(17.40 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Ze své dlouholeté praxe v zařízení sociálních služeb vím, jak to bylo důležité pro prevenci seniorů, o které jsem pečovala a které jsem ošetřovala, a jak jsme měli minimální výskyt tohoto onemocnění. A senioři, kteří postupovali v hospitalizaci, byli chráněni. Uživatelé zařízení sociálních služeb mají štěstí. Spadají do skupiny, kde jim toto očkování bylo hrazeno z pojištění plně.

Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste tento pozměňující návrh ve třetím čtení podpořili a vzpomněli si na memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům, které jasně hovoří: prevence ve formě lékařských výkonů, zákroků, musí být plně hrazena. Svoji podporu dokumentu jste vyjádřili podpisem a připomínám to obzvlášť čelným představitelům koaličních i opozičních stran ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM. Za náš klub, který se také připojil k memorandu, chci vyjádřit, že tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Nyní ve svém druhém vystoupení paní poslankyně Radka Maxová a připraví se pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Nyní tedy přicházím s druhým pozměňovacím návrhem, který se týká úplně jiné kategorie.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který se týká tzv. dobrovolné spoluúčasti pacienta, tzn. možnosti pojištěnců připlatit si za zdravotnické prostředky.

Pozměňovací návrh zní: na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu; tím není dotčeno právo pojištěnce sjednat s poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb užití zdravotnického prostředku ekonomicky náročnějšího, než jaký odpovídá rozsahu a podmínkám hrazených služeb dle tohoto zákona, a to tak, že tu část nákladů, která přesahuje úroveň hrazených služeb, uhradí pojištěnec sám.

Tento pozměňovací návrh odstraňuje nejasnosti ohledně možnosti spoluúčasti pacienta. V současné praxi se nešťastně vykládá ustanovení zákona. Je obcházeno dvěma způsoby: Prostřednictvím seznamu výkonů, kde jsou některé výkony zdvojeny do variant s a bez tak, aby poskytovatel nevybíral za hrazenou službu - např. některé výkony očkování. A za druhé formou darů poskytovateli, ze kterých je dohrazováno pořízení a užití nákladnějšího zdravotnického prostředku. Zvláště druhá metoda darů je velmi nebezpečná z důvodu snížení transparentnosti a bezpečnosti. To pokud poskytovatel z obav před restriktivním výkladem zákona zdravotní pojišťovnou do zdravotnické dokumentace uvede - zdravotnický prostředek zdravotní pojišťovnou schválený, nikoliv skutečně užitý. Takový postup pak rozbíjí postup vigilance, hlášení případných nežádoucích příhod a paradoxně tak snižuje úroveň zabezpečení tohoto citlivého segmentu výrobků.

Jak se to provádí v praxi? Zdravotní pojišťovny, resp. jejich číselníky, jak bylo i soudem opakovaně konstatováno, nemají vliv na úhradu konkrétního zdravotnického prostředku. Pozměňovací návrh - takovýto postup umožní transparentní postup poskytování zdravotních služeb, šetření práva pojištěnců na spolurozhodování o své léčbě. Nikterak přitom nedochází k omezování hrazených služeb. Tím, že bude ve zdravotnické dokumentaci zanesen vždy skutečný užitý zdravotní prostředek, se zvyšuje v případě komplikací bezpečnost pacienta, jeho právní jistota pro případ sporu a v obecné rovině pak umožňuje účinnou vigilanci a hlášení nežádoucích událostí. Obecně bude zamezeno zkreslování údajů o poskytování zdravotních služeb.

S novým zákonem o zdravotních pojišťovnách zcela odpadá evidenční úloha číselníků zdravotních pojišťoven coby jediný seznam na trhu, a neexistuje tak důvod, proč by měly zdravotní pojišťovny fakticky regulovat přístup pojištěnců ke zdravotnickým prostředkům. Pokud další, nové, třeba i nákladnější prostředky nebudou znamenat nárůst výdajů prostředků veřejného zdravotního pojištění, není žádný důvod jejich vstupu bránit. Je třeba odmítnout i argument, že zdravotní pojišťovny jsou kvaziregulací číselníky, nějakým způsobem hlídají kvalitu užívaných prostředků. Zdravotnické prostředky jsou regulovány harmonizovanými normami a podléhají přísným procesům ověřování shody. Navíc velice přísnou odpovědnost za poskytnutou zdravotní službu včetně užitých prostředků nese vždy poskytovatel zdravotních služeb, nikoliv zdravotní pojišťovna.

Účelem poslaneckého návrhu je tedy jednoznačně umožnit pacientům svobodnou volbu pro rozhodování o jejich vlastním zdraví, a to prostřednictvím možnosti zvolit si i ten zdravotnický prostředek, který není standardně hrazen zdravotní pojišťovnou, bez nutnost uhradit celý zdravotní výkon či obcházení zákona právě prostřednictvím darovacích smluv. Poslanecký návrh tudíž žádným způsobem nezasahuje do byť plánovaného procesu stanovování úhrad zdravotnických prostředků, ale pouze formuluje transparentní postupy ve výše popsaných situacích. Navrhované usnesení zákona nezasahuje nijak do práv pojištěnce na hrazené služby, alespoň ne tím způsobem že by tato práva byla jakkoli omezována nebo rozšiřována. Nárok pojištěnců zůstává jednoznačně stejný. Vychází z jeho zdravotního stavu a měl by tak být i stejně hrazen. Návrh řeší pouze, co s částkou mimo rámec práva na úhradu, aniž by tímto rámcem jakkoli hýbal nebo ho nějak posouval.

Dále bych chtěla říci, že tento návrh dobrovolné spoluúčasti vlastně podporují i špičky našeho zdravotnictví. A považuji za neetické, že např. ženy, které prodělají amputaci prsu, si nemohou vybrat kvalitnější prostředek pro svůj další život. Já bych velice požádala kolegy, aby zvážili, zdali by se k tomuto pozměňovacímu návrhu, který předkládám já a pan poslanec Janulík, nepřidali a nepodpořili ho jak v dalším projednávání ve zdravotním výboru, tak při třetím čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové a ještě před řádně přihlášeným panem kolegou Ludvíkem Hovorkou je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vám přiblížil tento pozměňovací návrh na klasickém příkladu. To je návrh, který vychází jenom a jenom z ryzí praxe. Uvědomme si, že my se s tím potýkáme léta letoucí a svého času se tomu paragrafu myslím říkal paragraf Fischerův, který zablokoval jakoukoli možnost nadstandardů jakýmsi prapodivným způsobem.

Uvědomte si, že komukoli z nás se může stát, že budeme nuceni si vyměnit kyčelní kloub. A ten příklad zní takto: Přijdete za svým ortopedem a on vám nabídne tzv. poldovku, což je kyčelní kloub třeba se zárukou patnácti let. No a v momentě, kdy je vám 50, tak řeknete - no tak já bych si představoval, že budu žít déle než do 65, takže bych chtěl kloub, který má záruční lhůtu delší. No ale ten 25letý německý stojí třeba místo 35 tisíc 60 tisíc, takže vás logicky napadne, že si doplatíte 25 tisíc a budete mít ten lepší. Ó nikoliv. Ten systém to vůbec neumožňuje. A pokud chcete ten lepší, tak ho zaplatíte celý, což já považuji za naprosto stupidní diskriminaci a omezování své i kohokoli jiného osobní volby v tom, že si zvolím ten lepší prostředek. To je v případě žen po ablaci prsu naprosto smutné, protože samozřejmě není každý tak sociálně zdatný, aby si mohl dovolit veškerou cenu těch lepších implantátů, které jsou esteticky i pro život samozřejmě výrazně lepší pro tu ženu. Ale ten současný systém ji nutí, aby to uhradila celé. Čili paradoxně tím ta pojišťovna jako že ušetří, protože donutí svého pojištěnce, aby si ten prostředek uhradil celý. To já považuji za nemorální, a proto se přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janulíkovi a nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se paní poslankyně Soňa Marková, ale až po faktické poznámce zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom dodat, aby nedošlo k omylu, že tady vytváříme nějaký nadstandard. Prosím vás, nejde o nadstandard. Vůbec. Protože ten jiný zdravotnický prostředek může být dražší, ale to neznamená, že je nějak výrazně lepší. On má prostě jinou cenu. A máme takovou možnost, přece jenom každý pacient má možnost si vybrat zdravotnický prostředek takový, který se mu zamlouvá po všech stránkách: kvality, technického složení atd. Takže jenom bych chtěl upozornit, abyste si to nespletli s nadstandardem. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP