(14.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně Chalánková - bod 132, zpráva, kauza Michalákových, alternativně dva body. Nejprve budeme hlasovat o prvním návrhu, to znamená, aby to byl dnešní první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 173, pro 76, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh je, aby to bylo zařazeno dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 5, přihlášeno 173, pro 83, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Koníček - nový bod bez pevného zařazení. Je to tak, pane poslanče? (Odpověď z místa: Na konec bloku zpráv.) Na konec bloku zpráv. Nový bod Informace o postupu ústředních orgánů státní správy ve věci řekněme církevních restitucí, jako poslední bod bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 174, pro 48, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Adam - Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj o financování monitorovacího programu evropských fondů. Pan poslanec žádá, aby to byl třetí bod dnešního jednání, což by znamenalo po bodu 12.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 174, pro 76, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Volný - přesunout bod 8 na úterý 19. května za pevně zařazené body, to znamená za bod 70.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8. Přihlášeno je 174, pro 123, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Pecková - bod 88 na 30. 4. po pevně zařazených bodech. Je to tak? (Souhlas.) Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 174, pro 105, proti 29. Tento návrh byl přijat.

 

Návrh pana poslance Korteho jsme tedy vyřešili už v bloku z grémia.

 

Pan poslanec Stanjura - body 64 a 65 - mám tady napsáno po bodu 23, což znamená ve středu 29. dubna jako 4. a 5. bod. Zeptám se - je zde žádost o oddělené hlasování, nebo to můžeme zvládnout dohromady? (Poslanec Stanjura z místa: Najednou.) Najednou, ano. Budeme hlasovat najednou - pevně zařadit body 64 a 65 na zítřek po bodu 23.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10. Přihlášeno je 174, pro 72, proti 57. Rovněž přijato. (Námitky.) Pardon, omlouvám se - zamítnuto.

 

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. (Projevy souhlasu.) Ano, v tom případě nám zbývá hlasování poslední, a to hlasovat o návrhu pořadu celé schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 11. Přihlášeno je 174, pro 117, proti 1. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Zahájíme tedy bodem číslo 1, což je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení na 26. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru k novému projednání. Výbor tento návrh znovu projednal a usnesení vám bylo doručeno jako tisk 270/5.

Zeptám se pana ministra zdravotnictví, zda si přeje vystoupit. Přeje si vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejících zákonů. Tento návrh byl již dvakrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem čtyřikrát ve výboru pro zdravotnictví.

Jak jsem již několikrát zmínil, návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely tak je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími právními předpisy. Dalším záměrem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Dále posiluje roli orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se rovněž nové úkoly krajů v této oblasti.

Návrh vyvolal velké množství debat, jejichž předmětem však vesměs byla témata, která nebyla podstatou zde navrhovaných změn. Mám na mysli problematiku očkování a ochranu zdraví před hlukem, kdy obou těchto otázek se návrh dotýká pouze okrajově s cílem upřesnit právní úpravu, nikoliv ji koncepčně měnit.

Doposud předložené pozměňovací návrhy významně měnící právní úpravu očkování rozhodně nemohu podpořit. Opět si dovoluji zdůraznit, že ustanovení zákona týkající se očkování i ukládaných pokut v této oblasti byla opakovaně podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení zákona jím byly zamítnuty. Ústavní soud přitom uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatřením v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.

K této otázce bych také rád dodal, že výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny požádal Ministerstvo zdravotnictví o otevření široké diskuse o záležitostech očkování ve všech aspektech. Za tímto účelem jsem již zřídil pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupců odborných společností, zástupců veřejnosti i zástupců Národní imunizační komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP