(17.30 hodin)

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já se tu ještě otočím asi dvakrát, tak se nelekejte. Ve svém prvním vystoupení bych se chtěla soustředit na podporu očkování pro seniory ohledně pneumokoka.

Pneumokoková onemocnění představují významné břemeno pro celou populaci, obzvláště pro dospělé. Významné riziko představují zejména invazivní pneumokoková onemocnění a pneumonie. Česká vakcinologická společnost přijala doporučený postup, jenž byl poté schválen Národní imunizační komisí k očkování dospělých podle věku. Pro skupinu osob 65 let a více se doporučuje očkovat konjugovanou polysacharidovou vakcínou s následným přeočkováním vakcínou polysacharidovou.

Na jednání Národní imunizační komise konané dne 7. července 2014 bylo uvedeno, že v rámci ministerstva byla diskutována otázka očkování seniorů se závěrem, že není problém rozšířit výše uvedené ustanovení, to je § 30 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, o očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním u starších 65 let. V současné době je dle tohoto paragrafu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, očkování a úhrada léčivého přípravku s pneumokokovou očkovací látkou zahrnuta mezi hrazené služby z veřejného zdravotního pojištění v nejméně ekonomicky náročné variantě pouze u dětí. U seniorů starších 65 let je mezi hrazenými službami zahrnuto pouze očkování a úhrada očkovací vakcíny proti chřipce.

V letech 2006 až 2013 se v České republice zvýšil počet osob starších 65 let z 1,5 na 1,8 milionu. Předpokládá se, že v letech 2015 až 2019 vzroste počet seniorů nad 65 let na 1,9 až 2,1 milionu s přírůstkem 49 tisíc osob ročně. Současně byly extrapolovány z let 2006 až 2013 i údaje o mortalitě osob v této věkové skupině, to znamená, že ročně se předpokládá, že zemře v následujících pěti letech 4,4 až 4,6 % starších seniorů 65 let.

Údaje o proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám byly odvozeny z historického vývoje vakcinací ve Velké Británii a dále z Německa. V letech 2006 až 2011 podstoupilo ve Velké Británii 7,5 až 9,5 % seniorů ve věku 65 let vakcinaci. Průměrně tedy bylo ročně proočkováno 8,1 (%) osob v této věkové kategorii. V ostatních věkových kategoriích, to je 66 až 80+, se míra vakcinace pohybovala od 2,5 do 16,1 %. Ta byla vážena zastoupením osob v jednotlivých věkových kategoriích, a tak byl odvozen průměrný podíl vakcinovaných osob starších 66 let, jenž činí 4,9 %. Z německých údajů však vyplývá, že míra vakcinace je nižší, 4,5 % u osob starších 60 let, a proto byla míra proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u seniorů nad 66 let kvalifikovaně odhadnuta na 4,5 %.

Zahraniční data tedy ukazují, že se zvyšujícím se věkem ochota k vakcinaci lineárně klesá. Proto bylo modelováno vyšší procento občanů, kteří jsou očkováni v roce, ve kterém dovrší 65 let.

Doporučení České vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti dále stanovuje, že osoby nad 65 let jsou indikovány k vakcinaci konjugovanou vakcínou a následně se přeočkovávají pomocí polysacharidové vakcíny, k čemuž dochází zhruba u 10 % osob. Předpokládá se, a teď to tak není, že očkovací látka je aplikovaná lékařem během běžné návštěvy u praktického lékaře. Kromě samotné očkovací látky je hrazena i její aplikace. Aktuální průměrná cena konjugované vakcíny je v lékárně ve výši 1 532 Kč, polysacharidové vakcíny pro revakcinaci ve výši 603 Kč. Samotné naočkování je vyčísleno na 187 Kč.

Čistý dopad, o kterém se tady bude zřejmě hodně diskutovat, do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění bude v případě zavedení vakcinace proti pneumokokovým nákazám u seniorů starších 65 let mezi hrazené služby 156 až 123 milionů Kč v prvním až pátém roce, přičemž revakcinace se na celkové této částce podílí 4,4 procenty. Náklady ale na léčbu pneumokokových onemocnění dosahují v naší republice 1,16 miliardy Kč ve skupině 65+, to je 0,53 % rozpočtu z veřejného zdravotního pojištění České republiky. Oproti tomu náklady na proočkování doporučené populaci 65+ přitom vycházejí na desetinu této ceny, to je na 0,055 %.

K závěru. Lze jenom říci, že proočkovanost našich seniorů proti pneumokoku v České republice je alarmující oproti Evropské unii. Je to méně než 1 % nad 65 let. Je veliká nedostatečná informovanost o tomto druhu infekce mezi seniory. Plně hrazená polysacharidová vakcína s nutností přeočkování každých 3 až 5 let je v domovech pro seniory. Takže určité riziko zde je. A každý čtvrtý pacient nad 65 let s invazivním pneumokokovým onemocněním má smrtelný průběh.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás proto požádala o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové za její vystoupení. Nyní dostane slovo paní poslankyně Jana Hnyková, paní kolegyně Maxová se připraví ještě jednou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi se vyjádřit také k sněmovnímu tisku 386. Ráda bych z tohoto místa podpořila pozměňující návrh, který podává kolegyně Maxová ve druhém čtení. My jsme tento pozměňující návrh společně s kolegyní Pastuchovou podávaly i na výboru pro zdravotnictví a chtěly jsme tak rozšířit hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci i u pojištěnců nad 65 let.

Senioři jsou u invazivních pneumokokových onemocnění nejohroženější skupinou. Epidemiologická data ukazují, že úmrtnost osob nad 65 let u těchto infekcí je dlouhodobě přes 20 %. Jedná se zejména o těžké zápaly plic, které u starších osob 65 let tvoří přibližně 80 % případů invazivních pneumokokových onemocnění, a dále pak jde o zápaly mozkových blan a jiné.

Návrh, jak už jsme zde slyšeli, sleduje doporučení odborníků a především Národní imunizační komise jako poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Na svém jednání právě tato komise už v roce 2014 se shodla na tom, že není problém rozšířit právě § 30 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 48/1997 Sb. Zároveň i Česká vakcinologická společnost doporučuje již od roku 2012, aby toto očkování bylo doporučeno, ale to tady kolegyně Maxová již zmínila.

Ve výboru pro zdravotnictví jsme společně s kolegyněmi podaly návrh, jak jste dneska slyšeli, byl to jeden ze 40 a jeden z 10, který neprošel, na úpravu tohoto zákona, který by možnost dostupné a kvalitní prevence legislativně ukotvil. Bohužel tento návrh neprošel se zdůvodněním, že budou uvolněny finanční prostředky z VZP do oblasti prevence na očkování proti pneumokokovým onemocněním. To platí možná v letošním roce, možná v příštím roce - ale co roky příští? A jak se tak rozhlížím zde v Poslanecké sněmovně, budeme to někteří z nás potřebovat brzo, a proto bychom mohli myslet i na naši budoucnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP