(11.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedající, kterou podal pan poslanec Stanjura. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 16. Námitka byla přijata. Nebudeme tedy hlasovat o tom, co navrhla paní poslankyně Zelienková, budeme pokračovat v programu.

 

Nyní prosím, aby se k informaci, kterou k tomuto bodu přednesl pan poslanec Adam, vyjádřili postupně nejprve místopředseda vlády a ministra financí Andrej Babiš a po něm paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, informační a monitorovací systém strukturálních fondů, aplikace MS2014+, slouží k věcnému a finančnímu sledování všech projektů a operačních programů na nové programovací období, přičemž povinnost využívat takový informační systém v každém členském státě je stanovena přímo aplikovatelnými nařízeními. (Neustálý hluk v sále.)

Monitorovací systém, který je v gesci MMR, eviduje informace během celého cyklu jednotlivých projektů a poskytuje souhrnné informace ohledně věcného a finančního pokroku operačních programů. V operačním programu Technická pomoc je na tento informační systém vyčleněno 95 milionů eur, to je cca 2,5 miliardy korun. Uvedená částka zahrnuje nejen provoz, správu a rozvoj MS2014+, ale také poradenství a školení a přípravu -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře, ale já si dovolím ctihodné paní poslankyně a pány poslance vyzvat ke klidu a k poslechu pana ministra financí. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vláda premiéra Nečase v září 2011 pověřila MMR přípravou monitorovacího systému. Dne 31. 8. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení aplikace MS2014+, které dne 6. 6. 2013 vyústilo v podepsání smlouvy o dílo na dodávku této aplikace za ministra Kamila Jankovského s firmou Tesco SW, a.s., kterou do současnosti vede Josef Tesařík, předseda představenstva.

Auditní orgán Ministerstva financí na základě požadavku Evropské komise ze dne 3. října 2014 provedl audit předmětného monitorovacího systému, přičemž Evropská komise požádala o provedení výkonnostního auditu a ověření všech výběrových a dodávacích řízení na veřejné zakázky s cílem zajistit zákonnost a správnost příslušných výdajů. Výsledkem auditu jsou zjištění spočívající zejména v podezření na podvod, kartelovou dohodu uchazečů, nedodržování zákona o veřejných zakázkách.

Rád bych uvedl, že Ministerstvo financí, tudíž ani já jako ministr financí nejsme oprávněni zasahovat do výkonu auditního orgánu a za účelem zachování této nezávislosti není možné, abych prováděl takové posouzení, které by vyústilo ve změnu výsledku předmětného auditu. Současně uvádím, že k posouzení předmětné věci dojde, a to v návaznosti na činnost příslušného orgánu finanční správy, případně ze stranu orgánu činného v trestním řízení. Jakýkoli nestandardní zásah mé osoby jako ministra financí do auditních zpráv, případně snaha o jejich přehodnocování by s vysokou pravděpodobností byla vnímána jako politické zasahování do nezávislosti auditu. V případě tak závažných zjištění je běžnou praxí u jiných auditů, že příslušný orgán finanční správy provede svoje šetření, na jehož základě stanoví konečnou, zákonem vymahatelnou korekci. V případě, že je podezření na trestný čin, pak se automaticky podává podnět i na policii.

Paralelně s aktivitou České republiky probíhá posuzování auditní zprávy v Bruselu. Evropská komise má k dispozici i plné stanovisko MMR. Audit Evropské komise buď nález českého auditního orgánu potvrdí v plné výši, nebo se může stát, že bude mírnější, případně se s výstupem auditního orgánu nemusí ztotožnit vůbec.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. dubna 2015 odsouhlasila informaci týkající se aktuální situace v řízení provozu a rozvoje monitorovacího systému ESI fondů, aplikace MS2014+, a uložila ministru financí a ministryni pro místní rozvoj předložit neprodleně materiál s návrhem financování aplikace MS2014+ ze státního rozpočtu.

Dovolte mi konstatovat, že vláda toto rozhodnutí odsouhlasila jako záložní variantu pro případ, že by nebyl zajištěn způsob, jak zachovat spolufinancování z evropských fondů. Co je momentálně klíčové z hlediska zajištění možnosti vyhlašovat výzvy v nejbližších týdnech ze strany řídicích orgánů, je funkčnost systému. V současné době deklarované zajištění funkčnosti aplikace MS2014+ z národní prostředků. Ministerstvo financí nadále hledá způsob, jak zachovat plné či částečné spolufinancování z evropských fondů, neboť není jednoznačné, že Evropská komise potvrdí nezpůsobilost výdajů v návaznosti na výsledky auditní zprávy k monitorovacímu systému. Stejně jako ministryně pro místní rozvoj sdílím názor, že smlouva na MS2014+ je platná a v tomhle ohledu nic nebrání skutečnosti, aby došlo k započetí čerpání z fondů Evropské unie.

Ještě na závěr dodávám, že z titulu této záležitosti mám 11. května v Bruselu jednání s paní komisařkou (nesrozumitelné), která to má v kompetenci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí. Nyní poprosím paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou o její vyjádření k tomuto bodu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k této informaci, která byla mimořádně zařazena na dnešní jednání Sněmovny. Já bych chtěla zmínit, že včera byl schválen první operační program OP PIK, operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, i přes to, co se děje s monitorovacím systémem. To znamená, že vláda, naši úředníci, ale i my, nejvyšší představitelé resortů, se snažíme maximálně komunikovat s Evropskou komisí o našich snahách, schvalovat operační programy. To, že včera byl schválen první operační program, je pro nás opravdu velice, velice pozitivní zpráva.

Já zde jednoduše zmíním, že pokud by nebyl systém monitorovací, tak nejsou fondy a proč. Je to proto, že tento systém je jediný, který nyní v České republice existuje, do kterého se dají vkládat výzvy, který bude vše monitorovat, agregovat data, až k tomu, abychom my řekli, k čemu nám ty fondy vůbec byly.

Vláda v roce určitém, 2010-2011, schválila takzvané jednotné metodické prostředí. To znamená, že vše bude jednotné. Včetně jednotného centrálního monitorovacího systému. Všichni asi víme, že v stávajícím období 2007 až 2013 existovaly monitorovací systémy i pod MŽP, takzvaný Benefil, a pod MPO, takzvaný eAccount. Vzhledem k tomu, že všechno se centralizuje, všechno spadá pod tento jeden monitorovací systém. Čili jakýkoli krok, který by měl zamezit fungování nebo spuštění ostrého provozu tohoto systému, je samozřejmě negativní v tom, že tam nejdou vkládat výzvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj v tuto chvíli garantuje, že monitorovací systém je funkční. Tento systém byl uveden do ostrého provozu již před několika měsíci. Ministerstvo pro místní rozvoj vyškolilo zhruba 2 tisíce lidí, tisíc lidí z řídicích orgánů, někteří z nich, zhruba 250, jsou vyškoleni tak, aby školili dále na tento systém. Já bych chtěla jenom říci, že tento systém je jednodušší, než byl ten původní na období 2007 až 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP