(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, také vám skončil čas na odpověď. Já vím, že to není úplně hezké, ale musím dodržovat jednací řád. Takže si to nechte na doplňující odpověď. (Ministr: Děkuji.) On pan kolega Holeček dá doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k doplňující otázce.

 

Poslanec Radim Holeček: Pan ministr je mistrem takových pěkných historických exkurzů. To nám dal teď pěkně. Ale já jsem tam zapomněl říct pouze to: na jedné straně máme výrok německého velvyslance pana Loringhovena, který jsem nechtěl, aby zanikl: "Collegium Bohemicum tvoří důležitý spojovník k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Koncepce muzejní expozice je promyšlená a přesvědčivá. Velmi doufám, že se brzy dočká uskutečnění."

To znamená, slyšeli jsme dlouho pana ministra mluvit - pět minut, ale mě jenom zajímá: Bude to mezinárodní expozice, nebo regionální expozice? Budou na to peníze? A kdy? Bude tam tahle ředitelka, nebo tam bude někdo jiný? Odpovězte jenom krátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času panu poslanci Holečkovi k doplňující otázce a pan ministr má dvě minuty na doplnění odpovědi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Samozřejmě že se jedná o mezinárodní expozici, protože tato záležitost má mezinárodní rozměr. Co se týká personálií, tak já samozřejmě jako zástupce jedné z institucí, které jsou ve správní radě, tady nemohu predikovat výsledek hlasování, které na té správní radě bude.

A peníze v tuto chvíli skutečně, což je neobvyklé, nejsou problémem. Peníze k dispozici jsou, jak jsem zde před chvílí četl, tak byly uvolněny. A ve chvíli, kdy jak jsem - budu znovu citovat: "Po vydání nového statutu společnosti správní radou a schválení investičního záměru budou uvolněny finanční prostředky na realizaci stálé expozice." A já pevně věřím, že to bude co nejdříve, protože chápu tento projekt jako jeden z prioritních i právě vzhledem k tomu jeho zahraničněpolitickému rozměru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi. Pokračujeme další vylosovanou interpelací, a to interpelací paní poslankyně Věry Kovářové znovu na pana ministra kultury Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, asi je zbytečné, abych popisovala historii našich vzájemných jednání o navýšení prostředků určených na obnovu kulturních památek, a tak půjdu přímo k jádru věci.

Pan kolega Volný na setkání se starosty z Plzeňska už v březnu uvedl, že by se na obnovu kulturních památek mělo letos přesunout 150 až 200 milionů korun. To je vzhledem k tomu, že v prosinci loňského roku Ministerstvo financí přislíbilo v průběhu rozpočtového roku přidat na památky 300 milionů, zklamání. Leckdo si ale může říct: nemusí pršet, stačí, když kape. Jenže pokud vím, zatím ještě nestihlo ani začít kapat.

Co stojí v cestě naplnění slibů Ministerstva financí, potažmo pana poslance Volného? A kdy se obce a další vlastníci kulturních památek budou moci těšit když ne na slíbených 300 milionů korun, tak alespoň na zmíněných 150 až 200 milionů korun? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové za otázku a pan ministr má svůj čas na odpověď na tuto interpelaci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Obnova památek v rámci kapitoly 334, tedy Ministerstva kultury, je financována z několika zdrojů. Jedná se zejména o národní zdroje ze státního rozpočtu, dále o zdroje plynoucí z operačních programů EU a takzvané Norské fondy, které poskytuje Norské království.

V roce 2015 Ministerstvo kultury finančně podporuje obnovu památek prostřednictvím třinácti programů v celkovém objemu 2 104 338 000 korun, což představuje 19,32 procenta celkových výdajů rozpočtu naší kapitoly. Největší portfolio programů a podprogramů spravuje odbor investic a veřejných zakázek, který spravuje pět programů, a v rámci těchto programů spravuje deset podprogramů v objemu 1 572 179 000 korun, což představuje 14,44 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly: rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, péče o národní kulturní poklad, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelními pohromami.

Odbor památkové péče spravuje sedm programů v objemu 510 milionů korun, což představuje 4,68 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly. Je to havarijní program, dále program záchrany architektonického dědictví, program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, program restaurování movitých kulturních památek, podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a podpora pro památky UNESCO. Odbor muzeí a galerií spravuje jeden program v objemu 22 159 000 korun, což představuje 0,20 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly.

Strategickým cílem Ministerstva kultury je v souladu s programovým prohlášením vlády aproximovat rozpočet ministerstva tak, aby dosáhl v roce 2017 jednoho procenta celkových výdajů státního rozpočtu. Ministerstvo bude v následujících letech usilovat o postupné navyšování rozpočtu.

V oblasti podpory obnovy památek bude Ministerstvo kultury požadovat pro rok 2016 oproti letošnímu roku navýšení výdajů o 44,10 procenta, což představuje zvýšení na částku 3 224 414 000 korun, tedy o částku ve výši 986 867 000 korun oproti roku 2015, což představuje 23,15 procenta celkového objemu rozpočtu kapitoly. Pro rok 2017 pak bude ministerstvo požadovat v oblasti podpory obnovy památek oproti roku 2015 navýšení výdajů o 93,47 procenta, což představuje zvýšení na částku 4 329 157 000 korun, tedy o částku ve výši 2 091 610 000 korun oproti roku 2015. Tímto navýšením dojde zároveň ke stabilizaci uspokojování potřeb v oblasti poskytování kulturních služeb, což představuje 28,11 procenta celkového objemu rozpočtu kapitoly.

Ve všech výše uvedených programech kromě programu péče o národní kulturní poklad nejsou alokovány finanční prostředky v takových objemech, které by zajistily pokrytí potřeb vlastníků památek, a to ať je vlastníkem stát, kraj, obec, či soukromá osoba. V minulosti docházelo při sestavování rozpočtu kapitoly k nesystémovým škrtům a přesunům finančních prostředků v jednotlivých oblastech bez jakéhokoli racionálního odůvodnění, což se výrazně projevuje v meziročním porovnání vynakládání finančních prostředků v jednotlivých oblastech.

Oblast obnovy podpory památek je dlouhodobě podfinancovaná a finanční zdroje alokované ve výše uvedených programech nestačí pokrýt žádosti ze strany žadatelů o poskytnutí dotace na nutné opravy památek. Ministerstvo v současné době eviduje požadavky příspěvkových organizací zřízených ministerstvem, které spravují více než 200 objektů, z toho 106 hradů a zámků ve správě NPÚ za více jak 6 miliard korun s dobou realizace do roku 2018.

Pokud jde o realizace akcí ve výše uvedených programech ve správě odboru investic a veřejných zakázek ministerstva, prioritou ministerstva je primárně podporovat příspěvkové organizace, u nichž je ministerstvo zřizovatelem.

Makroekonomické predikce Ministerstva financí a České národní banky pro rok 2015 naznačují -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, musím vás požádat, abyste to dokončil až v doplňující odpovědi, protože paní kolegyně se chystá k doplňující otázce, takže budete mít ještě dvě minuty. (Ministr: Děkuji.) Děkuju. Paní poslankyně Kovářová s doplňující otázkou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za vyčerpávají odpověď, nicméně jste zřejmě nestihl odpovědět na moji otázku. Připomenu, o co jde. Jde o můj pozměňovací návrh, který navyšoval šest dotačních titulů v podstatě o 300 milionů korun. Poslanci z vládní koalice nehlasovali pro tento pozměňovací návrh, protože jim bylo přislíbeno, že peníze půjdou v tomto roce. Ptám se tedy: Kde jsou? První otázka. Druhá otázka zní následovně: Počítá Ministerstvo kultury s usnesením výboru pro veřejnou správu, kde se konstatovalo, že by bylo dobré, aby do těch šesti památkových dotačních titulů šlo celkem 900 milionů korun? Důvodem je to, že na kulturní památky nebude možné čerpat peníze z Evropské unie. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP