(14.50 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, v rámci činnosti vaší nadace podporujete projekty, které mají pomoci domácnostem osamělých rodičů. Citlivě tedy vnímáte skutečnost, že domácnosti s nezaopatřenými dětmi jsou v rámci populace nejvíce ohroženy chudobou. Jako odpovědný ministr financí si rovněž určitě uvědomujete, že horší startovní podmínky těchto dětí s sebou nesou riziko jejich sociálního vyloučení a že řešit důsledky sociálního vyloučení je pro stát mnohem dražší, než přijmout včasné preventivní kroky.

Jako člen koaliční vlády víte, že všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že situace rodičů, vychovávajících dítě, když druhý rodič neplní svou vyživovací povinnost, je potřebná k řešení. Svůj postoj a otevřenost k nalezení řešení stvrdili závazkem účastníci v koaliční smlouvě. Na realizaci tohoto společného závazku zůstalo však jen Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má v gesci prevenci chudoby a ochranu dětí a rodiny. Ministerstvo spravedlnosti, mající v rukou nástroje ke stanovování a vymáhání výživného, se odmítlo podílet na řešení problému, byť jen jako spolupracující.

Vážený pane ministře, ptám se tedy, jak chcete systémově řešit situaci dětí, jejichž rodiče, nejčastěji matky, ač využili všechny nástroje, které jim dává právní řád, aby se na druhém rodiči domohli výživného, a přesto se ničeho nedomohli a jejich děti jsou nadále ohroženy chudobou. Jenom doufám, že tímto systémovým řešením, ke kterému jste se zavázal i vy v koaliční smlouvě, nebude osvěta rodičů, která je sice důležitá, v tom s vámi naprosto souhlasím, ale děti se jí bohužel nenajedí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Daně Váhalové. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš je řádně omluven, bude vám doručena odpověď do 30 dnů.

Nyní interpelace pana poslance Jiřího Petrů na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, 12. prosince 2014 ve 12.45 hodin jste při třetím čtení novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA, vyslovil tato slova: Prohlašuji jednoznačně od tohoto pultíku, a z toho mě prosím potom zkoušejte, byť to bude naše společná práce s paní kolegyní Šlechtovou a s dalšími kolegy, že tu naší hlavní ambicí a naším hlavním cílem musí být jednotné povolovací řízení, které opravdu splní všechny hlavní priority. To znamená zásadní zkrácení řízení, zjednodušení řízení povolovacího a přitom zachování práv občanské společnosti a soudní ochranu a vše s tím související na základě evropských norem.

Zákon č. 39/2015 Sb., tedy EIA, již od 1. dubna platí. Projednává se odděleně od územního řízení, řízení o povolení stavby. Není k dispozici ani metodika. Novela má pouze dílčí povahu, nezajišťuje plnou integraci povolování do jediného řízení na jednom úřadě, který po rychlém řízení vydá legální a přesvědčivé rozhodnutí s případným rychlým soudním přezkumem. Administrativní proces až po povolení stavby se neúměrně prodlužuje, bude znamenat dle odborníků stavebníků mnohaměsíční zdržení. Velkou obavu vyjadřují především investoři dopravní infrastruktury.

Pane ministře, ve smyslu vašeho vyjádření při projednávání EIA na plénu Poslanecké sněmovny se vás ptám: Jak postupují práce na sjednocení EIA v povolovacím řízení staveb? Za druhé, kdy bude k dispozici potřebná metodika EIA? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za interpelaci. Podle zákona o jednacím řádu, protože pan Richard Brabec je řádně omluven z dnešního jednání z pracovních důvodů, vám dojde odpověď do 30 dnů.

Nyní je interpelujícím pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude interpelovat nepřítomného ministra a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře Babiši, dámy a pánové, v roce 2006 vaše firma IMOBA, kde v představenstvu sedí paní Monika Babišová, zakoupila zemědělskou usedlost u Olbramovic, ke které patří hektary pozemků. V té době až do dnešních dnů vaši sousedé v naději, že tím napomohou rychlému obchvatu města Olbramovice, prodávali své pozemky pro účely této liniové stavby, a to za zhruba 60 Kč za m 2 . V září loňského roku vstoupil v účinnost zákon, proti kterému jsme hlasovali, protože jsme upozorňovali na jeho velký korupční potenciál, který umožňuje ministrovi dopravy vykupovat pozemky za cenu až šestnáctinásobnou stanoveným znalcem. Čtyři měsíce po uvedení v účinnost tohoto zákona prodala vaše firma tyto pozemky za cenu osminásobnou, než je stanoveno znalcem, čímž došlo k docela slušnému obohacení, připouštím, že legálnímu, nicméně vyvolalo to samozřejmě v oblasti, a zejména u vašich sousedů, prudký pocit nespravedlnosti a nerovného přístupu k těm, kteří jsou nahoře a mohou.

Mám tři otázky. Za prvé, zda a proč jste se nepřihlásil ke konfliktu zájmů, který jste zjevně měl, když jste o tomto zákonu hlasoval. Za druhé, zda nehodláte cenovou deltu věnovat městu Olbramovice, abyste otupil hrot pocitu nespravedlnosti, který tam vaši sousedé mají. A za třetí, kolik podobných dalších hezkých obohacení svého vlastního byznysu ve spolupráci s ministrem dopravy máte ještě na základě tohoto zákona připraveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Odpověď bude doručena do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Nyní je na řadě podle vylosovaného pořadí pan poslanec Zbyněk Stanjura, který interpeluje pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve chci ocenit, že pan ministr dopravy je přítomen jako jeden z mála členů vlády, a moje dnešní interpelace není nijak politická, ale spíš technická. Proto jsem dopředu oznámil obsah interpelace, protože si myslím, že ta tematika je zajímavá a mohli bychom jí věnovat pozornost.

Někdy už v roce 2008 začalo ŘSD řešit problém s tím, jak se skutečně vykazují práce či vícepráce, zejména při opravách silnic. Na základě tříletého zkoumání byla v roce 2011 přijata směrnice generálního ředitele, která umožňovala využít 3D technologie, zjednodušeně řečeno, abyste 3D technologií zjistili skutečný stav opravované vozovky a pak jste mohli porovnat finální stav a zjistit, zda objem vyfakturovaných prací odpovídá tomu, co se na té stavbě povedlo.

Když jsem byl v roce 2013 ministrem dopravy, tak tehdejší ředitel David Čermák k tomu vydal nějaké prováděcí směrnice a pak následovalo pět neúspěšných pokusů nějakým způsobem vysoutěžit využití této technologie při opravách. Já se nechci ptát na to, co bylo. Chci se zeptat pana ministra, zda ŘSD, případně SŽDC, uvažují o používání této technologie. Pokud ano, kdy si myslí, že bude zavedena do praxe a kdy bychom mohli vidět efekty.

Chci připomenout, že podobný problém řeší např. ve Velké Británii, kde ministr dopravy něco podobného prosadil, a tam odhadoval roční úsporu při opravách v objemu 1 mld. liber. Myslím si, že technologickému pokroku, který chrání zadavatele, v tomto případě stát, bychom bránit nechtěli a po řádném prozkoušení bychom mohli takový systém nastavit, a tím ušetřit finanční prostředky, které by se mohly investovat na další opravy nebo na investice. Děkuji za odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan ministr dopravy má pět minut na svou odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ŘSD v minulosti vydalo pro vnitřní potřeby organizace směrnici generálního ředitele č. 8/2011, která se týká kontrolní činnosti na stavbách pomocí různých technologií. Jednou z nich je i 3D skenování. Směrnice byla podrobena vnitřní kontrole ŘSD s ohledem na skutečnost, že postupem času existuje již vícero technologií a ty nemají jednotný postup. Směrnice není v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené problémy uplatňována striktně na všech stavbách. V současnosti se již řeší úprava této směrnice, která nyní popisuje pouze jeden konkrétní postup, jak provádět skenování. To vyvolává problémy, neboť časem vznikly i nové technologie a s tím i postupy, které jsou od směrnice odlišné, a je tudíž potřeba směrnici zobecnit a upravit tak, aby umožňovala použití jiných technologií. V aktualizované směrnici má být upřednostněna definice toho, co chceme měřením dosáhnout, a zjistit, v jaké podrobnosti a rozsahu, nikoli předurčovat přímo způsob měření.

Před dvěma týdny vydal generální ředitel ŘSD příkaz v tomto činit další kroky směřující k úpravě směrnice. Úsek výstavby oslovil Český svaz geodetů a kartografů, jsou zde zástupci akademické sféry i zhotovitelů a ti mají navrhnout, jak upravit směrnici a v jakém rozsahu a čase a kdo se na této úpravě bude podílet. V podstatě sestavit harmonogram, který má svaz poskytnout do 25. 5. Po schválení harmonogramu se očekává dle sdělení svazu, že do sedmi měsíců od schválení harmonogramu dojde k projednání a schválení novelizace této směrnice a ta bude používána na všech stavbách Ředitelství silnic a dálnic. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP