(17.20 hodin)
(pokračuje Němeček)

V souvislosti s efektivním využíváním zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění obsahuje návrh ustanovení týkající se například zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob nebo zrušení ztrátového a zbytečného Zajišťovacího fondu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale vzhledem k tomu, že někteří poslanci (pro hluk v sále) nemohou slyšet, co všechno o nich bude zveřejněno v nejbližší době... (Předsedající vyčkává.) Děkuji, teď už to budou vědět. Prosím, pokračujte, díky.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Výbor pro zdravotnictví se předloženou novelou velmi podrobně zabýval. Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na různé aspekty návrhu. Ačkoli lze s velkou částí těchto návrhů vyslovit souhlas, nemohu opomenout, že se zdravotní výbor ztotožnil také s návrhy, které Ministerstvo zdravotnictví podpořit nemůže. To se týká například přijetí pozměňovacího návrhu, který z předložené novely vypouští novelizační body obsahující snížení povinného přídělu do rezervních fondů. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu budou na rezervních fondech zdravotních pojišťoven dál vázány finanční prostředky, které by mohly být v rámci základních fondů využity na léčbu nemocných pojištěnců. Také vypuštění úpravy střetu zájmů týkající se členství v orgánech Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že obdobná úprava střetu zájmů u zaměstnaneckých pojišťoven zůstává v návrhu nadále obsažena, nemohu považovat za systémově správné řešení. Je zřejmé, že předložený vládní návrh vyvolá debatu o některých pozměňovacích návrzích i zde v Poslanecké sněmovně, a já jsem připraven se jí účastnit.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Věřím, že se nám touto novelou podaří zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto se na vás obracím s žádostí o podporu předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví, pouze výboru pro zdravotnictví jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nebudeme tedy hlasovat o určení garančního výboru. Usnesení zdravotnického výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 386/1 až 386/4.

Prosím nyní zpravodaje výboru pro zdravotnictví, pana poslance Rostislava Vyzulu, aby nás informoval o jednání výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vrátil k tisku 386 tak, jak byl probrán na výboru pro zdravotnictví, který jej probíral důkladně, jak bylo řečeno, celkem asi čtyřikrát. Tento výbor pro zdravotnictví nakonec přijal usnesení číslo 78 z 19. schůze dne 15. dubna 2015, kde jednak doporučuje, aby ve znění přijatých pozměňovacích návrhů Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem, a jednak zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Já bych vám teď krátce řekl z toho usnesení ty klíčové body. Pan ministr už zmínil hlavní problematiku. Je to takzvaná transparenční novela, která by měla ukázat průhlednost toku financí a dalších opatření. V podstatě bylo přijato 30 pozměňovacích návrhů z celkem asi 40 navrhovaných. Zmínil bych se jen o některých a samozřejmě jsem připraven jakýkoliv z nich důkladněji s vámi probrat. Usnesení máte jistě před sebou.

Tak například pokud se týká zde zmiňovaného střetu zájmů u správních a dozorčích rad pojišťoven, a to tedy hlavně VZP, kde ministerstvo navrhovalo určitý rozsah toho, kdy je možno a kdy není možno být členem takovéhoto správního orgánu, tak jsme přijali pozměňovací návrh, který tento návrh, tyto podmínky ruší. V podstatě tam ale zůstává ten střet zájmů, který byl v současném znění zákona, takže není tam žádné vakuum.

Dále bych se chtěl zmínit - například pro pojištěnce je celkem výhodné to, že měníme možnost přestupu z jedné pojišťovny do druhé. V současné době to bylo tak, že bylo možno ji změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k prvnímu dni toho daného roku. My jsme také doporučili, aby bylo možno změnit pojišťovnu jednou za 12 měsíců, ale aspoň ve dvou termínech, a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy dvakrát do roka.

Dále jsou zde návrhy, které se týkají systému zveřejňování smluv, doby účinnosti a doby platnosti.

Dále jsou zde body, které se týkají důležitého systému klasifikace akutní lůžkové péče a referenční sítě poskytovatelů, což je takzvaný systém DRG, který v současné době není pevně zakotven v zákoně a který se dává do kompetencí Ústavu zdravotnických informací a statistiky, takzvanému ÚZISu, který jej bude pravidelně zdokonalovat, a věříme, že dojde k racionalizaci fungování tohoto systému.

Jako další bych mohl uvést bod, který se týká rezervního fondu. My jsme se shodli na tom, že zachování rezervního fondu by mělo zůstat v hodnotě 1,5 % výdajů zdravotní pojišťovny, a nikoli snížení na 0,75 %. Je to z jednoduchého důvodu. Chápeme, že se může jednat o takzvané mrtvé peníze, nicméně jsou to peníze, které vypomáhají účetnictví, a tedy mělo by to zůstat v zákoně, nehledě k tomu, že víme, že někdy rezervní fond není dodržován, což není úplně správně. Protože i když je to malá částka, tak přesto v kritických situacích by byla takzvaně každá koruna dobrá.

Dále je to například systém veřejných zakázek na služby zdravotních pojišťoven, který se dnes vypisuje a správní radou schvaluje v částce nad 5 milionů korun. My jsme navrhli, aby se tato částka snížila na 2 miliony korun jak pro VZP, tak pro zaměstnanecké pojišťovny. Ano, mohly být určité výhrady vůči tomu, že dojde k navýšení práce v pojišťovnách, nicméně po konzultaci s pojišťovnami, a hlavně s VZP, jsme dostali informaci, že se taková záležitost zvládne.

To by tak v podstatě k tomu usnesení mohlo být všechno. Některé pozměňovací návrhy, které z mého pohledu byly velmi zajímavé a jsou velmi zajímavé a s kterými ministerstvo nesouhlasilo, se pokusím znovu v obecné rozpravě zdůvodnit tak, abychom se nad tím zamysleli, zda jsou relevantní, nebo nejsou relevantní. Z mého pohledu ano, ale potom pochopitelně požádám Sněmovnu o zvážení a o hlasování. Ne tedy dnes, samozřejmě.

Takže to by, pane předsedající, mohlo v současné době být asi všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat rozpravou obecnou, kterou právě otevírám. Mám do ní několik přihlášek. První je přihlášena paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP