(16.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, stanovisko moje a Ministerstva dopravy je, že splavnění Labe velmi podporujeme. Myslím si přesně tak, jak to říkal pan poslanec Petr Bendl, že je to záležitost, která je potřeba, že to pomůže zvýšení zaměstnanosti. A myslím si, že to je realisticky jedna z cest, která by mohla propojit Českou republiku s mořem. Navíc máme část přístavu Hamburk, tedy abych upřesnil, tu jeho říční část, ve vlastnictví České republiky, takže i tam by bylo vhodné tuto část využít. Abychom byli schopni garantovat splavnění Labe, je důležité, abychom dostavěli alespoň jednu část vodního díla v Děčíně, protože dneska debatujeme s Německou spolkovou republikou o dodržení dohod o tom, aby byli schopni udržet plavební hloubku na území Spolkové republiky v úrovni 140 centimetrů.

Co se týče vodního díla v Děčíně, máte pravdu, že tam se situace bohužel komplikuje. Dneska jsme v situaci, kdy dokončujeme dokumentaci EIA. Věřím tomu, že ji budeme schopni předat k připomínkovému řízení a že je šance, že by se EIA mohla v příštím roce rozhodnout. Věc se komplikuje tím, že navíc je tady požadavek z DG ENVI vyhlásit zrovna na té části, kde má být to vodní dílo umístěno, zvláště chráněné území. Dneska debatujeme i na úrovni Evropské unie, protože tato vodní cesta je v systému koridorů TEN-T, aby nás podpořila, a debatovali jsme o tom, jestli to tam musí být, nebo nemusí být vyhlášeno.

Ještě bych chtěl říct, že rovněž debatujeme o tom, že toto vodní dílo není jenom záležitost splavnění Labe, ale i udržení vody na našem území. Takže doufám, že se nám podaří to prosadit na vodním díle Přelouč, které vlastně pomůže splavnění až k Pardubicím. Tam je situace mírně lepší, nicméně se potýkáme rovněž s ekology.

Ještě bych chtěl doplnit informaci tím, že jsme minulý týden měli konferenci o Labi, kam jsme pozvali zástupce ekologů i zástupce všech rejdařů. Debata byla velmi vášnivá. Myslím si, že to pomůže tomu, abychom si vyjasnili stanoviska a šli k tomu, že se nám podaří dosáhnout schválení EIA a pak územního rozhodnutí a stavebního povolení, tak abychom mohli co nejdříve stavět. Obávám se ale, že ten termín bude někdy v roce 2018 - sedmnáct, osmnáct, uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pěkné odpoledne. Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Bendl dá doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Chci vás ujistit o tom, ač opoziční poslanec, že pokud na tomto projektu budete pracovat, tak můžete počítat i s mou podporou, a věřím, že i s podporou všech občanských demokratů, protože jsem hluboce přesvědčený o tom, že ti, co dnes tomu tady brání, jsou spíš provokováni ze zahraničí.

Lodní doprava je konkurencí železniční dopravy a moje zkušenost je taková, že si to zkrátka v zahraničí nepřejí, aby konkurenceschopnost České republiky - a tohle by přispělo k lepší konkurenceschopnosti České republiky - aby Česká republika v tomto byla i nadále hendikepovaná.

Myslím si, že je naším zájmem, aby se ministr dopravy a ministr životního prostředí v tomto ohledu domluvili a táhli za jeden provaz a aby to, co jste tady naznačil, když DG ENVI nám bude chtít hodit klacky pod nohy, pro ty, kteří případně nás poslouchají, což je právě oblast ochrany životního prostředí v Evropské unii, tak abyste na to nedali a prosazovali tenhle projekt nadále.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Budete na to reagovat pane ministře? Krátká reakce.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji za nabídku. Určitě ji rádi využijeme. Jenom bych chtěl ubezpečit, že na tomto projektu spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí. I ta konference byla ve spolupráci s MŽP a určitě je naším zájmem dosáhnout územního vyrovnání a stavby co možná nejdřív. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další v pořadí, 23., je poslanec Radim Holeček, který svoji interpelaci stahuje, jestli mám dobré informace. 24. v pořadí byl vylosován pan poslanec Zbyněk Stanjura, který interpeluje ministryni práce a sociálních věcí. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí, ale dneska mimořádně budu mluvit k prázdné židli a poprosím o písemnou odpověď.

Věřím tomu, že naprostá většina občanů České republiky odsuzuje zneužívání sociálních dávek. Bohužel mnozí podnikavci - a ne podnikatelé, to je velký rozdíl - postavili svůj byznys na čerpání a zneužívání sociálních dávek, v tomto případě na doplatku na bydlení. Před několika měsíci jsme společně přijali změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde jsme dali novou pravomoc obcím. Ta myšlenka byla a je poměrně jednoduchá. Obec rozhodne, zda ubytovna, která se nachází v katastru, je žádoucí pro tu obec, a pak se tam mají vyplácet tyto sociální dávky, nebo není žádoucí pro tu obec. Myslel jsem si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně Úřad práce vydá jednoduchou metodiku k tomu, jak s tou novou pravomocí mají naložit obce a jak s ní naloží úřady práce a ti, kteří rozhodují o poskytnutí té dávky.

K mému překvapení úřad práce zvolil, řekl bych, švejkovský výklad zákona, kdy nutí obce, aby rozhodovaly o každém potenciálním příjemci doplatku na bydlení. To je úplně proti té myšlence a proti tomu, co jsme tady schválili. Podle mě je to velmi jednoduché.

Proto se ptám, paní ministryně, proč MPSV a Úřad práce nezpracovaly jednoduchou metodiku, v které by se zeptaly například: "Ve vaší obci je pět ubytoven. Souhlasíte s vyplácením doplatku na bydlení ve všech těch ubytovnách?" Rada města či zastupitelstvo by rozhodly tady ano, tady ano, tady ne. Podle mě by si s tím zastupitelé velmi jednoduše poradili. Tam, kde probíhá skutečně sociální práce, sociální šetření, kdy to provozují takové instituce jako Armáda spásy, charita a jiné prověřené neziskové organizace, tam by ty obce řekly ano, jinak ne. A zda v tom něco, paní ministryně, udělá Úřad práce a zda změní a zjednoduší metodiku, aby obce o tom mohly skutečně rozhodovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je se svojí interpelací přihlášen poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od 1. 1. 2007 vznikla odbornost zdravotní sestra v sociálních službách a od té doby vlastně mají zdravotní pojišťovny povinnost hradit za péči, kterou poskytují pobytová zařízení sociálních služeb, za zdravotní výkony sester. Problém nastal v tom, že úhrada neodpovídá plně výši nákladů, které mají pobytová zařízení sociálních služeb. Vlastně v současné době už delší dobu je dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb a v zásadě 57 zařízení sociálních služeb se soudí o úhradu zdravotní péče, případně o regulaci zdravotní péče. Dalším problémem je, že tato služba není řešena v úhradové vyhlášce, čili není možné odkázat se na úhradovou vyhlášku a záleží potom vyloženě na rozhodnutí soudu, jak rozhodne - buď ve prospěch poskytovatele, nebo ve prospěch zdravotní pojišťovny.

Tou základní úvahou předtím, než vznikla tato odbornost, bylo, že poté, co přejde financování sociálních služeb, že se oddělí ta část zdravotní a že se bude hradit ze zdravotního pojištění, tak vlastně adekvátní částka, která ubyla, těch financí, z Ministerstva práce a sociálních věcí, nebyla plně nahrazena platbou od zdravotních pojišťoven.

Tady je zásadní rozpor a já vás tedy prosím, abyste ve spolupráci s paní ministryní sociálních věcí nalezli řešení tohoto problému, protože skutečně poskytovatelé sociálních služeb nejsou schopni zaplatit zdravotní sestry v této odbornosti náležitě tak, aby mohly být odměňovány srovnatelně jako ve zdravotnických zařízeních. Děkuji vám, že se tímto problémem budete zabývat a že mi odpovíte v písemné odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP