(17.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na osm dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Volný.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo 13, jímž je

13.
Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 146/ - druhé čtení

Prosím, aby se za navrhovatele ujal slova a uvedl tento návrh pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní kolegyně a kolegy poprosím o klid!

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom velmi stručně. Tento návrh jsem za svoje kolegy z Občanské demokratické strany předkládal před rokem. Mezitím došlo k vývoji na politické scéně, ale i vývoji legislativnímu. Tady mám na mysli především přijetí služebního zákona, který některé věci, které jsme navrhovali, jako je třeba změna způsobu jmenování ředitele FAÚ, svou účinností změnil. My jsme na to reagovali pozměňovacím návrhem -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo. Opravdu prosím sněmovnu o ztišení a budeme pokračovat, až se sněmovna ztiší.

 

Poslanec Petr Fiala: My jsme na tento vývoj reagovali pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury. Tento návrh je nakonec součástí usnesení rozpočtového výboru z 19. března tohoto roku. Já jsem rád, že rozpočtový výbor jednomyslně doporučil schválení tohoto bodu ve znění pozměňovacích návrhů, a doufám, že brzy dospějeme k úspěšnému schválení v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu navrhovateli. Než přejdeme dál, tak náhradní kartu číslo 20 má pan poslanec Petr Kořenek a pan Ing. Vlastimil Gabrhel se omlouvá dnes od 17.15 z pracovních důvodů.

Dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání rozpočtovému výboru. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze rozpočtovému výboru jako jedinému, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 146/2 a 3.

Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor na svém 20. jednání 18. března tohoto roku projednal tento tisk, tento poslanecký návrh, přijal k němu také usnesení. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyjádřila souhlas, aby schválila tento návrh, a to ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl přijat v rozpočtovém výboru. Ten pozměňovací návrh, už se o něm zmínil předkladatel pan kolega Fiala, pozměňovací návrh v podstatě říká, že kontrolní funkci nad Finančním analytickým útvarem vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu zřizuje stálou komisi pro kontrolu Finančního analytického útvaru. To je podstata komplexního pozměňovacího návrhu. A znovu opakuji, rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna schválila ve znění právě tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jenom připomenu, že ten pozměňovací návrh se přestal zabývat otázkou jmenování ředitele FAÚ. Jak říkal pan předseda Fiala, na základě toho, že byl mezitím přijat služební zákon, se ta situace výrazně zkomplikovala, nechtěli jsme to nadále ztěžovat. Nicméně po konzultaci s legislativou, po projednání v rozpočtovém výboru mám dva pozměňovací návrhy, které mají charakter legislativně technických připomínek. Já se k tomu pak přihlásím v podrobné rozpravě. Teď je jenom přečtu a zdůvodním.

Za prvé. Tím, že jsme slova "kontrolního orgánu" nahradili slovy "stálá komise", tak se to musí udělat ještě na jednom místě. To je první pozměňovací návrh, který doporučila legislativa Poslanecké sněmovny.

Za druhé se ruší jeden odkaz pod čarou, zase vlastně legislativně technická poznámka. Pak to předám panu zpravodaji. Nijak se nemění náplň usnesení rozpočtového výboru.

My jsme opravdu minulý týden oslavili roční výročí, kdy jsme ten návrh podali, nicméně chci ocenit konstruktivní a věcnou debatu v rozpočtovém výboru. Podle mne jsme našli řešení, která zvýší dohled Poslanecké sněmovny nad prací FAÚ. A musím říct, že máme zatím neformální dohodu s kolegy z rozpočtového výboru, že v okamžiku, až tento zákon dokončí svůj legislativní proces, to znamená, pokud ten zákon vyjde ve Sbírce zákonů, že bychom společně podali jednoduchou novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kterou bychom navrhli projednat podle § 90 odst. 2, která by řešila jednoduchou věc - abychom do jednacího řádu zakotvili existenci této komise. Myslím, že to podáme zástupci všech poslaneckých klubů. Úmyslně to chceme mít v § 90, aby se neotevírala znovu debata o jednacím řádu jako o celku, tak aby pokud tento návrh bude nakonec schválen, abychom ho také naplnili a mohli jsme v reálné době vytvořit komisi, zvolit členy té komise, aby ta komise mohla zahájit svoji činnost.

Pak jenom v podrobné rozpravě odkážu na číslo sněmovního dokumentu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení ani další jakýkoliv jiný návrh, zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se o slovo pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se odkazuji v podrobné rozpravě na sněmovní dokument číslo 2241. Kromě toho, že jsem to zdůvodnil v obecné rozpravě, i písemný dokument obsahuje písemné zdůvodnění těch legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat. Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Dalším, tentokrát desátým bodem je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na dosavadní průběh projednávání návrhu zákona, jehož cílem je posílení státního dozoru a veřejné kontroly nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Změny, které mají přispět ke zvýšení transparentnosti celého systému veřejného zdravotního pojištění, zde již byly prezentovány v rámci prvního čtení. V krátkosti zrekapituluji, že se týkají zejména problematiky zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, poskytování informací zdravotních pojišťoven dotčeným ministerstvům nebo právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP