(9.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Konstatuji, že dnes bude s náhradní kartou 31 hlasovat paní poslankyně Kailová.

 

Nyní tedy budeme hlasovat nejdříve o protinávrhu, to znamená, že je zde návrh od pana poslance Farského, aby sněmovní tisk 42, bod 12, což je registr smluv, byl dnes zařazen jako třetí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 167, přítomných poslankyň a poslanců je 150, pro návrh 44, proti 49. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tom případě zde máme návrh, že jako třetí bod bude bod číslo 22 a to je zákon o významné tržní síle.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby třetím bodem dnešního jednání byl bod číslo 22. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 168, přihlášených poslankyň a poslanců je 155, pro návrh 111, proti 31. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, takže je to dnes třetí pevně zařazený bod.

 

Pak zde máme návrh, aby čtvrtým a pátým bodem dnešního jednání byl bod 25, sněmovní tisk 418, a bod 12, registr smluv, sněmovní tisk 42.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tyto navržené body, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 169, přihlášených poslankyň a poslanců je 155, pro návrh 89, proti 23. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Mám zde ještě jeden návrh a to je, aby body 3, 4 a 5 plus bod 29 byly zařazeny na středu 27. 5. před zprávu o hospodaření České televize.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 170, přihlášených poslankyň a poslanců je 157, pro návrh 123, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, ale eviduji zde ještě přihlášku pana poslance Kolovratníka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Já se omlouvám, je to na poslední chvíli. Je to prosba z volebního výboru. My na této schůzi máme již zařazen k projednání bod o činnosti České televize za rok 2014. Pozor, neplést to s hospodařením za rok 2013, který je na středu! Je to jiný bod o činnosti České televize za rok 2014, ale on ještě nebyl projednán ve výboru. Prosím, abychom ho vyřadili z programu této schůze. Bude projednáván až 3. června na volebním výboru a byl by poté zařazen na červnovou schůzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jiný návrh nevidím. Dám o tom hlasovat. Vzhledem k tomu, že zpráva o hospodaření České televize za rok 2014 neprošla výborem, tak tento bod vyřadíme z programu této schůze.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl přednesen, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášených poslankyň a poslanců je 160, pro 148, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dorazily ke mně ještě další omluvenky. Z celého jednacího dne z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Roman Procházka, dále od 9.30 po zbytek jednacího dne z jiných pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek a dále z celého dnešního jednacího dne se omlouvá z důvodu nemoci paní poslankyně Kristýna Zelienková.

 

Přistoupíme k prvnímu bodu, jak jsme si jej schválili. Prvním bodem dnešního jednání je

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 296/ - druhé čtení

Mám zde napsáno, že z pověření vlády návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí, ale zastoupí ji pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl požádán paní ministryní o přednesení tohoto tisku ve druhém čtení, protože se omlouvala z dnešního jednání, tak mi věnujte chvilku pozornosti.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, důvody pro předložení vládního návrhu zákona -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale požádám kolegyně a kolegy tak jako v předešlých dnech, abyste v případě, že máte něco nutného k řešení, šli do předsálí, abychom mohli dobře rozumět tomu, co se zde přednáší. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Důvody pro předložení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, paní ministryně podrobně uvedla v prvním čtení.

Vládní návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů konzultovaných s Ministerstvem práce a sociálních věcí. S výše uvedenými pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení výboru pro sociální politiku paní ministryně souhlasí. V této souvislosti by chtěla paní ministryně výboru pro sociální politiku poděkovat, tak takto činím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění tohoto vládního návrhu zákona do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo předkladatele.

Dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a v přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro sociální politiku jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro sociální politiku pan Jaroslav Zavadil a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážená vládo, já bych jenom chtěl potvrdit to, co tady vlastně už zaznělo, že náš výbor, čili výbor pro sociální politiku, se touto problematikou zabýval 15. dubna a 15. dubna na této naší schůzi byly schváleny a doporučeny Sněmovně pozměňovací návrhy, které jsou součástí materiálu, sněmovního tisku 296. Mimo jiné je tam kurzarbeit, mimo jiné jsou tam modré karty, jsou tam karty, které by měly zvýhodnit, resp. vylepšit situaci u cizinců, je tam snížená sankce z 250 tisíc na 50 tisíc. Myslím, že to jsou ty nejdůležitější změny, které provedl výbor pro sociální politiku.

Nezbývá mi nic jiného než požádat, abyste propustili tento materiál do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je paní poslankyně Pecková, připraví se paní poslankyně Maxová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP