(18.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Správní radu kromě pěti členů za stát volí jen takzvaní volitelé jmenovaní majoritními plátci pojistného, reálně tedy velkými podniky v zákoně označovanými jako významní zaměstnavatelé a významní zástupci odborových organizací těchto podniků. Občané pojištěnci však o právo volit i být voleni prakticky přišli. Ani jmenování pěti zástupců za stát nemá zákonná transparentní pravidla. Je tedy zřejmé, že správní rady zaměstnaneckých pojišťoven nezastupují pojištěnce a nenesou vůči nim ani vůči systému zdravotního pojištění žádnou odpovědnost politickou ani právní. Kvalitu práce některých členů správních rad těchto pojišťoven lze ilustrovat jak na výše zmíněných případech fúzí, tak na medializovaném případu nákupu luxusních limuzín Audi pro ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, jejichž pořízení přes zjevnou nepotřebnost schválila správní rada.

Zákon č. 280/1992 Sb. vyžaduje zásadní reformu, která musí mimo jiné zavést odbornou zodpovědnost správních rad. Než však Ministerstvo zdravotnictví tuto reformu připraví, je třeba zabránit dalším nežádoucím a škodlivým fúzím, neboť je zjevné, že na stávající správní rady se nelze spolehnout. A Ministerstvo zdravotnictví zastávalo vždy právní názor, že správními radami schválené fúzi již nemá možnost efektivně zabránit a musí vydat kladné rozhodnutí o sloučení. Předložený návrh je proto řešením bezpečnostním. Lze s úspěchem pochybovat, že by byl nějak porušen veřejný zájem, pokud do zpracování komplexní novelizace zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách budou fúze znemožněny, a počet pojišťoven tak bude do doby komplexního řešení stabilizován. Navrhované řešení je v zájmu plurality systému zdravotního pojištění i v zájmu pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se zodpovědně snaží zajistit pro své pojištěnce dostupnost kvalitních zdravotních služeb. Současně připomínám, že toto navrhované znění bylo již součástí platné právní úpravy od podzimu roku 2009 do roku 2011.

K tomu druhému pozměňovacímu návrhu, který jsem tady již krátce uvedl, PM2, se jedná o to, že pokud nedojde v dohadovacím řízení k dohodě do 30. 6. kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo s veřejným zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku.

Současná praxe vydávání úhradových vyhlášek v samotném závěru kalendářního roku je neúnosná a způsobuje odklad schvalování zdravotně pojistných plánů do účetních období následujícího roku a následně uzavírání úhradových dodatků s poskytovateli zdravotní péče až v průběhu kalendářního roku se zpětnou účinností. Přitom by zdravotně pojistné plány měly být v zájmu jistoty poskytovatelů zdravotních služeb i zdravotních pojišťoven schvalovány v daném kalendářním roce. Je naprosto nezbytné předcházet situacím, že zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven jsou v mnoha případech připraveny v předstihu. Výsledné znění úhradové vyhlášky je však mnohdy odlišné od parametrů, které zdravotní pojišťovny dostaly od Ministerstva zdravotnictví v návrhu vyhlášky. To vyvolává problémy finanční udržitelnosti zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven již schválených správními a dozorčími radami. Z těchto důvodů se navrhuje celé řízení i vydání vyhlášky zkrátit o dva měsíce. (Trvalý hluk v sále.)

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za jeho příspěvek v podrobné rozpravě. Nyní pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A ještě jednou požádám sněmovnu o klid, aby bylo možné podrobnou rozpravu dokončit... (Bez reakce.) Dobře, jestli nechcete, můžeme schůzi přerušit hned... a budeme se tím zabývat jindy. Děkuji. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh, který je veden pod číslem 2285 a týká se slučování zdravotních pojišťoven. Já budu velice stručný. Je to prakticky variantní návrh. Jeden byl podán panem poslancem Vyzulou, druhý panem kolegou Hovorkou a třetí je můj. Jinak je tam řádné zdůvodnění a pozměňovací návrh je velice krátký. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jde tedy o číslo sněmovního dokumentu, abychom byli úplně přesní podle jednacího řádu, kde když říkáte čísla, abychom si to nepletli se sněmovními tisky.

Prosím, nyní paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden ve sněmovním systému pod číslem 2277 a týká se možnosti, aby zdravotní pojišťovna mohla upustit od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů. Předchozí právní úprava, především vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresivních náhradách, tuto možnost měla a potom byla zrušena, takže je třeba znovu zavést možnost snížení či prominutí regresivní náhrady občanům či snížení regresivní náhrady organizacím. Jak už jsem řekla, stávající právní úprava to nepřipouští. Já bych byla ráda, kdyby se tato úprava znovu vrátila, už z důvodů, které se týkají třeba pojištěnců v souvislosti s majetkovými nebo rodinnými poměry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní pan poslanec David Kasal, který je poslední v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument 2263. V zásadě se jedná o to, že tento pozměňující návrh týkající se očkování dětí proti pneumokokové infekci zachovává stávající očkovací schéma 3+1. Toto schéma je v souladu s odbornými doporučeními. Alternativní očkovací schéma dvěma dávkami očkovací látky do sedmého měsíce věku pojištěnce, které je také uvedené ve schváleném souhrnu údajů o přípravku, dostatečným způsobem nezohledňuje skutečnost, že proočkovanost kojenců a dětí v České republice je nižší než úroveň, která by umožňovala aplikaci tohoto schématu. Navrhuje se tedy vypustit novelizační bod, který upravuje podmínky úhrady očkování proti pneumokokové infekci odkazem na Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválený souhrn údajů, neboť existují obavy, že by v případě neadekvátního výkladu nově navrhovaného znění dotčeného ustanovení zdravotními pojišťovnami, to je hrazení pouze v podmínkách České republiky nedostatečného dvoudávkového alternativního schématu, mohla tato změna vést ke zvýšení nemocnosti způsobené pneumokokovými infekcemi, k těžšímu průběhu těchto onemocnění a potenciálnímu zvýšení úmrtnosti, a to ve skupině kojenců a velmi malých dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, ano. Máte na to necelé dvě minuty, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já to asi za dvě minuty nestihnu, ale cítím povinnost aspoň vyjádřit ta základní stanoviska.

Chtěl bych se vyjádřit asi ke dvěma okruhům pozměňovacích návrhů. První byly pozměňovací návrhy pana profesora Vyzuly, které byly vlastně identické s těmi, které zamítl zdravotní výbor a které bych charakterizovat podobně jako paní poslankyně Marková, totiž směřující k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví a posílení role Ministerstva financí. Já nemohu s těmito pozměňovacími návrhy souhlasit, protože prostě tady máme kompetenční zákon, a myslím si, že za zdravotnictví zodpovídá Ministerstvo zdravotnictví, má za ně politickou zodpovědnost a mělo by mít dostatečné prostředky, aby je mohlo opravdu řídit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP