(9.40 hodin)
(pokračuje Seďa)

Na základě vašeho doporučení jsem si našel na webu Ministerstva financí tuto předmětnou analýzu, za kterou vaše ministerstvo zaplatilo firmě 180 tisíc Kč bez daně z přidané hodnoty. Nechci zpochybňovat rozsah ani časovou náročnost tvorby této analýzy, nicméně jsem přesvědčen, že dvacet dnů práce na této analýze předpokládalo dřívější přípravu a informace. Analýza s názvem Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotnických služeb v systému veřejného zdravotního pojištění totiž vychází z poskytnuté hospitalizační péče za roky 2009 až 2013 všech subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči pro všechny zdravotní pojišťovny, vychází z úhrad za poskytnutou zdravotní péči v uvedeném rozsahu, srovnává úhradové a nákladové parametry v rozsahu dat předávaných do zdravotních pojišťoven a je podle zpracovatelů unikátní svým rozsahem a strukturou vstupních dat. Údajně se podařilo jednotným způsobem zpracovat veškerou akutní hospitalizační péči z primárních dat v nejvyšší možné míře detailu z databáze obsahující 9 milionů 400 tisíc hospitalizací, přes 100 milionů dokladů a cca 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. V rámci analýzy byly zmapovány finanční toky v rozsahu téměř 100 miliard Kč ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic.

Vážený pane ministře, jak sám víte, analýza má čtyři základní části. Za prvé analýzu objemu a struktury poskytnuté zdravotní péče a úhrad dle zdravotních pojišťoven, nemocnic a krajů v průběhu let 2009 až 2013, za druhé analýzu úhradových parametrů v jednotném členění vztažených ke srovnatelné péči, za třetí nákladovou analýzu hospitalizací na úrovni standardizovaných nákladů a za čtvrté modelace předpokládané výše úhrad za rok 2014 a srovnání s referenčním obdobím.

Podle zpracovatelské firmy databáze zpracovaných informací, která byla využita pro tuto analýzu, je využitelná zejména k optimalizaci systému veřejného zdravotního pojištění, ke zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro podporu kontrolní a regulační úlohy jak vašeho ministerstva, tak Ministerstva zdravotnictví, pro zvýšení ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče a pro snížení nadbytečných nákladů a pro podporu společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven.

Vážený pane místopředsedo vlády, nehodlám zpochybňovat výhodnost či nevýhodnost uzavřené smlouvy či kompetence Ministerstva financí k provádění kontroly činnosti a hospodaření zdravotních pojišťoven. Naopak podporuji snahy vašeho ministerstva i pana ministra Svatopluka Němečka o zprůhlednění a zefektivnění financování českého zdravotnictví. Přesto se chci zeptat na několik věcí, které mi z vašich odpovědí na mé dotazy nejsou jasné.

První dotaz směřuje k vlastní smlouvě s firmou SW Lab, s.r.o. V odpovědi píšete, že firma stále odvádí pro ministerstvo práci, která je dle smlouvy rozložena na devět měsíců. Chci se zeptat, jaké konkrétní činnosti a služby tato společnost v současné době vykonává a bude v průběhu dalších měsíců vykonávat a zda za tuto činnost bude placena, popřípadě v jaké výši a na základě jaké smlouvy. V této souvislosti chci připomenout, že v závěru analýzy sama společnost uvádí, že proces definice a převzetí rozsáhlých datových zdrojů, jejich zpracování a vyhodnocení ve velice krátkém čase dává předpoklady k rozšíření projektu v reálném časovém horizontu o data dalších segmentů zdravotní péče. Je však nutné zdůraznit potřebu kultivace těchto dat a správné interpretace požadovaných výstupů. Z tohoto závěru tedy usuzuji, že se na analýze nákladů a úhrad zdravotního pojištění bude nadále pracovat.

Druhý dotaz směřuje k tomu, zda byla tato analýza poskytnuta Ministerstvu zdravotnictví, které má ze zákona provádět kontrolu přímo řízených zdravotnických organizací, vytváří legislativu a úhradové vyhlášky pro zajištění zdravotní péče v naší zemi.

Třetí dotaz směřuje na poskytnutí dat ze zdravotních pojišťoven firmě SW Lab, s.r.o. Uvádíte, že vlastníkem dat je Ministerstvo financí, ale zároveň uvádíte, že informační systém upravuje společnost SW Lab, s.r.o. Chci se proto ubezpečit, že nemůže dojít ke zneužití těchto citlivých informací. Vy sám se sice odvoláváte na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale chci vám zároveň připomenout zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Jak je tedy zajištěna ochrana osobních údajů a údajů z registrů zdravotních pojišťoven?

Vážený pane místopředsedo vlády, chci věřit, že vaše kroky v oblasti kontroly financování zdravotní péče nejsou vedeny osobními důvody a že jak vámi ustavená odborná pracovní skupiny, tak oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí pracují nezávisle a bez politického zadání. Nicméně musím v této souvislosti připomenout, že i v oblasti zdravotnictví jste ve střetu zájmů, protože dle zveřejněných informací váš investiční fond nakoupil přes svoji dceřinou společnost již 16 zdravotnických zařízeních a hodlá v těchto investicích pokračovat. Také vaše dlouhodobá kritika ministra zdravotnictví a jeho ministerstva, které jste se mimo jiné nevyhnul ani v odpovědi na moji pátou otázku, ukazuje, že máte osobní zájem proniknout do prostředí financování zdravotní péče v naší zemi.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte říct, že namísto osobních sporů mezi vámi a panem ministrem Němečkem by bylo daleko efektivnější postupovat v kontrole a v návrzích na zvýšení transparentnosti a k efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky koordinovaně a ve vzájemné spolupráci.

Děkuji za pozornost, za vaše doplňující odpovědi, které mi můžete dle svého uvážení zaslat i písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Hlásí se pan vicepremiér Babiš. Máte slovo, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo (místopředsedo): Kolegyně a kolegové, včera jsme jednali 4,5 hodiny o rozpočtu. A včera jsem na koalici jednoznačně znovu řekl, že zdravotnictví je netransparentní. Takže já jsem skutečně strašně pobaven touhle interpelací, protože pan poslanec má starost o to, že jsme poprvé jako Ministerstvo financí rozkryli data, která nikdo nerozkryl. Plno účastníků trhu zdravotnictví nám píše a já říkám, že pan Němeček neudělal pro transparentnost zdravotnictví vůbec nic. A včera jsem to řekl na koalici. A že další požadavky na pojištěnce jsou pro mě nepřijatelné. Protože jenom z navýšení výplat a platů ve státní správě přijde 7 miliard do zdravotnictví. A pokud z 250 miliard nejsme schopni ušetřit 2 % a udělali jsme chybu, že jsme zrušili ty poplatky v nemocnicích, tak znovu opakuji, že zdravotnictví je pro mě netransparentní. A nejsem sám. Říká to i Brusel.

Takže pokud pan poslanec má starosti, že jsme za 180 tisíc získali unikátní data, na základě kterých jsme udělali tiskovou konferenci, kde jsme prokázali, že kardiostimulátory a další přístroje jsou předražené, že se nakupují někde až o 100 % dráž, tak mě to mrzí. Ano, já se starám o zdravotnictví, protože je to 250 miliard, a Ministerstvo financí má také vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný za rozpočet, nějakou kontrolní roli. Takže škoda, že pan poslanec neinterpeluje vlastně ministra, aby nám řekl, co tam vlastně udělal pro tu transparentnost. Možná nevíme, že na Homolce se kradlo ve stovkách milionů. Že nám Evropská unie v rámci Health Corruption Report řekla, kdo to tady řídí, to naše zdravotnictví. Nevím, jestli si v tom Bruselu vymýšlejí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP