(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému již v obecné rozpravě avizovanému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2264. Tento pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k usnesení výboru pro zdravotnictví č. 75 z 18. schůze konané 19. března 2015.

Odůvodnění jsem také říkal již v obecné rozpravě. Jenom zopakuji - výbor pro zdravotnictví přijal na svém zasedání dne 19. 3. 2015 usnesení, jehož součástí je bod 40, kterým se navrhuje změna § 38 zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a to v odstavci 7. Navrhovaná úprava vnáší dle názoru právních autorit značnou interpretační nejistotu, přičemž nejpravděpodobnější právní výklad je takový, že by mohlo za určitých okolností podle této úpravy docházet k provádění služeb určených k předcházení vzniku a šíření infekčních chorob onemocnění bez souhlasu. Tento právní stav jeví známky významného snížení lidskoprávní ochrany pacienta. Už jsem tady zmiňoval - v praxi si to nedokážu představit, ale přesto, pokud máme víceznačné znění právní normy, tak to vidím jako věc nepatřičnou. Z tohoto důvodu navrhuji tento pozměňovací návrh, kterým by se ta sporná část z návrhu usnesení výboru pro zdravotnictví zrušila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Farský a připraví se paní poslankyně Nohavová.

 

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 1876, a jenom krátce k jeho zásadní části a odůvodnění.

Dnes je situace, kdy pokud nějaký nezletilec z těch 150 tisíc, kteří vyrážejí na zotavovací akci ročně, pokud chce vyrazit, tak musí vyrazit předtím ještě k lékaři a lékař mu musí vydat posudek o zdravotní způsobilosti, jestli je schopen se té akce, na kterou jde, ať už je to zotavovací akce, ať je to tábor, nebo nějaká delší akce, škola v přírodě, tak musí předtím získat posudek, že je schopen to absolvovat. Ten posudek platí jeden rok. Zpravidla se za něj platí částka někde kolem 200 Kč. To nezletilé dítě je samozřejmě povinno, nebo je provázeno svým zákonným zástupcem na takovou prohlídku.

Návrh, který tady předkládám, říká, že pokud organizátor této zotavovací akce i zákonný zástupce u zdravého, nedispenzarizovaného dítěte souhlasí s tím, že posudek může vystavit zákonný zástupce, tak tak může učinit. A to je vše. Takto jednoduchý návrh, a v podstatě přináší něco, co se tady často nestává, to je, že zákonným předpisem nevytváříme další povinnosti, nevytváříme další formuláře, papíry, ale že jeden z těch papírů rušíme. Já bych byl hrozně rád, kdybyste na tom rušení předpisů a snížení byrokracie se mnou spolupracovali. Děkuji předem za podporu pozměňovacího návrhu 1876.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Snížení byrokracie je jistě chvályhodný čin, pane poslanče, to chválím.

Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Nohavová a připraví se pan zpravodaj pro vystoupení v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké odpoledne. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1920 a řeší zjednodušeně řečeno snížení pokut poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Je zároveň i součástí usnesení zdravotního výboru. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní tedy je připravený vystoupit pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Pane místopředsedo, děkuji. Já bych se rád přihlásil k pozměňujícímu návrhu č. 2269, který je společný s kolegou Birkem, který jsme navrhovali. Jedná se o kompromisní návrh Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví i Hospodářské komory, který se dotýká hluku.

Jenom krátké odůvodnění. Tímto návrhem se navrhuje, aby prostor významný z hlediska pronikání hluku byl upřesněn prováděcím právním předpisem. Podle § 106 odst. 3 se předpokládá, že oblast hluku je prováděna nařízením vlády. V souvislosti s touto změnou se tedy navrhuje doplnit i toto ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana předkladatele, zda si vezmete závěrečné slovo. Pan zpravodaj.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych se rád vyjádřil k té diskusi, která tady dneska zazněla. Chtěl bych všem kolegům poděkovat. Protože většina se týkala očkování, nechci to snižovat jenom na to očkování, ale bylo to gros, dovolte, abych se zastavil u pár věcí, které jsou opravdu důležité a na které mohu trochu reagovat i ze své praxe.

Z hlediska reakce po očkování, která tady zazněla, a bylo tady řečeno, že nemůže zaznít, že něco takového neexistuje. Pracuji v medicíně 22 let a mohu vám říct, že u dětí hlavně v tom nízkém věku je takové množství různých chorob, že jednoznačně tvrdit, že vzniklá reakce je po očkování, je velmi svízelné. Na druhou stranu jsem natolik otevřen a z toho důvodu vítám, že už existuje pracovní skupina při ministerstvu, která toto bude řešit, kde si opravdu musíme říct, jaké bude hodnocení takovýchto reakcí, které nás povede k tomu, abychom se s tím mohli lépe zaobírat.

Co se týká individuálního očkovacího plánu, bylo tady řečeno, že není, že ho chceme zavést. Individuální očkovací plán opravdu už existuje, je ve vyhlášce a samozřejmě vzhledem k tomu, že je individuální, tak zachycuje určité procento populace, to je hlavně u dětí, které mají zdravotní komplikace. Ať jsou to komplikace alergologické, ať jsou to komplikace neurologické, například u epileptiků. A mohl bych takhle dál pokračovat. Ale toto je zase, si myslím, do té pracovní skupiny, která už je ustavena.

Chtěl bych doplnit ještě kolegu Kaňkovského, prostřednictvím pana předsedajícího, že my jsme přemýšleli ještě dál, jakým způsobem ulevit, takže v pracovním slova smyslu vymýšlíme určité lejstro, když to řeknu jenom takhle, elektronickou formu, které by bylo jednotné pro zachycení jednak potřeb lékařů, a ať pojedou na jakoukoli akci, to znamená, ať pojedou na letní tábor, nebo na týdenní pobyt někam, kde to bude jednoznačně popsáno, co lékař potřebuje, co je zbytné a co není nezbytné. Dále tam jednoznačně bude vystavena ještě další forma očkování, protože v současné době na těch potvrzeních je buďto "řádně očkován", nebo "neočkován". Jiná možnost tam není a řada lékařů z obavy, vzhledem k tomu, jak se o tom očkování diskutovalo - tak děti, které neměly přesně všechno odočkováno, opravdu byly diskriminovány a nebyly uvolněny pro tyto akce. Takže i to chceme vyřešit tímto jednotným papírem.

Co se týká kolegy Farského, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil o dispenzarizaci a byrokracii. Já to také chválím, určitě budu ve snižování byrokracie s ním spolupracovat, ale zrovna v tomto případě jsou to velmi důležité informace, kdy ty děti jezdí na pobyty vzdáleně od svého bydliště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP