(16.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Druhou oblastí úpravy je sledování nakládání se surovým tabákem a stanovení povinností osobám skladujícím surový tabák určený pro jiné účely než pro výrobu tabákových výrobků. Zavedení tohoto opatření na národní úrovni by mělo omezit a zprůhlednit pronikání surového tabáku na český trh.

Druhým tématem je změna v institutu kaucí distributorů pohonných hmot jako reakce na nález Ústavního soudu z loňského roku. Cílem této úpravy je ústavně konformním způsobem stanovit nižší kauci při zachování účelu a funkce tohoto opatření. Nově se kromě standardní kauce ve výši 20 mil. korun navrhuje zavést i možnost snížení kauce na základě žádosti distributora pohonných hmot a při splnění předem stanovených podmínek. Snížená kauce se bude poskytovat ve výši 10 mil. korun. Tato navrhovaná právní úprava cílí především na menší distributory pohonných hmot, kteří dlouhodobě na tomto trhu působí jako stabilní a nejsou potenciálně rizikoví s ohledem na možné daňové úniky.

Účinnost se navrhuje k 1. červenci 2015 s výjimkou ustanovení, u kterého se z legislativně technických důvodů navrhuje nabytí účinnosti k 30. červnu 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 417/1 až 4. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, na rozdíl od pana ministra nebudu opakovat svoji řeč z prvého čtení, odkazuji se na ni a na steno.

Dovolte, abych jako zpravodaj rozpočtového výboru konstatoval, že rozpočtový výbor projednal tyto - v podstatě se jedná o novely dvou zákonů, novela zákona o spotřební dani, novela zákona o pohonných hmotách - projednal obě tyto novely, projednal a hlasoval celkem čtyři pozměňující návrhy, z nichž tři byly předkladatelem staženy a ten jeden nebyl schválen. To znamená, usnesení rozpočtového výboru je doporučení schválit tento tisk 417 bez připomínek.

Nicméně mi dovolte, abych tady na plénu zopakoval, že jako zpravodaj jsem rozpočtový výbor informoval o tom, že vzhledem k tomu, jak několik málo dní před projednáváním tohoto tisku na výboru probíhal a stále probíhá tisk 418, což je rovněž novela zákona o spotřební dani, předložím ve druhém čtení ve sněmovně pozměňující návrhy týkající se spíše problematiky, která je obsažena v tisku 418, ale z dobrých důvodů, z časových důvodů je předložím do tisku 417, protože vláda nás oblažila dvěma návrhy novely spotřební daně, které jsou souběžně v legislativním procesu. Tento závazek jsem splnil. Odůvodnění těchto pozměňujících návrhů přednesu v obecné rozpravě, abych nezneužíval svoji pozici zpravodaje.

Takže uzavřu jenom zopakováním usnesení rozpočtového výboru schválit tisk 417 a hlásím se tímto do obecné rozpravy, abych zdůvodnil pozměňující návrhy, které jsem k tomuto tisku předložil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Akorát se chci zeptat, pane zpravodaji, zda se hlásíte s přednostním právem, nebo do řádného pořadí. Je to jedno? Tak já si s tím nějak poradím. Děkuji.

Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Táži se, zda je tady pan zpravodaj hospodářského výboru. Nikde ho nevidím. Takže se táži členů hospodářského výboru, kdo by zastoupil pana poslance Klašku a přednesl to, jak zde byl tento návrh projednáván. (Nikdo se nehlásí.) Ještě jednou zopakuji svou žádost, aby přišel nějaký zástupce hospodářského výboru, který by přednesl a informoval nás o tom, jakým způsobem byl tento vládní návrh projednáván. (Z lavice se zvedá poslanec Vozka. Nakonec jde k mikrofonu poslanec Kučera.) Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dovolte mi, abych se ujal usnesení hospodářského výboru č. 133 ze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 417 ve znění předloženého vládního návrhu zákona;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Děkuji, že jste se toho úkolu zhostil se ctí, pane poslanče. A nyní otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem dám slovo panu předsedovi Kalouskovi. Připraví se pan poslanec Adam.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím být co nejstručnější.

Předložil jsem, kolegyně a kolegové, dva pozměňující návrhy, z nichž ten první pokládám za naprosto nezbytný pro soulad našeho právního řádu s právem Evropské unie. Ten druhý pokládám za nezbytný vzhledem ke konkurenčnímu prostředí v oblasti biopaliv, ale jakékoliv konkurenční prostředí je samozřejmě prospěšné.

Po projednání - my jsme ani nedokončili projednání tisku 418, které se týká biopaliv - bylo zřejmé, že se nedobereme k jednoznačnému výsledku do 30. 6. tohoto roku, a že je dokonce velmi pravděpodobné, že tento návrh nebude schválen. Neboť pokud zpravodaj Poslanecké sněmovny, což jsem já, navrhuje zamítnutí tohoto návrhu a zpracovatel tohoto návrhu, což je pan ministr Babiš, veřejně deklaruje ve veřejných sdělovacích prostředcích, že bude hlasovat proti, těžko můžeme hledat důvod, proč by kdokoli z vás, kolegové, měl hlasovat jinak, než bude hlasovat ministr financí a zpravodaj Poslanecké sněmovny. Takže spíše vycházím z toho, že ten zákon schválen nebude a minimálně můžeme počítat s pravděpodobností blížící se jistotě, že se k jeho závěrům nedostaneme do 30. 6. tohoto roku. A to je poměrně značný problém, protože program daňového zvýhodnění čistých biopaliv je notifikován Evropskou komisí do 30. 6. 2015. a 1. 7. 2015 se Česká republika dostane do poměrně velmi nekomfortní situace nepovolené veřejné podpory, kdy její právní řád bude distributorům umožňovat prodávat nezdaněné čisté biopalivo, ale primární právo Evropské unie to umožňovat nebude. Což má logické důsledky: příslušné řízení, vratka veřejné podpory, veřejná podpora se musí vrátit, jsou uvaleny sankce, které rovněž musí někdo zaplatit. Odpovídá Česká republika. Platí daňoví poplatníci. Česká republika to potom samozřejmě může nějakým způsobem od těch distributorů vymáhat, ovšem s velmi nejasnými výsledky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP