(15.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Ten posun k řešení je tady obrovský. Já bych chtěl za něj poděkovat, protože dnes už se tady nebojím vystoupit jako zástupce větší individualizace očkovacího plánu, aniž bych byl nazván tmářem, a myslím si, že je to dobře, protože je to první krok k tomu, aby mohla být nastolena diskuse, která v této citlivé oblasti je velice potřeba.

Situace na zdravotním výboru tak jasná nebyla a skutečně, jak tady zmínil pan kolega Kaňkovský, Parlamentní institut ve svém stanovisku skutečně popisuje, že ta úprava § 38 odst. 7 v zákoně č. 372/2011 Sb. je problematická, je možná protiústavní a že tuto část usnesení výboru pro zdravotnictví je potřeba ještě přehodnotit a zvážit, jestli skutečně v tomto smyslu má opodstatnění.

To, proč jsem nestáhl svoji přihlášku a říkal jsem si, že smysl má vystoupit, je to, abych řekl další krok, který určitě budu realizovat a ke kterému se hlásím. V tuto chvíli už pracuji na přípravě návrhu na zrušení právního předpisu. A teď se prosím nelekejte. Ale je to tak, že, jak rozhodl Ústavní soud začátkem letošního roku, tak v části tohoto nálezu v disentním stanovisku paní ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové je vcelku jasným pregnantním způsobem popsáno, že otázka ústavnosti vyhlášky, která řeší očkování, řeší počty, řeší očkovací plán, řeší vakcínu, že je zpochybnitelná. A já myslím, že je otázkou legislativce a i legislativců, aby pokud je tady pochybnost nad tím, jestli naše předpisy jsou v souladu s Ústavou, aby tato ústavnost byla prověřena. Tímto chci říct, že ten návrh, a budu oslovovat kolegy poslance a kolegyně poslankyně, jestli tato vyhláška obstojí oproti článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Chystám se to podat určitě do konce letošního června tak, aby do konce letošního roku mohla být tato vyhláška Ústavním soudem zhodnocena jako ústavně konformní, nebo naopak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než uzavřu obecnou rozpravu, táži se, zda se do ní ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Návrh na vrácení garančnímu výboru jsem nezaznamenal. V tom případě půjdeme dál a já zahajuji podrobnou rozpravu. Pouze připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny.

Nyní udělím slovo prvnímu, kdo je přihlášen do podrobné rozpravy. Je to paní poslankyně Nina Nováková a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je pod mám jménem uveden pod číslem 2256. Dovolila jsem si přepracovat pozměňovací návrh tak, aby byl rozdělen na čtyři samostatné části, a umožnila jsem tak některým z kolegyň a z kolegů, aby alespoň pro jeden z pozměňovacích návrhů mohli s klidným svědomím zvednout ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Hanu Aulickou a připraví se paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom mi dovolte ještě pár slov. Já musím říct, že většina z našich kolegů a kolegyň měla určitě ve svých kancelářích návštěvy maminek a i tatínků, kteří měli osobní zkušenosti s očkováním, a musíme si všichni říct, že nemůžeme o nich mluvit jako o tzv. biomatkách. To byla jedna poznámka.

Další věc bych chtěla jenom říct, že bohužel vesměs všichni, kdo tady vystupovali z poslanců v obecné rozpravě, tak mě velice mrzí, že nikdo nenavštívil seminář, který byl k tomuto tématu udělán na začátku dubna a i v průběhu února.

Další věc bych jenom chtěla říci, že i Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že každý rok narůstá počet rodičů, kteří odkládají očkování, anebo nechtějí očkovat vůbec. A důležitá a zásadní otázka je, proč a z jakých důvodů. A odpověď? Ta je jednoznačná. Strach z nežádoucích účinků. Proto vám, dovolte mi, dnes předložím návrh doprovodného usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Soňu Markovou a připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslankyně Soňa Marková: Přeji krásný den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který se kupodivu netýká očkování, když poté, co jsme zažili v diskusích nejenom tady na půdě Poslanecké sněmovny, ale i ve zdravotním výboru, tak to vypadalo, jako kdyby celý zákon na ochranu veřejného zdraví spočíval pouze, nebo celá ta novela spočívala pouze v tematice očkování. Ty další problémy, které se zde řešily, to znamená třeba otázka koupacích a pitných vod, otázka ochrany před hlukem, otázka bezpečnosti při práci a další a další témata, která zde byla řešena, tak zůstala upozaděna.

Jednou z věcí, ke které také směřovaly pozměňovací návrhy, bylo zavedení povinného testování na přítomnost infekce HIV. Já jsem si dovolila předložit na výboru pro zdravotnictví pozměňovací návrh, který pan ministr podpořil, ale zdravotním výborem nakonec neprošel, a já se domnívám, že by měl tento pozměňovací návrh být schválen.

Můj pozměňovací návrh najdete v systému pod číslem 2048 a spočívá ve vypuštění bodu 181. Dovolte mi, abych krátce zdůvodnila tento pozměňovací návrh. Zavedení povinného testování na přítomnost infekce HIV u takzvaně podezřelých osob představuje závažný zásah do osobnostních práv jednotlivců, pro který neexistuje veřejný zájem. I když se v rámci povinného testování podaří zjistit přítomnost nákazy u některé z testovaných osob, nemusí tato skutečnost vést ke změně chování této osoby. Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nedefinuje, kdo je osobou podezřelou z nákazy virem lidského imunodeficit. Tento zákon pouze specifikuje v rámci ustanovení o karanténních opatřeních § 6 odst. a), že fyzickou osobou podezřelou z nákazy se rozumí zdravá fyzická osoba, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy. Daná definice zcela jednoznačně není v souladu s okolnostmi týkajícími se onemocnění HIV a v praxi bude vyvolávat otazníky, jak dané ustanovení bude na onemocnění HIV aplikováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP