(9.30 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Já bych se zmínil, protože je to z mého oboru, dneska jedním z nejčastějších důvodů pro vystavení pracovní neschopnosti jsou bolesti zad. Je to věc, která trápí možná tady nás všechny. Pro lékaře není vždycky úplně jednoduché odlišit, zda pacient skutečně potíže má, nebo nemá, resp. je k tomu mnohdy potřeba udělat celou řadu vyšetření.

Takže já bych se velmi přimlouval za to, abychom toto dobře zvážili a sporný bod 5 z novely zákona o zaměstnanosti vypustili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan zpravodaj, takže prosím pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Moje faktická poznámka bude krátká. Jenom když se tady hovoří o zneužívání systému, a věřte mi, že v době, kdy jsme debatovali s Ministerstvem zdravotnictví, a teď mluvím ještě ve své odborové části, kdy jsme se bavili o karenční lhůtě a o tom, jakým způsobem se zneužívají jakékoliv systémy, tak prosím vás, jenom chci podotknout, že jsou tři skupiny, které zneužívají systém. Ano, jsou to pacienti, ano, jsou to lékaři, promiňte, a ano, jsou to i pojišťovny a další. Takže jenom aby bylo zřetelné, že tady to zneužívání je rozprostřeno do více skupin. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych přece jen ještě chtěla upozornit na jedno riziko, protože v podstatě se tam jedná o rok náhradní doby zaměstnání, a když se bavíte s odborníky, tak je to velice lehce zneužitelné. Po tomto roce můžu jít na úřad práce si zažádat o podporu v nezaměstnanosti, a budu-li mít hodného a dobrého kamaráda, který mi napíše velkou výplatu, tak v podstatě potom můžu dostat i velkou podporu v nezaměstnanosti. Takže opravdu bych velice zvážila podporu tohoto nového bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A ještě jednou se tedy táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít pan předkladatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě zatím eviduji dvě přihlášky. První je paní poslankyně Pecková a druhá v pořadí je paní poslankyně Nohavová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji mnohokrát. Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych se tedy teď formálně přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 2242. A ještě bych si dovolila poznamenat pro stenozáznam víceméně, že v návrhu tak jak ho máte, jak byl zadán do systému, je chyba ve větě "vypouští se bod 5 vládního návrhu", je tam bohužel "vládního pozměňovacího", takže to slovo "pozměňovacího" bych prosila škrtnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Další v pořadí je paní poslankyně Alena Nohavová. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké dopoledne. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 2225. Krátce bych si ho dovolila zde okomentovat.

Novela zákona 435/2004, tak jak je navrhovaná, staví na stejnou úroveň členy orgánů obchodních společností, kteří za svou činnost pobírají mzdu nebo odměnu, a členy bytových družstev, kteří jsou ohodnoceni jen řádově několika sty korun. A to vlastně za služby, které vykonávají pro sebe i pro své spoluobčany. Předkládám tedy pozměňovací návrh, který se týká článku 1 bod 4, 6, 7 a 9. Tento pozměňovací návrh řeší to, aby tito členové bytových družstev mohli vykonávat činnost pro družstvo, a to bez obavy, že v případě ztráty zaměstnání nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože odměna od bytového družstva je řádově několik set korun. Pozměňovací návrh také eliminuje nerovné postavení mezi členy bytových družstev a srovnatelného společenství vlastníků. Představitelé společenství vlastníků nárok na podporu v nezaměstnanosti neztrácejí právě na rozdíl od představitelů bytových družstev.

Já vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji, paní poslankyně, a táži se, zda se ještě někdo hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a opět se táži pana navrhovatele a zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení nebo zkrácení lhůty nezazněl, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli.

 

Dalším bodem dnešního jednání je

59.
Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta,
Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 404/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 404/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Volný. Máte slovo, pane poslanče. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, kolegyně. Chtěl bych vás požádat o podporu drobné technické novely zákona č. 26/200 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem úpravy je odstranit výkladovou nejasnost v zákoně, která nastala po 1. listopadu loňského roku, kdy se stala účinná novela zákona č. 254/204 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět vám zjednám klid, protože míra hluku je opět vysoká. Prosím, abyste poslouchali, co se zde přednáší za bod.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Od tohoto data se nesmí platit výše než 270 tisíc, nesmí provádět bezhotovostně, což je však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách. Ten říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Podle zpráv z praxe prozatím ke střetu dvou odlišných výkladů při konání veřejných dražeb nedošlo. Žádná žaloba nebyla podána. Nicméně situace nesnese odkladu jak ohledně dražebníků ze soukromé sféry, tak i z veřejného sektoru. Měsíčně probíhá téměř 300 veřejných dražeb a stále častěji se dražebníky stávají města, obce, popřípadě centrální státní úřady. Požadovaný návrh je jednoduchým způsobem sladit tyto dvě nesrovnalosti a zároveň nastavuje pravidla, aby se pružně tato částka pohybovala podle dalších zákonných úpravy platby v hotovosti.

Odborná veřejnost i vláda podporuje jak vlastní návrh, tak jeho urychlené přijetí. Jelikož spolupředkladateli této drobné technické novely jsou kolegové ze všech politických stran průřezem této Sněmovny, proto si dovoluji požádat ctěnou Sněmovnu o schválení této novely ve znění § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Pokud toto nebude schváleno, pak požádám o zkrácení lhůty o 30 dní, tedy na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, abyste zaujal místo u stolku jako navrhovatel. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP