(18.40 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Skutečným cílem je napravit určitý deformační přístup Ministerstva zdravotnictví k řízení a kontrole zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven uplatňovaný po 1. 5. 1995, a tím zajistit naplnění kompetencí Ministerstva financí dle dikce kompetenčního zákona. Jinými slovy, rozdělit spoluodpovědnost obou ministerstev za transparentní, ale i efektivní nakládání s veřejnými prostředky ve výši 250 miliard, z toho 62 miliard ze státního rozpočtu ročně. To byl první návrh.

Za druhé bych se rád přihlásil k návrhu pod číslem 2254. Je to návrh, který, přiznám se, přišel z České asociace farmaceutických firem, načež mě hned média obvinila, že lobbuji za farmaceutické firmy, a přitom kdyby si řádně přečetly tento návrh, tak by zjistily, že je pro pacienty, a nikoliv pro farmaceutické firmy. Omezuje farmaceutické firmy a umožňuje pacientovi, aby byl vždycky k dispozici plně hrazený lék, a to nejenom jako že by byl uznán, ale aby byl opravdu na trhu k dispozici. Dosavadní praxe to neumožňuje. Jsou různé spekulativní kroky, které vedou k tomu, že lék se dostane na trh, pak je jeho cena sražena, pak originální lék odejde z trhu, ten lék, který přinesl nízkou cenu, není dostupný, a pacient si tedy musí pořídit jiný lék, který na trhu je, ale s doplatkem. A ten doplatek nemusí být malý. O tom celý pozměňovací návrh je. Přitom mě média teď dostatečně vláčejí po svých možnostech s tím, že chci poškodit zdravotní pojišťovny.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se chci přihlásit, má číslo 2280 a je to v podstatě jenom záležitost, která se týká účinnosti tohoto zákona, kde navrhuji, aby tento zákon nabýval účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení článku 5 bodu 24, které nabývá účinnosti dnem 1. února 2016. Jako odůvodnění zde navrhuji změnit pevně stanovenou účinnost, která je daná v té novele 1. 7. 2015, účinností stanovenou pružně, aby se vyloučilo riziko, že zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů s prošlou účinností. To bych nerad.

To je všechno a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za přednesené návrhy v podrobné rozpravě. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já jsem všechny své pozměňovací návrhy odůvodnila v obecné rozpravě, a proto teď se přihlašuji k pozměňovacím návrhům 2095, 2279 a 2094, které jsou vloženy do systému, a stahuji pozměňovací návrh 2268. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jde o jednotlivé dokumenty, které byly v systému. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již uvedl, přihlašuji se k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému pod číslem 2272. Jsou to dva samostatné pozměňovací návrhy PM1 a PM2. Ten první pozměňovací návrh se týká slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který říká, že ke sloučení zaměstnaneckých pojišťoven je třeba souhlas vlády a zaměstnanecké pojišťovny mohou požádat o sloučení jen v případě, pokud jedna z pojišťoven dlouhodobě, minimálně šest měsíců, neplní své závazky vůči pojištěncům a poskytovatelům, zejména v rozsahu schváleném zdravotně pojistném plánem na daný rok. Současně navrhuji, aby o sloučení zdravotních pojišťoven rozhodovala správní rada dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. (V sále je trvalý silný hluk.)

K odůvodnění bych rád uvedl, že vzhledem k závažnosti institutu sloučení zdravotních pojišťoven pro celý systém zdravotního pojištění a jeho pluralitu navrhuji zpřísnit podmínky pro možnost požádat o sloučení zdravotních pojišťoven a zároveň se vyžaduje schválení sloučení zdravotních pojišťoven vládou. Ve všech zmíněných případech, které jsem tady uváděl od sloučení zdravotní pojišťovny Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, potom Českou národní zdravotní pojišťovnou, Metal-Aliance nebo případu sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny se zdravotní pojišťovnou MÉDIA, došlo k uskutečnění fúze v rozporu s veřejným zájmem a v rozporu se zájmem pojištěnců alespoň jedné z pojišťoven, přesto však byly všechny fúze schváleny správními radami zdravotních pojišťoven a následně Ministerstvem zdravotnictví.

Konkrétně HZP byla v roce 2009 zdravotní pojišťovnou se stabilním hospodařením, vysokým počtem pojištěnců a dostatečnými finančními rezervami, stejně jako Česká národní zdravotní pojišťovna. ZP Agel byla původně neúspěšným projektem podnikatele Tomáše Chrenka, jehož zdravotnický holding měla doplnit. Přes agresivní marketingovou kampaň získala jen 60 tisíc pojištěnců, vytvořila vysokou provozní ztrátu. Po sloučení s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou byly zdroje této pojišťovny použity k sanaci ztrát neúspěšné zdravotní pojišťovny Agel. Správní rada HZP včetně zástupců na Ministerstvu zdravotnictví jmenovaných vládou tedy evidentně rozhodla o fúzi ve zjevném rozporu se zájmy svých pojištěnců. Zůstatky fondu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane kolego, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid! Měl jsem ambici pokračovat ještě nějakým bodem, ale v tomto hluku to pravděpodobně nebude možné, tak prosím alespoň, když vám slíbím, že nezačnu další bod po skončení tohoto bodu, nechte jednotlivé poslance v podrobné rozpravě odůvodnit své návrhy.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Zůstatky fondu HZP před sloučením činily 2,7 miliardy korun.

Velmi zdravou a dobře hospodařící zdravotní pojišťovnou byla i Česká národní zdravotní pojišťovna, která v době slučování měla zůstatky na bankovních účtech 1,4 miliardy korun.

Zdravotní pojišťovna MÉDIA byla obdobným projektem společnosti GES MEDICAL CARE mediálního podnikatele Ivana Zacha. Zdravotní pojišťovna MÉDIA ale dosáhla jen malého počtu pojištěnců a vyrobila ztrátu ve výši téměř 500 milionů korun. Namísto toho, aby pro zřejmé nedostatky v hospodaření zanikla likvidací, došlo k fúzi s VZP, následkem čehož vytvořené dluhy zdravotní pojišťovny převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna k tíži svých pojištěnců.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance byla v roce 2012 mimořádně stabilní a dobře řízenou pojišťovnou s kladnými hospodářskými výsledky i v období krize. Z pohledu jejích pojištěnců nebyla žádná potřeba fúze, přesto jí správní rada i Ministerstvo zdravotnictví schválily fúzi s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Pojištěnci Metal-Aliance tak přešli pod pojišťovnu, kterou si nevybrali a která nevykazovala ani zdaleka tak dobré výsledky hospodaření jako Česká průmyslová a jako jejich pojišťovna Metal-Aliance. Zůstatky na bankovních účtech zdravotní pojišťovny Metal-Aliance činily při sloučení téměř 1,6 miliardy korun. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tak v průběhu slučování získala zdarma kromě 1 milionu 150 tisíc pojištěnců i finanční přebytky slučovaných zdravotních pojišťoven ve výši 5,7 miliardy korun.

Obdobně problematický byl i připravovaný záměr fúze Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, který se objevil na začátku letošního roku. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, je stabilní pojišťovnou s nadprůměrnými výsledky hospodaření a dobře zajišťující dostupnost péče pro své pojištěnce. Přesto však hrozilo a stále hrozí, že bude pohlcena ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny, aniž by to mohli její pojištěnci jakkoliv ovlivnit.

Tvrzení, že správní rada zaměstnanecké pojišťovny zastupuje pojištěnce je tvrzení mylné. Dle zákona by tomu tak sice mělo být, prováděcí vyhláška z roku 2006 však reálně vyloučila právo naprosté většiny pojištěnců volit do správních a dozorčích rad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP