(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Stanjura se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k doplňující otázce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za ty informace. Moc mě tedy nenadchly, protože ten záměr, aby to bylo v obecné rovině, já myslím, že to je v pořádku. Není třeba fixovat jednu technologii. Pokud jsou už jiné, jiná technická řešení, proč ne. Jenom ta doba mi přijde neuvěřitelně dlouhá. Ten pokus o vysoutěžení technologií byl někdy v roce 2013, ne v roce 2015. Nevím, proč by to měl určovat ten svaz, jestli jsem dobře pochopil, geodetů. Vy jste četl, že svaz geodetů odhaduje sedm měsíců od harmonogramu, že bude ta směrnice generálního ředitele. Já bych poprosil pana ministra potom o zaslání toho harmonogramu a případně, aby požádal generálního ředitele, aby to urychlili. Nemusí to být úplně ideální, ale podle mě musíme začít. Pokud známe dneska jednu technologii, tak to vyzkoušíme s jednou technologií a můžeme postupně navazovat. Nejde o to vytvořit někomu monopol, ale skutečně mít účinný nástroj pro kontrolu dodavatelů. A to si myslím, že je v pořádku.

Takže moje prosba na pana ministra, aby požádal generálního ředitele Kroupu, aby to urychlili a co nejdříve zařadili do praxe. I s tím, že ta směrnice se bude v čase nějakým způsobem vyvíjet a doplňovat. To myslím, že je naprosto pochopitelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já souhlasím. Toto je materiál, který mi připravil úřad, takže já proberu ještě s panem generálním ředitelem, abychom věci urychlili. Já bych chtěl jenom informovat, že nejenom tady, ale my hodláme i na opravách D1 dát webové kamery a dělat jakoby průběžnou kontrolu, kde zapojíme i veřejnost. Takže chceme jít tímto směrem. Ale tady se pokusím, pošlu vám určitě harmonogram a budu trvat na tom, že se to má urychlit, ten postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplňující odpověď. Dalším interpelujícím je pan poslanec Radim Holeček, který má interpelaci na ministra kultury Daniela Hermana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobrý den všem. Vážený pane ministře, v září loňského roku jsem vás interpeloval ve věci zajištění finanční podpory na realizaci česko-německé muzejní expozice v obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum v muzeu města Ústí nad Labem. Musím přiznat, že z vaší tehdejší odpovědi, ve které jste deklaroval zajištění finančních prostředků ve výši 48 milionů korun, prostředky ze státního rozpočtu na rok 2015, jsem byl spokojen. Posílila ve mně totiž naději, že tento mezinárodně významný projekt, který ještě před plnou realizací vyvolal zájem německého spolkového prezidenta, kancléřky i předsedů vlád sousedního Saska a Bavorska, se v letošním roce konečně dočká své realizace. Nyní zde stojím a táži se vás znovu, jelikož je druhá polovina května a dle mých informací oněch zmiňovaných 48 milionů z rozpočtu na rok 2015, ale ani 2,5 milionu přidávaných ještě z rozpočtu ministerstva na rok 2014, prozatím uvolněno není. Vím, že po období, kdy předchozí vedení města Ústí nad Labem realizaci projektu příliš nepřálo, i nyní některé členové grémií Collegia Bohemica usilují spíše o destabilizaci společnosti než o naplnění jejího původního poslání. Zaregistroval jsem ale také, že se otevřeně mluví o variantě odstranění současného managementu společnosti, který za osm let jejího trvání z pouhé myšlenky učinil hmatatelný a mezinárodně odborně i politický uznávaný projekt.

Je mi samozřejmě jasné, že by nebylo odpovědné posílat státní prostředky do projektu v situaci, kdyby nebylo zřejmé, kdo a jak ho vlastně bude realizovat. Ptám se vás proto, vážený pane ministře, zda a jakým způsobem z pozice zakladatele, který přináší rozhodující investiční prostředky, usilujete o udržení personální kontinuity pro realizaci této komplexní a dlouho intenzivně připravované muzejní expozice. Dále si dovoluji zeptat se vás, jaký postup a časový harmonogram sledujete při uvolňování státních prostředků na výstavbu muzejní expozice Collegia Bohemica. A v neposlední řadě vás prosím o sdělení, zda s ohledem na kontrolu státní investice do výstavby expozice usilujete či budete usilovat o získání většiny ve správní a dozorčí radě obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum. (Upozornění na čas.)

Závěrem si dovolím ocitovat slova německého velvyslance, který pronesl 18. května při své návštěvě v Ústí nad Labem Collegium Bohemicum tvoří důležitý spojovník -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nenuťte mě, abych vám odebral slovo, protože porušujete jednací řád.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobře. Já to řeknu v druhé části.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžete to říct v doplňující otázce. Prosím pana ministra, aby odpověděl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já děkuji za tento dotaz. Společnost Collegium Bohemicum byla před sedmi lety založena z dlouhodobě formulované potřeby vzniku české vědecké, dokumentační a kulturní instituce, která se vzhledem k významu dějin Němců v českých zemích a česko-německých resp. česko-rakouských vztahů bude trvale zabývat právě tímto tématem. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum byla původně založena třemi subjekty - statutárním městem Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společností pro dějiny Němců v Čechách. Ministerstvo kultury přistoupilo mezi tyto zakladatele až v roce 2008. Hlavním záměrem vzniku Collegia Bohemica bylo naplnit dlouhodobě přítomnou myšlenku zřízení muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, zřídit mezinárodní instituci a zajistit financování z evropských prostředků.

Při přípravě muzejní expozice Collegia Bohemica byly během intenzivní několikaleté práce v letech 2008 až 2013 splněny tyto úkoly: Formulace výstavní koncepce ve spolupráci s širokou skupinou odborníků a její první prezentace za přítomnosti ministra kultury České republiky, dalších několik desítek prezentací v České republice, Německu a Dánsku, které zajistily bohatý ohlas a pozitivní očekávání. Dále vytvoření sbírkového plánu a ve spolupráci s odborníky z poradní komise pro sbírkotvornou činnost nákup komplexní sbírky exponátů pro expozici včetně zajištění zápůjček z nejvýznamnějších muzejních institucí v České republice. Dále organizace architektonické soutěže v souladu se soutěžním řádem České komory architektů na vytvoření architektonického a výtvarného návrhu na realizaci muzejní expozice, kompletní zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu ve spolupráci s vítězným architektonickým týmem Projektil architekti s.r.o. Za poslední, realizace řady kulturních a vzdělávacích programů k tématu muzejní expozice včetně dvou výstav prezentujících postup příprav trvalé expozice, 30 návrhů, jeden vítěz, příběh expozice. To jsou tedy splněné úkoly.

Město Ústí nad Labem dokončilo v rámci projektu rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum rekonstrukci historické budovy v centru města, kde má Collegium Bohemicum smluvně zajištěny výstavní prostory o rozloze 1500 metrů čtverečních pro účely trvalé muzejní expozice. Slavnostní zahájení provozu Collegia Bohemica v budově se uskutečnilo za přítomnosti dvou ministrů české vlády a několika velvyslanců.

Dne 24. listopadu 2014 bylo schváleno usnesení vlády číslo 968 o financování OPS Collegium Bohemicum z prostředků státního rozpočtu České republiky, ve kterém bylo ministru kultury uloženo poskytnout ještě v roce 2014 finanční prostředky ve výši 2,5 milionu korun na projekt výstavby expozice Dějiny německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích a současně s informací, že pro rok 2015 je ve výdajových rámcích kapitoly Ministerstva kultury alokováno dalších 48 milionů korun pro Collegium Bohemicum. Následně bylo Ministerstvem kultury jako správcem programu Podpora rozvoje obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení doporučeno po předchozích konzultacích předložit jeden investiční záměr, který by byl vypracován v souladu s platnou legislativou na celkových disponibilních 50,5 milionu korun. To je tedy současná fáze.

Po komunálních volbách v roce 2014 nové vedení statutárního města Ústí nad Labem jako nositel projektu rekonstrukce muzea Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum velmi aktivně přistoupilo k dalšímu směrování obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum a na jednání všech zakladatelů v únoru 2015 navrhlo harmonogram prací potřebných k zajištění další činnosti společnosti. Podle tohoto harmonogramu je v současné době připraven ke schválení dodatek k zakladatelské smlouvě s návrhem změny počtu členů správní a dozorčí rady společnosti tak, aby počet členů zastupujících jednotlivé zakladatele odpovídal jejich majetkovému a finančnímu vkladu do společnosti. V souvislosti s tím se upravuje i ta část zakladatelské smlouvy označující majetkové vklady jednotlivých zakladatelů. Po vydání nového statutu společnosti správní radou a schválení investičního záměru budou uvolněny finanční prostředky na realizaci stálé expozice o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP