pro sociální politiku a nyní žádám zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Annu Putnovou, aby se ujala slova, informoval nás o jednání hospodářského výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se zabýval tiskem 376 na své 19. schůzi dne 18. března 2015. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 376 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.

Toto je oficiální usnesení. Pozměňovací návrhy přijaty nebyly. Současně jsem avizovala, že své stanovisko vyjádřím v rozpravě, do které se hlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Mám do ní pět přihlášek, ale eviduji přihlášku s přednostním právem nejdříve paní zpravodajky paní kolegyně Putnové, potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS a pak budeme pokračovat podle přihlášek. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo v obecné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP