(16.50 hodin)
(pokračuje Pavera)

Přínosem návrhu je i dodržení zásady legislativní zdrženlivosti. Tento návrh nijak nezvyšuje míru rizika nezabezpečení veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní.

Milé kolegyně a kolegové, budu rád, když tento návrh potom podpoříte ve třetím čtení, a v podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl zmínit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká tohoto sněmovního tisku.

Nejprve krátce přečtu jeho znění. Je to pouze pět řádků: Správce daně zveřejní v jím vedeném veřejně přístupném seznamu držitelů povolení k provozování daňového skladu informaci o výši zajištění daně a informaci o tom, jakou formou je zajištění poskytnuto. Pokud správce rozhodne o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, vyznačí tuto skutečnost do uvedeného seznamu včetně výše řádného i sníženého zajištění. Tolik citace pozměňovacího návrhu.

Ministerstvo financí, tedy vláda k tomu vyjádřila nesouhlas se zdůvodněním, že to není žádným protikorupčním opatřením a že konkrétní údaje z jednotlivých řízení nemohou být poskytnuty. Je to samozřejmě věc názoru. Ve zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, který jsem podal, je to formulováno takto a rád bych vás s tím seznámil, protože nesouhlasím se stanoviskem vlády. Kromě provozních nákladů na existenci skladů hrají významnou roli i náklady na zajištění daně. Informace o výši zajištění nelze chápat jako informaci důvěrnou, související s ekonomickou situací subjektu. Jde naopak o informaci komerční, protože prokazuje, jak velká hodnota zboží může skladem legálně procházet. Případné snížení zajištění daně povolené jejím správcem je nutno vnímat jako formu státní podpory. Ve skutečnosti totiž jde o zvýhodnění konkrétního subjektu v soutěži se subjekty podnikajícími ve stejném oboru. Proto i publikování informace o povoleném snížení zajištění daně není porušením daňového tajemství, ale naopak by mělo být povinnou informací, stejně jako všechny jiné výhody, které stát poskytuje nikoliv celoplošně, ale pouze konkrétním subjektům trhu. Protikorupční potenciál lze pak spatřovat v tom, že nebude možno zvýhodnit neoprávněným snížením daně subjekt, který je jinak na trhu veřejně považován za subjekt s nestandardním chováním.

Já se domnívám, že zdůvodnění, se kterým jsem vás tady právě, kolegové a kolegyně, seznámil, je poměrně logické a to, co tento pozměňovací návrh navrhuje, je v podstatě zpřehlednění situace na trhu a snaha o zajištění toho, aby všechny subjekty, které na tomto poli působí, měly stejná a rovná pravidla a aby náhodou nedocházelo k tomu, že někomu budou zlehčována. Věřím, že to ještě projednáte jak ve výborech, tak ve vašich poslaneckých klubech a tak, jak se již stalo nejednou, i přes nesouhlasné stanovisko vlády nebo zpravodaje tento pozměňovací návrh získá podporu. Přihlásím se potom k němu samozřejmě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha, kterému se tímto omlouvám, že mu dávám slovo až nyní, přestože se hlásil s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Pane předsedo, to nevadí. Já jsem čekal, že se vrátí pan poslanec Plzák. Já jsem mu chtěl jenom odpovědět. On říkal, že by správně v tom textu mělo být nenasycené estery nenasycených mastných kyselin. To samozřejmě není pravda. Pan navrhovatel je chemik, tak to ví. Nebyl tady, tak odpovím za něj. Oleje, řepkové oleje, samozřejmě triglycerid mastných kyselin, což tam je směs nasycených i nenasycených mastných kyselin. Při přípravě esterů se uvolní směs nasycených i nenasycených mastných kyselin, které se potom esterifikují alkoholem, takže výsledek jsou estery nasycených i nenasycených mastných kyselin. To znamená, to, co je v pozměňovacím návrhu poslance Kalouska, je správně. Jsou to estery mastných kyselin. Ten výraz v sobě zahrnuje jak nasycené, tak ty nenasycené. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostů a ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za tento zasvěcený exkurz do chemie. Je to obdivuhodné. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda pan zpravodaj anebo pan vicepremiér si chce vzít v současné době závěrečné slovo. Není tomu tak? Pan zpravodaj si vezme závěrečné slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já snad ani ne závěrečné slovo. Jenom jsem chtěl podpořit návrh pana poslance Fiedlera, který chápu, že je kontroverzní, a chápu, že správce daně se mu brání. Nicméně v okamžiku, kdy chceme dát správci daně onu diskreční pravomoc někomu prostě tu kauci snížit a někomu ne, tak jsme si vědomi, že byť je tam jakákoliv tzv. objektivní metodika, že tím prostě otevíráme korupční prostředí. O tom nemůže být sporu. A snad jsme se tu všichni shodli na tom, že nejlepší obranou proti korupčnímu prostředí je prostě veřejná kontrola. V okamžiku, kdy správce daně bude muset zveřejnit, komu tuto úlevu poskytl a komu ne, tak veřejná kontrola je tou nejlepší protikorupční obranou, byť chápu, že správci daně to může dělat nějaké komplikace. Není to úplně černobílé rozhodnutí, ale myslím si, že v rámci priority omezování korupčního prostředí si ten návrh zaslouží svoji podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem se se svými pozměňovacími návrhy hlásí pan zpravodaj Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, kterémuž bylo v systému přiděleno číslo 2246. Je to návrh, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě a ke kterému bych ještě rád dodal, že je tam jisté přechodné ustanovení, protože končíme-li k 30. 6. daňovou výhodu u čistých biopaliv, musíme vzít na zřetel, že k 30. 6. budou mít distributoři na zásobách nějaké množství čistých biopaliv, které nakupovali s vědomím daňové úlevy, a neměli bychom je poškodit. To znamená, je tam přechodné ustanovení, které říká, že do pěti dnů jsou povinni udělat inventuru a jsou oprávněni to množství, které měli na skladě do 30. 6., prodat s daňovou úlevou, po této době už nikoliv. Není potřeba vést odděleně sklady, je nutné vést jenom odděleně účetnictví do té doby, dokud budou prodávat ještě zbytky těch daňově zvýhodněných. To je přechodné ustanovení, které jsme vycizelovali k tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu. Tedy ještě jednou: 2246.

A rovněž se hlásím k onomu druhému pozměňovacímu návrhu, který dostal číslo 2247. Je to návrh, který rozšiřuje možnost používat metylester řepkového oleje na metylestery jakýchkoliv mastných kyselin, a tam je přechodné ustanovení, kdy účinnost tohoto návrhu se předpokládá k 1. 1. 2016, abychom neznejisťovali pěstitele letošní úrody, ale připravili je až na sklizeň příštího roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, kolegové a kolegyně. Dovolte mi, abych se přihlásil k písemnému pozměňovacímu návrhu k tisku 417, který je v systému veden pod číslem 2258. Týká se zrušení daňového zvýhodnění biopaliv a v podstatě navrhované novelizační body ruší daňové zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv, které jsou obsaženy ve stávajícím znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V případě, že nenabude účinnosti sněmovní tisk 418, tento návrh - uvádí tento návrh zákon o spotřebních daních do souladu s evropskými předpisy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP