(9.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže k té interpelaci. Já bych zopakoval odpovědi, které jsem vám poslal, pane poslanče.

Za prvé. Není pravdou, že by Ministerstvo financí neuvádělo členy předmětné odborné komise, jiná média tuto informaci již obdržela, což je dohledatelné. Členové pracovní komise jsou Ing. Petr Sláma, Mgr. Iva Bezděková, redaktorka Medical Tribune, JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců, Ing. Miroslav Vrána, Ministerstvo financí, a Mgr. Vojtěch, Ministerstvo financí. Uvedenou oblastí se rovněž zabývá oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí.

Za druhé. Jak jste uváděl tu informaci, ta není přesná. My jsme získali data od zdravotních pojišťoven na základě žádosti Ministerstva financí se souhlasem těchto pojišťoven, přičemž všechny pojišťovny byly dostatečně informovány, že data budou zpracována, exportována z Národního referenčního centra na základě plné moci Ing. Petrem Slámou a Ing. Lubomírem Štěrbou ze společnosti SW Lab, s.r.o. Je třeba si uvědomit, že společnost SW Lab, s.r.o. s těmito daty již dlouhodobě jakožto správce Národního referenčního centra pracovala. Až na základě souhlasu zdravotních pojišťoven však tato data mohla být z Národního referenčního centra exportována. Vlastníkem dat je však Ministerstvo financí. Je nutné si rovněž uvědomit, že anonymizovaná data zdravotních pojišťoven podléhají zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tudíž v konečném důsledku kterýkoli subjekt má právo s nimi nakládat.

Takže vy tady říkáte o mém střetu zájmů. Tak já vám můžu jenom říct, že u investic mého fondu je jasná veřejná úhrada - 26 tis. korun - pro všechny stejně. Škoda, že neznáme úhrady pro všechny zdravotní úkony v celém zdravotnictví, abychom si porovnali ty úhrady, které jsou utajovány.

Pravděpodobně máte problém s transparentností. Možná občané by chtěli vědět, za co vlastně odvádějí zdravotní pojištění. Takže kterýkoli subjekt má právo s nimi nakládat. Na okraj je možné konstatovat, že právě osobnost Ing. Petra Slámy byla pro zdravotní pojišťovny zárukou seriózního kvalitního zpracování dat.

Za třetí. Bylo využito následujících softwarových prostředků: operační systém Linux, databáze PostgreSOL, aplikační server J2EE kontejner Tomcat, který je bezplatný a slouží mj. jako etalon pro ostatní J2EE kontejnery, klientské prostředí - počítač vybavený internetovým prohlížečem kompatibilním s prohlížečem Mozzila, Microsoft Internet Explorer verze 5,5 a vyšší, Opera. Pro prohlížení sestav je pak využito programu Adobe Acrobat Reader nebo jiného, umožňujícího zobrazení souborů PDF. Uživatelský přístup je zajištěn na základě aplikace pro analýzu multidimenzionálních datových objektů v technologii OLAP.

Informační systém spravuje společnost SW Lab, s.r.o., přičemž toto je součástí zaplacené částky - 180 tis. korun jsme zaplatili. To je skutečně gigantická částka, ne? V rámci 250 mld. a netransparentnosti našeho zdravotnictví. Licence k programu je poté propůjčena Ministerstvu financí zdarma.

Za čtvrté. Na otázku, jestli pracuje společnost. Ano, společnost stále práci pro Ministerstvo financí odvádí. Prvotní předanou analýzu je možné stáhnout z internetových stránek Ministerstva financí, ovšem to byl pouze začátek celé práce. Nyní jsme ve fázi jednání o možnostech využití výstupů z dat pro všechny zainteresované subjekty, na čemž opět úzce spolupracujeme se společností SW Lab, s.r.o.

Za páté. Nemohu souhlasit s vaším názorem, protože podle ustanovení § 4 odst. 1 tzv. kompetenčního zákona č. 2/1967 Sb. je Ministerstvo financí ústředním orgánem státní správy mj. pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, finanční kontrolu, účetnictví a audit. Navíc jak v zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, tak v zákoně č. 280/1992 Sb., o oborových pojišťovnách, existuje jasné zákonné zmocnění Ministerstva financí k provádění kontroly činností a hospodaření zdravotních pojišťoven. Osobně jsem toho názoru, že Ministerstvo financí je dokonce lepším kontrolorem nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, neboť je více nezávislé a neocitá se ve střetu zájmů tak, jako Ministerstvo zdravotnictví, které na jednu stranu vykonává kontrolu, ale na druhou stranu zřizuje síť přímo řízených organizací, tedy především nemocnic, které nakládají s prostředky v řádu desítek miliard korun.

Nedávno jsme měli takový audit v Bruselu, jak nemocnice nakládají s prostředky. Ten audit zjistil vícero prodražených přístrojů. Taky jsme kritizovali přístrojovou komisi. Pane poslanče, nevím, jestli je pro vás normální, že přístrojová komise rozhoduje o umístění přístrojů, ale neví, za kolik ty nemocnice potom nakupují. Víte, v tom normálním světě byznysu by to dělali tak, že by se centrálně nakupovalo a že by ty přístroje pořídili za desítky procent levněji.

Nicméně Ministerstvo financí je připraveno kooperovat s Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky na možném společném využití předmětných dat. Tato spolupráce bude předmětem jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane vicepremiére. Eviduji několik faktických poznámek. První je pan poslanec Urban, potom pan poslanec Kalousek a další. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nechci mluvit tady o možném střetu zájmů. To bych skoro řekl, že je mi jedno, to ať vyhodnotí někdo jiný. Ale co mi vadí, je jiná věc. Vadí mi, když tady v rámci koalice někdo neustále říká - my a vy, my a oni. Já myslím, pane místopředsedo vlády, že tak jako vy jste zodpovědný za všechny resorty ostatních koaličních partnerů, tak my jsme - myslím sociální demokracii - zodpovědní za ten váš. A podle mě my jsme vláda. Ne vy jste vláda a my jsme jako v nějaké opozici! My to děláme dobře, vy to děláte špatně. My šetříme, vy utrácíte. My hledáme díry, vy kradete... Takhle ta vláda fungovat nemůže! Proč to říkáte? Tak z té vlády odejděte, jestli se vám v té vládě takto hrubě nelíbí! Jinou možnost podle mě nemáte. Děkuji. (Potlesk sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl říct panu ministrovi, že mě k vystoupení vyprovokovala jeho poznámka, že snad Ministerstvo financí je více nezávislé, protože Ministerstvo zdravotnictví zřizuje přímo řízená zařízení. Ale my dobře víme, pane ministře, že vy také zřizujete síť zdravotnických zařízení, která vám patří. A vy si opravdu neuvědomujete ten konflikt zájmů díky informacím, které vůči své konkurenci získáváte z pozice své funkce? Vy si to opravdu neuvědomujete? Já bych pochopil, kdybyste v tom konfliktu zájmů, kde jste jako ministr financí, byl mnohem zdrženlivější vůči ostatním resortům. Ale vy tam extendujete své zájmy o data, která logicky můžete využít ve svém soukromém byznyse. A tady by měla Sněmovna velmi zpozornět. A já si myslím, že ať už se jedná o biopaliva, ať už se jedná o zdravotnictví, ať už se jedná o celou řadu dalších kauz, tak začíná být více než zřejmé, že v onom vašem známém prohlášení, že všetci kradnú, pro vás není ten zásadní problém to slovo kradnú, že je pro vás zásadní problém to slovo všetci. Lebo krasť chcem iba sam. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a po něm pan poslanec Koubek. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane první místopředsedo vlády, já mám několik poznámek.

První poznámka se týká vašeho vztahu k panu ministrovi Svatopluku Němečkovi. Mě opravdu mrzí, že tady pan ministr není, že se nemůže sám hájit, a já ho obhajovat nebudu. Ale na druhou stranu platí to, co jsem řekl. Myslím si, že ve vládě bychom měli postupovat koordinovaně tak, aby opravdu to zdravotnictví bylo transparentní a peníze daňových poplatníků byly vynakládány efektivně. A na tom se doufám shodneme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP