Čtvrtek 30. dubna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

138.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali lo zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Ještě ke mně dorazila jedna omluvenka. Do 9.10 nebo do 9.15 se z dnešního jednání omlouvá pan vicepremiér Babiš. Ruším omluvenku, kterou jsem načetl, pana poslance Horáčka, který je na dnešním jednání přítomen.

Prvním bodem je interpelace na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci dodržování a prosazování zákona na ochranu míru, Charty OSN a haagských a ženevských konvencí o mezinárodním právu válečném a ochraně obětí války, civilního obyvatelstva a válečných zajatců ve válkách a okupacích, diplomaticky, materiálně a vojensky podporovaných vládou České republiky a prováděných členskými zeměmi NATO a Paktem NATO. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 429. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Grebeníček není přítomen dnešnímu jednání, tato první písemná interpelace se odkládá.

Další je interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Ten se také z dnešního jednání omluvil, takže tuto interpelaci také odkládám.

Jako další je interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, který se omluvil zhruba na 10 minut z dnešního jednání. Navrhuji tedy, že bych tento bod přeřadil do přítomnosti ministra financí a vicepremiéra Babiše a pokračovali bychom v projednávání zařazených bodů, a to jsou body pana ministra zemědělství Mariana Jurečky. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti postupu. (Na dotaz z pléna předsedající odpovídá, že zařazení jiných bodů je až v 11 hodin, nyní jsou odpovědi na písemné interpelace.) Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl námitku proti mnou navrženému postupu, otevírám první bod písemných interpelací, který se týká ministra zemědělství.

Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci Lesů České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 467. Otevírám rozpravu a táži se, kdo chce vystoupit, zda ministr zemědělství nebo pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dobré ráno. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, obrátil jsem se na ministra zemědělství v záležitosti týkající se zakázek na těžbu dřeva v Lesích ČR a položil jsem mu postupně otázky, s kterými vás seznámím. První byla, na základě jakých smluv jsou poskytovány Lesům ČR... Omlouvám se, když dovolíte...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zjednávám pořádek.

 

Poslanec Petr Bendl: Ještě vteřinu, vzal jsem si jiný papír.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samozřejmě, dojděte si pro podklady.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za strpení, velmi se omlouvám. První otázka byla, jakým způsobem prodávají Lesy ČR dřevo v aukcích. Druhá otázka byla, prostřednictvím koho dřevo v aukcích Lesy ČR prodávají. Třetí otázka, žádám o poskytnutí kompletní smluvní dokumentace, na základě které je dřevo v aukcích prodáváno. Čtvrtá, žádám o poskytnutí podkladů k výběrovým řízením, na základě kterého byly podepsány smlouvy se zprostředkovateli prodeje dřeva.

Pan ministr mi odpověděl, že Lesy ČR prodávají dřevo několika způsoby, a to prezenčními aukcemi a elektronickými aukcemi. Dodal mi materiály, které se týkaly výběrového řízení, resp. pan ministr tady tomu říká ve svém materiálu výběrové řízení, nicméně jde o výběrové řízení tzv. JŘBU, neboli jednotné řízení bez uveřejnění, tzn. přímo zadaná záležitost, s tím že elektronické aukce jsou poskytovány společností Elza a VARS. V průběhu loňského roku byl těmito společnostmi zprostředkován prodej dříví Lesů ČR na úrovni zhruba 950 tisíc kubíků dřeva. (V sále je velmi hlučno.)

Pan ministr tady píše, že v průměru odměna této společnosti se pohybuje někde na úrovni, řeknu, koruny padesát za kubický metr, což si myslím, že je relativně v pořádku. Přesto bych se chtěl zeptat, zda při výběru této společnosti, když to šlo celé JŘBU, zda byly osloveny i jiné společnosti, neboť předtím, než společnost Elza a VARS dostaly tuto zakázku, provozoval elektronické aukce Lesů ČR jiný zprostředkovatel, a proč bylo nakonec zvoleno JŘBU v případě, že nebyly osloveny jiné. Pokud byly osloveny, myslím si, že je to v pořádku. Pak ale nechápu, proč mi pan ministr nedal vědět, kdo všechno byl osloven a proč tedy nakonec bylo JŘBU.

Co ale považuji za mnohem větší problém a řekl bych, to je hlavní důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto materiálu na jednání Poslanecké sněmovny, je záležitost tzv. prezenčních aukcí, což je, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale hladina hluku v sále je opět velmi vysoká. Jestliže máte něco na srdci a potřebujete to prodiskutovat, jděte do předsálí. Není slyšet, co se zde přednáší. Děkuji vám, že to budete respektovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Což je tedy, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost nebo doplňkový prodej, prostřednictvím kterého bylo prodáno v loňském roce zhruba 100 tisíc kubíků dřeva. Těchto 100 tisíc kubíků dřeva zprostředkovala společnost Foresta SG. Tato společnost, pan ministr zde uvádí, že má pouze tzv. zprostředkovatelskou smlouvu a inkasuje provizi z prodaného kubíku dřeva přibližně 55 Kč za kubík a zároveň platí za každou jednotlivou aukci, kterou uspořádá pro Lesy ČR, zhruba 80 Kč za aukci, což jsou minimální peníze. Uvádí pan ministr, že proběhlo v loňském roce asi 317 aukcí tzv. sestupným způsobem, kdy Lesy ČR spolu s Forestou SG seznámí zájemce s maximální cenou a potom v průběhu této prezenční akce se snižuje cena tak dlouho, dokud se nenajde někdo, kdo by dřevo, nabízené v této aukci, koupil.

Co je ale podle mě minimálně, zjednodušeně řečeno, za hranou zákona o veřejných zakázkách, je skutečnost, že Foresta SG nevzešla z žádného výběrového řízení, byla oslovena tzv. napřímo, přičemž pro Lesy ČR už aukce dělají i jiné společnosti. Tudíž nechápu, proč neproběhlo výběrové řízení, a chtěl bych toto vysvětlení. Zároveň se chci zeptat na fakt, že s Forestou SG byla podepsána smlouva, kde jí Lesy ČR garantují, že prostřednictvím Foresty SG bude prodáno v letošním roce, tuším, minimálně 200 tisíc kubíků dřeva, přičemž jak pan ministr uvádí, provize z prodaného kubíku je 55 Kč. V loňském roce bylo prodáno něco přes 109 tisíc kubíků dřeva. V případě, že tento obchod Lesy ČR zprostředkují společnosti Foresta SG, která, jak říkám, přišla bez výběrového řízení, zadáno napřímo, když si spočítáte 109 tisíc kubíků dřeva krát 55, je to v loňském roce zisk společnosti zprostředkovaný z Lesů ČR, zhruba 5,5 milionu, v letošním roce už je to milionů 11, a to já jsem hluboce přesvědčený o tom, že je to za hranou zákona o veřejných zakázkách.

Mimochodem, naprosto stejnou interpelaci jsem podal na pana ministra Stropnického, zdali využívají i Vojenské lesy a statky tento systém a společnost Foresta SG. Bylo mi odpovězeno že ano, ale prodávají přes ně v letošním roce zhruba 16 tisíc kubíků dřeva. To když si vynásobíte 55, dostanete se určitě do 2 mil. Kč a tam si nemyslím, že je nějaký významný problém. A ministr Stropnický uvádí v té druhé interpelaci, že bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení na zprostředkovatele prodeje dřeva touto formou, protože se domnívají, a já si myslím, že to je správně, že to zkrátka musí projít výběrovým řízením.

Tady došlo k tomu, že nové vedení Lesů ČR, a podotýkám, že jsem měl interpelaci na ministra zemědělství už jednou, týkající se výběrového řízení na společnost, na personální agenturu, která vybírala vedení, náměstky pana generálního ředitele Lesů ČR, ta společnost také neprošla výběrovým řízením, byla to zakázka do 2 mil. Kč, a shodou okolností jedním z náměstků generálního ředitele se stal bývalý člen statutárních orgánů společnosti Foresta SG pan Radovan Srba. Je možné to dohledat v obchodním rejstříku, myslím, že to mohou všichni, kdo mají zájem, se na to podívat, toto objevit.

Vzhledem k tomu, jak pan ministr tady, a také se to dá dohledat v mojí interpelaci, říkal, jak on se osobně zasadil o to, aby veškeré zakázky, které tehdy byly nějak zesmluvněny, byly zastaveny, že je prověří, zdali se tam neděje něco nekalého a podobně, což jsem kvitoval, a říkám i teď, že to je v pořádku. Nicméně nové vedení, které už prosadil ministr zemědělství, nové vedení Lesů České republiky pořádá, respektive v uvozovkách výběrová řízení a zprostředkovává poměrně významný obchod v letošním roce za 11 milionů, v loňském roce za 5,5 milionu korun společnosti, v jejíchž dozorčích orgánech pracoval současný člen nejvyššího vedení Lesů České republiky, a to, podotýkám, bez výběrového řízení.

Chci se zeptat, jak se toto slučuje s větami, které jsme zde slýchali o tom, že Lesy České republiky plýtvají penězi a že je potřeba nekalostem tam zabránit, což já kvituji, to je v pořádku, a v případě, že tam cokoliv je, je třeba to popsat, pojmenovat a přijmout konkrétní opatření.

Tady, pane ministře, a myslím, že jste měl dostatek času na to, abyste to prostudoval, využil jste opravdu tu 30denní lhůtu téměř na vteřiny přesně, byste mi měl odpovědět, takže jste měl i dostatek času na to, abyste si prověřil, zdali je to v pořádku, či nikoliv. Tak se vás ptám, jestli je to normální, aby v situaci, kdy v podnikatelském prostoru existují společnosti, které jsou schopny prostřednictvím aukcí zprostředkovávat prodeje, vy postupujete cestou jednotného řízení bez uveřejnění, to znamená zadání napřímo - to je první otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že to je málo a je to špatně. Měli jste vypsat výběrové řízení. Navíc je překročena lhůta dvou milionů korun, kterou bere jako provizi z prodeje lesů, nebo řeknu majetku Lesů České republiky v loňském roce. Podotýkám 5,5 milionu. Letos jste se zavázali, že zprostředkujete společnosti Foresta SG obchod za 11 milionů korun, a to považuji za absolutně skandální, že člověk, který ještě pár týdnů předtím, než byla podepsána smlouva a než se stal vysokým představitelem Lesů České republiky a náměstkem generálního ředitele, seděl v dozorčích orgánech nebo dozorčím orgánu společnosti nebo statutárním orgánu společnosti Foresta SG. Prosím, pane ministře, o vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Já k tomu, co tady zaznělo od pana poslance Bendla, chci dodat a říct několik věcí.

K té klíčové otázce, proč nebylo vypsáno výběrové řízení. Tak je potřeba si uvědomit, že systém měření objemu lesa, které je nabízeno v rámci prezenční aukce, je věc, která v ČR se vyvíjí přes deset let. Je to velice sofistikovaná činnost. První, kdo byl průkopníkem této metody, a ta firma ji dodává i do ostatních států, je právě firma Foresta SG. Já jen připomenu, že tato firma působila v Lesích ČR dávno, ještě předtím, než jsem nastoupil na Ministerstvo zemědělství. Působila tam i za pana ministra Bendla.

Pokud jde tady o tu záležitost měření, tak ano, na českém trhu se profiluje i další firma, se kterou, pokud se nepletu, bych měl mít jednání, oslovili mě v této věci, já se s nimi rád sejdu, nevidím v tom problém. A pokud jde o budoucnost způsobu prodeje v rámci prezenčních aukcí a hodnocení tohoto dřeva, tak víceméně směřujeme k systému, že si tuto činnost budeme dělat jako Lesy České republiky sami systémem in house, protože vnímáme, že v rámci úspor a hledání efektivní činnosti Lesů České republiky toto bude asi jeden z nejlepších modelů, který můžeme udělat. Takže tolik k této záležitosti.

Je potřeba si uvědomit, že Lesy České republiky - to není služba, kterou by dělala Foresta pro Lesy České republiky. Tuto službu dělá Foresta pro ty, kteří to dřevo kupují. Nevíme, jestli v letošním roce prodáme 200 tisíc kubíků dřeva, to je nějaký plán. To je otázka toho, jakým způsobem se bude letos vyvíjet situace, jestli bude nějaká kalamita a podobně.

Musím říct k věcem, které tady také zazněly, musím také dodat pár věcí. Mě možná trošku mrzí, že tak jak se dneska pan poslanec Bendl zajímá o Lesy České republiky, že se tak nezajímal o Lesy České republiky, když byl ministrem zemědělství. Tehdy to opravdu nutně Lesy České republiky potřebovaly, protože ty věci, které se tam děly, a dnes já vidím, pokud jde jenom o úspory v rámci vnitřního fungování Lesů České republiky, které za loňský rok dosáhly více než 250 milionů korun, pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, tak se já vždycky, když to vidím, tak se ptám, co dělali moji předchůdci a ministři za ODS. Proč tam některé smlouvy byly uzavřeny, proč některé firmy, jako Dynn a Time Import, dodávaly věci, které Lesy možná v některých případech vůbec nepotřebovaly? Škoda, že nemůžou ministři interpelovat své bývalé předchůdce, současné poslance, bylo by to možná zajímavé.

A k tomu, co jste tady několikrát v některých narážkách vznesl. Pokud máte pocit, že se tady děje cokoliv nezákonného, pane poslanče, vás teď tady žádám a prosím, okamžitě podejte trestní oznámení. A možná ho potom podejte i sám na sebe, aby to bylo férové, jestli si stojíte za tím, co jste tady řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Bendl chce reagovat.

 

Poslanec Petr Bendl: To je úsměvné. Vy tady připomínáte věci, které nevznikly za mě, ale dobře víte, a budeme se o tom bavit spolu v jiné interpelaci, protože Lesy České republiky už dneska nemají smlouvu, která kryje řešení právních sporů. Přesto jste v loňském roce vyplatili, nebo Lesy České republiky, bez toho, aniž by měly... s tím, že byla ukončena rámcová smlouva na poskytování právních služeb, tak jste přesto vyplatili nebo nechali vyplatit přes 50 milionů korun, ale to je jiná kauza.

I vy, pokud máte jakékoliv podezření, podejte trestní oznámení, určitě už jste to udělal. A pokud jste to neudělal, tak to udělejte, jestli se tam cokoli stalo nezákonného, to je v pořádku, proto to říkám, že je třeba věci prověřovat. Smlouvy, které připomínáte, nevznikly za doby působení ministra Bendla a ministr Bendl se snažil řadu věcí řešit a je to dokladovatelné.

Ovšem neodpověděl jste a vyhnul jste se těm otázkám, na které jsem se tady ptal. Já se vás ptám: Lesy České republiky zprostředkovaly byznys společnosti Foresta SG, v jejích statutárních orgánech ještě těsně předtím, než nastoupil do Lesů České republiky, pracoval stejný člověk, zprostředkovali jste jim obchod za více jak dva miliony, v loňském roce za 5,5 milionu. A není pravda, co říkáte, pane ministře, že nevíte, za kolik má prodávat v letošním roce Foresta SG nebo kolik se zavázaly Lesy České republiky smluvně, přestože jste mi tu smlouvu nedal. Ale dobře víte, že je tam 200 tisíc. Dobře víte, koneckonců bylo to i v prezentačních materiálech za přítomnosti mých kolegů poslanců ze zemědělského výboru, kde Lesy České republiky prezentovaly svůj famózní plán na budoucí léta. Myslím tím famózní především v tom, že chtějí v průběhu tří let zvýšit počet zaměstnanců o trojnásobek, snížit zisky a všechno hážou na církevní restituce.

Ale to, co jste tam předvedli. Je evidentní, že chcete prodat přes Forestu SG, a znovu říkám, bez výběrového řízení vybranou firmu, více, resp. minimálně jak 200 tisíc kubíků dřeva. To znamená, jde o obchod za zhruba 11 milionů korun. Vysvětlete mi, jak je možné - nebo není pro vás podezřelé, když jste říkal, jak chcete udělat transparentní všechny ty výměny lidí na jednotlivých významných postech. Mimochodem, to můžu jenom vzpomenout, že máme i náměstka na Státním pozemkovém úřadě, náměstka bývalého šéfa pohraniční stráže v Rozvadově. To jsou ty odborné síly, které k nám nastupují do rezortu Ministerstva zemědělství.

Ale já se vrátím zpátky k panu Srbovi. Prosím o vysvětlení, jak je tohle možné. Vy jste říkali, že už všechno budete dělat čistě a že už se žádné chyby nebudou opakovat. Zprostředkovali jste bez výběrového řízení společnosti, které ještě těsně předtím, než nastoupil pan Srba do vedení Lesů České republiky, kšeft v tuto chvíli za zhruba 16 milionů korun v průběhu dvou let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já jsem tady říkal, kam chceme směřovat ten trend, pokud jde o hodnocení objemu dříví při aukcích prezenčních. Odpověděl jsem, že máme plán dělat tyto služby in house. Foresta je firma z těch privátních i z našich testů, které si děláme vnitřně, která to umí nejpřesněji a nejlépe dělat. Na to máme vyhodnocení. Takže my velice rádi budeme jednat i s případnými jinými komerčními subjekty, ale také předloží kvalitu své práce a čekám, kdy se ta schůzka uskuteční, ale nicméně v těch testech, které byly, Foresta vyšla nejlépe. To je potřeba si uvědomit.

Pane ministře Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, já si za těmi lidmi, které jsem vybral prostřednictvím a ve spolupráci s generálním ředitelem Lesů České republiky a firmou, která nám dávala odborné expertní posudky na osobnostní a odborné profily těch uchazečů na jednotlivé pozice, prostě stojím. Já jsem to schopen zdokumentovat v číslech, že ten management, který tam dneska je, funguje velice dobře, a ta čísla velice rád v další interpelaci porovnám s tím, co se dělo za vašeho působení a vašich předchůdců. A ta čísla jsou velice zajímavá.

Znovu se vrátím k tomu, jak jsem tady říkal. Plánujeme si tyto věci dělat sami prostřednictvím vlastních expertů v rámci státního podniku Lesů České republiky. Foresta to do dnešního dne dělá proto, že má nejlepší výsledky, má know how, s kterým vlastně na ten trh přišla, a nemá Foresta tu situaci, jak jste říkal, těch 200 tisíc kubíků, to je v plánu, ale to neznamená, že ta skutečnost se dneska, v letošním roce, podaří stoprocentně naplnit, protože nevíme, jestli na těch prezenčních aukcích se tolik toho dřeva prodá, jestli budeme schopni ho vůbec prodat s ohledem na vývoj. Když bude kalamita, my musíme upravovat plány těžeb. To vy moc dobře víte. To jsou věci, které nemůžete dneska takhle stoprocentně říkat, že takhle budou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane ministře, vy říkáte, že nevíte, kolik toho prodáte přes Forestu SG, když na to máte smlouvu. Lesy České republiky mají zesmluvněno s Forestou SG, že jim dodají minimálně 200 tisíc kubíků dřeva k prodeji. Jak nevíte? Z čeho vycházíte? To jsou slova. Ale ve smlouvě máte napsáno něco jiného. A v loňském roce jste prodali přes Forestu SG 109 tisíc kubíků dřeva, což je pro Forestu řádově zhruba 5,5 milionu korun bez výběrového řízení. Zároveň, jestli tedy říkáte, že od toho systému chcete odejít, kdy od něj chcete odejít? Vy říkáte do budoucna. To je termín opravdu - to je za pět let , nebo za deset let, nebo za měsíc? Zatím máte smlouvu, kterou jste sepsali s Forestou SG, v průběhu loňského roku jste neudělali nic pro to, abyste si ten - když tedy říkáte výjimečný - systém měření množství dřeva prodávané tzv. nastojato bez kůry. Lesy České republiky jsou dostatečně bohatou firmou na to, aby si takový to systém pořídily. V průběhu loňského roku už jste dávno mohli udělat to, co dělají ve Vojenských lesích a statcích. Mně ministr Stropnický napsal, že oni prostě maximálně těch 16 tisíc kubíků, protože jim je jasné, že musí vypsat výběrové řízení. Proč tedy ministr Stropnický a Vojenské lesy a statky vypisují výběrové řízení a jsou si vědomi toho, že překročit hranici dvou milionů zprostředkování obchodu bez výběrového řízení je problém, a vedení Lesů České republiky to považuje za normální? Doložte tady, že jste udělali věcné kroky k tomu, aby Lesy České republiky za více než rok fungující spolupráce s Forestou SG, abyste tu smlouvu ukončili a zároveň nastavili systém, že si to opravdu Lesy České republiky budou dělat samy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zdali se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat pana poslance Bendla, jaké tedy navrhne stanovisko, o kterém budeme hlasovat. Vaše stanovisko k odpovědi ministra, zda je souhlasné, nebo nesouhlasné.

 

Poslanec Petr Bendl: Víte, já si myslím, že si každý má udělat obrázek sám. Pan ministr, když nastoupil do funkce, tak obviňoval každého a říkal, jak už to všechno bude fungovat lépe. Jak konečně přišel zdravý rozum, zdravý selský rozum na Ministerstvo zemědělství a člověk s praxí a zkušeností.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Rozprava byla ukončena. Teď byste měl pouze navrhnout své stanovisko, o kterém dám hlasovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, já k tomu směřuji. Já si myslím, že není potřeba podrobovat Poslaneckou sněmovnu rozhodnutí o tom, jestli pan ministr pochybil či nikoliv. Pan ministr zprostředkoval kšeft společnosti bez výběrového řízení za 16 milionů korun. To je celý výsledek jeho práce na Ministerstvu zemědělství. ,

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně podle jednacího řádu vaše stanovisko v případě, že bude souhlasné, tak o tom nedám hlasovat. Bude-li nesouhlasné, tak o tom musím dát hlasovat. Takže já bych potřeboval, aby... (Odpověď mimo mikrofon.) Nebudeme hlasovat. To znamená, navrhujete souhlasné stanovisko. Já vám děkuji a končím projednávání této interpelace.

Nyní budeme pokračovat v programu, tak jak jsem řekl. Na jednání se dostavil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Antonína Sedi ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 449 a já k tomuto bodu otevírám rozpravu a do té se jako první hlásí pan poslanec Seďa. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane první místopředsedo vlády, nejprve chci poděkovat za vaše písemné odpovědi na mých pět dotazů ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Nechci se s vámi přít o kvalitu informací serveru Zdravotnický deník, na jehož serióznost narážíte, a také nechci srovnávat práci vámi ustavené odborné skupiny při Ministerstvu financí s činností Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pouze mě zaráží, proč vaše ministerstvo nevyužilo služeb tohoto ústavu a pro analýzu nákladů a úhrad zdravotního pojištění si vybralo soukromou firmu, protože se domnívám, že stejné informace by vám předložil i tento ústav, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu.

Na základě vašeho doporučení jsem si našel na webu Ministerstva financí tuto předmětnou analýzu, za kterou vaše ministerstvo zaplatilo firmě 180 tisíc Kč bez daně z přidané hodnoty. Nechci zpochybňovat rozsah ani časovou náročnost tvorby této analýzy, nicméně jsem přesvědčen, že dvacet dnů práce na této analýze předpokládalo dřívější přípravu a informace. Analýza s názvem Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotnických služeb v systému veřejného zdravotního pojištění totiž vychází z poskytnuté hospitalizační péče za roky 2009 až 2013 všech subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči pro všechny zdravotní pojišťovny, vychází z úhrad za poskytnutou zdravotní péči v uvedeném rozsahu, srovnává úhradové a nákladové parametry v rozsahu dat předávaných do zdravotních pojišťoven a je podle zpracovatelů unikátní svým rozsahem a strukturou vstupních dat. Údajně se podařilo jednotným způsobem zpracovat veškerou akutní hospitalizační péči z primárních dat v nejvyšší možné míře detailu z databáze obsahující 9 milionů 400 tisíc hospitalizací, přes 100 milionů dokladů a cca 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. V rámci analýzy byly zmapovány finanční toky v rozsahu téměř 100 miliard Kč ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic.

Vážený pane ministře, jak sám víte, analýza má čtyři základní části. Za prvé analýzu objemu a struktury poskytnuté zdravotní péče a úhrad dle zdravotních pojišťoven, nemocnic a krajů v průběhu let 2009 až 2013, za druhé analýzu úhradových parametrů v jednotném členění vztažených ke srovnatelné péči, za třetí nákladovou analýzu hospitalizací na úrovni standardizovaných nákladů a za čtvrté modelace předpokládané výše úhrad za rok 2014 a srovnání s referenčním obdobím.

Podle zpracovatelské firmy databáze zpracovaných informací, která byla využita pro tuto analýzu, je využitelná zejména k optimalizaci systému veřejného zdravotního pojištění, ke zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro podporu kontrolní a regulační úlohy jak vašeho ministerstva, tak Ministerstva zdravotnictví, pro zvýšení ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče a pro snížení nadbytečných nákladů a pro podporu společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven.

Vážený pane místopředsedo vlády, nehodlám zpochybňovat výhodnost či nevýhodnost uzavřené smlouvy či kompetence Ministerstva financí k provádění kontroly činnosti a hospodaření zdravotních pojišťoven. Naopak podporuji snahy vašeho ministerstva i pana ministra Svatopluka Němečka o zprůhlednění a zefektivnění financování českého zdravotnictví. Přesto se chci zeptat na několik věcí, které mi z vašich odpovědí na mé dotazy nejsou jasné.

První dotaz směřuje k vlastní smlouvě s firmou SW Lab, s.r.o. V odpovědi píšete, že firma stále odvádí pro ministerstvo práci, která je dle smlouvy rozložena na devět měsíců. Chci se zeptat, jaké konkrétní činnosti a služby tato společnost v současné době vykonává a bude v průběhu dalších měsíců vykonávat a zda za tuto činnost bude placena, popřípadě v jaké výši a na základě jaké smlouvy. V této souvislosti chci připomenout, že v závěru analýzy sama společnost uvádí, že proces definice a převzetí rozsáhlých datových zdrojů, jejich zpracování a vyhodnocení ve velice krátkém čase dává předpoklady k rozšíření projektu v reálném časovém horizontu o data dalších segmentů zdravotní péče. Je však nutné zdůraznit potřebu kultivace těchto dat a správné interpretace požadovaných výstupů. Z tohoto závěru tedy usuzuji, že se na analýze nákladů a úhrad zdravotního pojištění bude nadále pracovat.

Druhý dotaz směřuje k tomu, zda byla tato analýza poskytnuta Ministerstvu zdravotnictví, které má ze zákona provádět kontrolu přímo řízených zdravotnických organizací, vytváří legislativu a úhradové vyhlášky pro zajištění zdravotní péče v naší zemi.

Třetí dotaz směřuje na poskytnutí dat ze zdravotních pojišťoven firmě SW Lab, s.r.o. Uvádíte, že vlastníkem dat je Ministerstvo financí, ale zároveň uvádíte, že informační systém upravuje společnost SW Lab, s.r.o. Chci se proto ubezpečit, že nemůže dojít ke zneužití těchto citlivých informací. Vy sám se sice odvoláváte na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale chci vám zároveň připomenout zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Jak je tedy zajištěna ochrana osobních údajů a údajů z registrů zdravotních pojišťoven?

Vážený pane místopředsedo vlády, chci věřit, že vaše kroky v oblasti kontroly financování zdravotní péče nejsou vedeny osobními důvody a že jak vámi ustavená odborná pracovní skupiny, tak oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí pracují nezávisle a bez politického zadání. Nicméně musím v této souvislosti připomenout, že i v oblasti zdravotnictví jste ve střetu zájmů, protože dle zveřejněných informací váš investiční fond nakoupil přes svoji dceřinou společnost již 16 zdravotnických zařízeních a hodlá v těchto investicích pokračovat. Také vaše dlouhodobá kritika ministra zdravotnictví a jeho ministerstva, které jste se mimo jiné nevyhnul ani v odpovědi na moji pátou otázku, ukazuje, že máte osobní zájem proniknout do prostředí financování zdravotní péče v naší zemi.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte říct, že namísto osobních sporů mezi vámi a panem ministrem Němečkem by bylo daleko efektivnější postupovat v kontrole a v návrzích na zvýšení transparentnosti a k efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky koordinovaně a ve vzájemné spolupráci.

Děkuji za pozornost, za vaše doplňující odpovědi, které mi můžete dle svého uvážení zaslat i písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Hlásí se pan vicepremiér Babiš. Máte slovo, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo (místopředsedo): Kolegyně a kolegové, včera jsme jednali 4,5 hodiny o rozpočtu. A včera jsem na koalici jednoznačně znovu řekl, že zdravotnictví je netransparentní. Takže já jsem skutečně strašně pobaven touhle interpelací, protože pan poslanec má starost o to, že jsme poprvé jako Ministerstvo financí rozkryli data, která nikdo nerozkryl. Plno účastníků trhu zdravotnictví nám píše a já říkám, že pan Němeček neudělal pro transparentnost zdravotnictví vůbec nic. A včera jsem to řekl na koalici. A že další požadavky na pojištěnce jsou pro mě nepřijatelné. Protože jenom z navýšení výplat a platů ve státní správě přijde 7 miliard do zdravotnictví. A pokud z 250 miliard nejsme schopni ušetřit 2 % a udělali jsme chybu, že jsme zrušili ty poplatky v nemocnicích, tak znovu opakuji, že zdravotnictví je pro mě netransparentní. A nejsem sám. Říká to i Brusel.

Takže pokud pan poslanec má starosti, že jsme za 180 tisíc získali unikátní data, na základě kterých jsme udělali tiskovou konferenci, kde jsme prokázali, že kardiostimulátory a další přístroje jsou předražené, že se nakupují někde až o 100 % dráž, tak mě to mrzí. Ano, já se starám o zdravotnictví, protože je to 250 miliard, a Ministerstvo financí má také vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný za rozpočet, nějakou kontrolní roli. Takže škoda, že pan poslanec neinterpeluje vlastně ministra, aby nám řekl, co tam vlastně udělal pro tu transparentnost. Možná nevíme, že na Homolce se kradlo ve stovkách milionů. Že nám Evropská unie v rámci Health Corruption Report řekla, kdo to tady řídí, to naše zdravotnictví. Nevím, jestli si v tom Bruselu vymýšlejí.

Takže k té interpelaci. Já bych zopakoval odpovědi, které jsem vám poslal, pane poslanče.

Za prvé. Není pravdou, že by Ministerstvo financí neuvádělo členy předmětné odborné komise, jiná média tuto informaci již obdržela, což je dohledatelné. Členové pracovní komise jsou Ing. Petr Sláma, Mgr. Iva Bezděková, redaktorka Medical Tribune, JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců, Ing. Miroslav Vrána, Ministerstvo financí, a Mgr. Vojtěch, Ministerstvo financí. Uvedenou oblastí se rovněž zabývá oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí.

Za druhé. Jak jste uváděl tu informaci, ta není přesná. My jsme získali data od zdravotních pojišťoven na základě žádosti Ministerstva financí se souhlasem těchto pojišťoven, přičemž všechny pojišťovny byly dostatečně informovány, že data budou zpracována, exportována z Národního referenčního centra na základě plné moci Ing. Petrem Slámou a Ing. Lubomírem Štěrbou ze společnosti SW Lab, s.r.o. Je třeba si uvědomit, že společnost SW Lab, s.r.o. s těmito daty již dlouhodobě jakožto správce Národního referenčního centra pracovala. Až na základě souhlasu zdravotních pojišťoven však tato data mohla být z Národního referenčního centra exportována. Vlastníkem dat je však Ministerstvo financí. Je nutné si rovněž uvědomit, že anonymizovaná data zdravotních pojišťoven podléhají zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tudíž v konečném důsledku kterýkoli subjekt má právo s nimi nakládat.

Takže vy tady říkáte o mém střetu zájmů. Tak já vám můžu jenom říct, že u investic mého fondu je jasná veřejná úhrada - 26 tis. korun - pro všechny stejně. Škoda, že neznáme úhrady pro všechny zdravotní úkony v celém zdravotnictví, abychom si porovnali ty úhrady, které jsou utajovány.

Pravděpodobně máte problém s transparentností. Možná občané by chtěli vědět, za co vlastně odvádějí zdravotní pojištění. Takže kterýkoli subjekt má právo s nimi nakládat. Na okraj je možné konstatovat, že právě osobnost Ing. Petra Slámy byla pro zdravotní pojišťovny zárukou seriózního kvalitního zpracování dat.

Za třetí. Bylo využito následujících softwarových prostředků: operační systém Linux, databáze PostgreSOL, aplikační server J2EE kontejner Tomcat, který je bezplatný a slouží mj. jako etalon pro ostatní J2EE kontejnery, klientské prostředí - počítač vybavený internetovým prohlížečem kompatibilním s prohlížečem Mozzila, Microsoft Internet Explorer verze 5,5 a vyšší, Opera. Pro prohlížení sestav je pak využito programu Adobe Acrobat Reader nebo jiného, umožňujícího zobrazení souborů PDF. Uživatelský přístup je zajištěn na základě aplikace pro analýzu multidimenzionálních datových objektů v technologii OLAP.

Informační systém spravuje společnost SW Lab, s.r.o., přičemž toto je součástí zaplacené částky - 180 tis. korun jsme zaplatili. To je skutečně gigantická částka, ne? V rámci 250 mld. a netransparentnosti našeho zdravotnictví. Licence k programu je poté propůjčena Ministerstvu financí zdarma.

Za čtvrté. Na otázku, jestli pracuje společnost. Ano, společnost stále práci pro Ministerstvo financí odvádí. Prvotní předanou analýzu je možné stáhnout z internetových stránek Ministerstva financí, ovšem to byl pouze začátek celé práce. Nyní jsme ve fázi jednání o možnostech využití výstupů z dat pro všechny zainteresované subjekty, na čemž opět úzce spolupracujeme se společností SW Lab, s.r.o.

Za páté. Nemohu souhlasit s vaším názorem, protože podle ustanovení § 4 odst. 1 tzv. kompetenčního zákona č. 2/1967 Sb. je Ministerstvo financí ústředním orgánem státní správy mj. pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, finanční kontrolu, účetnictví a audit. Navíc jak v zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, tak v zákoně č. 280/1992 Sb., o oborových pojišťovnách, existuje jasné zákonné zmocnění Ministerstva financí k provádění kontroly činností a hospodaření zdravotních pojišťoven. Osobně jsem toho názoru, že Ministerstvo financí je dokonce lepším kontrolorem nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, neboť je více nezávislé a neocitá se ve střetu zájmů tak, jako Ministerstvo zdravotnictví, které na jednu stranu vykonává kontrolu, ale na druhou stranu zřizuje síť přímo řízených organizací, tedy především nemocnic, které nakládají s prostředky v řádu desítek miliard korun.

Nedávno jsme měli takový audit v Bruselu, jak nemocnice nakládají s prostředky. Ten audit zjistil vícero prodražených přístrojů. Taky jsme kritizovali přístrojovou komisi. Pane poslanče, nevím, jestli je pro vás normální, že přístrojová komise rozhoduje o umístění přístrojů, ale neví, za kolik ty nemocnice potom nakupují. Víte, v tom normálním světě byznysu by to dělali tak, že by se centrálně nakupovalo a že by ty přístroje pořídili za desítky procent levněji.

Nicméně Ministerstvo financí je připraveno kooperovat s Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky na možném společném využití předmětných dat. Tato spolupráce bude předmětem jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane vicepremiére. Eviduji několik faktických poznámek. První je pan poslanec Urban, potom pan poslanec Kalousek a další. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nechci mluvit tady o možném střetu zájmů. To bych skoro řekl, že je mi jedno, to ať vyhodnotí někdo jiný. Ale co mi vadí, je jiná věc. Vadí mi, když tady v rámci koalice někdo neustále říká - my a vy, my a oni. Já myslím, pane místopředsedo vlády, že tak jako vy jste zodpovědný za všechny resorty ostatních koaličních partnerů, tak my jsme - myslím sociální demokracii - zodpovědní za ten váš. A podle mě my jsme vláda. Ne vy jste vláda a my jsme jako v nějaké opozici! My to děláme dobře, vy to děláte špatně. My šetříme, vy utrácíte. My hledáme díry, vy kradete... Takhle ta vláda fungovat nemůže! Proč to říkáte? Tak z té vlády odejděte, jestli se vám v té vládě takto hrubě nelíbí! Jinou možnost podle mě nemáte. Děkuji. (Potlesk sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl říct panu ministrovi, že mě k vystoupení vyprovokovala jeho poznámka, že snad Ministerstvo financí je více nezávislé, protože Ministerstvo zdravotnictví zřizuje přímo řízená zařízení. Ale my dobře víme, pane ministře, že vy také zřizujete síť zdravotnických zařízení, která vám patří. A vy si opravdu neuvědomujete ten konflikt zájmů díky informacím, které vůči své konkurenci získáváte z pozice své funkce? Vy si to opravdu neuvědomujete? Já bych pochopil, kdybyste v tom konfliktu zájmů, kde jste jako ministr financí, byl mnohem zdrženlivější vůči ostatním resortům. Ale vy tam extendujete své zájmy o data, která logicky můžete využít ve svém soukromém byznyse. A tady by měla Sněmovna velmi zpozornět. A já si myslím, že ať už se jedná o biopaliva, ať už se jedná o zdravotnictví, ať už se jedná o celou řadu dalších kauz, tak začíná být více než zřejmé, že v onom vašem známém prohlášení, že všetci kradnú, pro vás není ten zásadní problém to slovo kradnú, že je pro vás zásadní problém to slovo všetci. Lebo krasť chcem iba sam. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a po něm pan poslanec Koubek. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane první místopředsedo vlády, já mám několik poznámek.

První poznámka se týká vašeho vztahu k panu ministrovi Svatopluku Němečkovi. Mě opravdu mrzí, že tady pan ministr není, že se nemůže sám hájit, a já ho obhajovat nebudu. Ale na druhou stranu platí to, co jsem řekl. Myslím si, že ve vládě bychom měli postupovat koordinovaně tak, aby opravdu to zdravotnictví bylo transparentní a peníze daňových poplatníků byly vynakládány efektivně. A na tom se doufám shodneme.

Druhá poznámka se týká mě. Ano, poslanec Seďa se zajímá dlouhodobě o zdravotnictví, efektivitu a transparentnost. A byl jsem kritický hodněkrát, hodněkrát jsem vystupoval. A mně nejde ani tak o těch 180 tisíc, ale já jsem tady řekl jasně tři dotazy. Tři dotazy, které směřovaly k tomu, zda a za jakou smlouvu, za jaké peníze pokračuje vaše spolupráce s firmou SW Lab, s.r.o. Druhá otázka směřovala k tomu, zda Ministerstvo zdravotnictví obdrželo tuto analýzu a zda vy jako ministr financí budete spolupracovat s Ministerstvem financí na těch věcech, o kterých jsem mluvil. A třetí dotaz byla ochrana osobních údajů. To si myslím, že musí zajímat všechny pojištěnce v této zemi. A závěrem jsem řekl, že očekávám a doufám, že to bude platit, že mi řeknete, že na tyto tři dotazy mi písemně odpovíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Nechci samozřejmě tu debatu nikam odbíhat, respektuje čas pana poslance Sedi a jeho písemné odpovědi. Ale k panu ministrovi Babišovi. Už poněkolikáté tady slyšíme, že říkáte "zrušit regulační poplatky byla chyba". A tečka. A nic víc se neděje. Tak já bych řekl, že tady je možná třetina, polovina lidí, kteří někdy prošli zastupitelskými sbory, a všichni jsme někdy udělali ve svých funkcích zastupitelů, místostarostů či starostů chybu. Tu chybu jsme si přiznali - a co jsme udělali? Přišli jsme na radu, přišli jsme na zastupitelstvo a řekli jsme: Přátelé, udělali jsme chybu! Dávám revokaci tohoto usnesení. Vždyť je to přeci normální!

Tak vy tady jenom chodíte, brečíte a říkáte: Udělali jsme chybu! Zrušili jsme regulační poplatky. Pane ministře, tak tu chybu napravte! Co vám brání? Přestaňte brečet a zaveďte znovu regulační poplatky! Ten nárůst, který byl teď zveřejněn - v lednu plus 9 % lidí u praktických lékařů, v únoru 16 %, v březnu 18 % - jsou jasná čísla. Každý manažer, každý dobrý manažer by na základě takovýchto čísel začal konat.

Pane vicepremiére Babiši, přestaňte brečet a začněte makat! (Potlesk několika poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pane vicepremiére, eviduji dvě faktické poznámky. Chci se akorát zeptat, hlásíte se s přednostním právem, anebo s faktickou poznámkou, pane vicepremiére? Abych věděl. S faktickou, dobře. Takže nejdřív pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Janulík a poté vy, pane vicepremiére. Máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré poledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já vím, že se to nedělá, že asi pan ministr by si měl odpovědět sám. Ale zkusím kolegovi starostovi odpovědět. Víte, ono to není jenom o panu ministrovi, ale o našem celém klubu. A my jsme tím jenom slušní, víte. My se snažíme dodržovat koaliční dohodu. Tím, že se omluví, a on to řekl správně, že to byla chyba, ale víc do toho nevrtáme, protože jsme slušní a dodržujeme koaliční smlouvu. Proto. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Janulík.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuju, pane předsedající. Jenom bych to vrátil na to margo zdravotnictví a toho globálnějšího pohledu, jak tady mluvil předřečník kolega Seďa o tom, co se dělá nebo nedělá, co by se mělo, nemělo, o té efektivitě. Podívejte se na jedno globální číslo o efektivitě. V celé Evropě je to tak, že většina peněz ve zdravotnictví plyne do ambulantní sféry, protože z logiky věci každý pochopí, že v té ambulanci je to levnější než ve špitále. Prostě když něco vyléčíte v ambulanci, tu angínu, tak to prostě nestojí tolik peněz jako v nemocnici. A tuto logiku samozřejmě západní Evropa nebo vyspělý svět uplatňuje, a proto většina prostředků vybraných ze zdravotního pojištění plyne do ambulancí. Ne tak v České republice, jak by řekl náš pan tajemník - ó nikoliv! U nás je to právě naopak. A odpovězte si na to, proč to tak asi je. Proč tedy u nás ty věci nedokážeme vyléčit v ambulancích? A my je dokážeme vyléčit! Já jsem doktor, ty kolegy znám. A proč to všechno cpeme do špitálu? No protože to je daleko větší byznys!

Uvědomte si, co se vyvinulo za těch 25 let, kdy já jsem účastník toho systému 30 let a pamatuji si, kdy ještě pojišťovny nebyly. Tady hlavní problém je cena naší práce! Máme skvělé zdravotnictví, ale proč? Protože doktoři a sestřičky to dělají za suché z nosu! Proboha, když se podíváte na jakýkoli úkon v německém sazebníku, tak první největší částka je cena práce toho lékaře, zdravotníka. U nás je tomu právě naopak. U nás jsou jehly a nitě dražší než práce neurochirurga, který je v tom ceníku až úplně na konci. A to je ten zásadní problém! Takže se ty prachy cpou do materiálu a na tom se udělal ten byznys. Na tom se 25 let vyvíjí to, že jsou tady firmy, teď pozavírali polovinu těch hospimedů a nevím, jak se jmenovaly, B. Braun, co tam byly s tím Rathem, ti manažeři všichni dostali pět a půl roku nebo kolik, protože to je to gros. Tam se ztrácejí ty obrovské sumy, protože my v těch špitálech nebo v těch ambulancích už prostě jsme až na konci řetězu a taháme vždycky za ten kratší konec provazu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš se svou faktickou poznámkou. A připraví se pan poslanec Nykl s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, jen pár slov. K vystoupení pana Urbana, abychom odešli z vlády. Tak díky za návrh. Budeme o tom přemýšlet.

Ohledně pan Koubka. Já jsem to včera na koalici navrhl. Takže konáme. Včera 4,5 hodiny jsem bojoval za to, abych udržel deficit 70 mld. Abychom byli fiskálně zodpovědní, abychom plnili své závazky vůči Evropské unii. Takže já jsem to navrhl, ale neprošlo to. My jsme v koalici, takže o tom sám nerozhoduji. Takže tak to je. Takže pokud jsou tady návrhy, které budou znamenat dopad na rozpočet negativní u státních pojištěnců řádově v příštích letech 13 až 20 mld., tak logicky se tomu bráním a logicky se snažím, aby to zdravotnictví bylo transparentní.

A mluvit tady, prosím vás, o střetu zájmů, ať se ukážou ty úhrady! Kdo kolik platí? Proč to je velké tajemství? Jak se dělá úhradová vyhláška, jak jsou zpětné bonusy? Jak hospodaří ty nemocnice? Vždyť to je všechno dohledatelné. Takže nevím, o čem tady je řeč.

Myslel jsem, že tady je zájem o to, aby Česká republika - pan poslanec Kalousek mluví vždycky o strukturálním deficitu, já ho taky chci snižovat, a samozřejmě zdravotnictví je taky jeden ze součástí toho rozpočtu. Takže chci jenom, aby občané věděli, za co platí zdravotní pojištění a kam ty peníze, těch 250 mld. ročně, teče. A znovu opakuji, že tečou netransparentně. Netransparentně.

A já s panem Němečkem o tom diskutuji a on říká, že udělá opatření, takže stále diskutujeme (upozornění na čas), ale výsledek zatím není žádný. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Nykl, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Já bych odpověděl panu poslanci Urbanovi prostřednictvím předsedajícího, proč my poukazujeme na zdravotnictví, ač jsme koaliční partneři. Protože sociální demokracie a hnutí ANO mají poněkud rozdílný pohled na to, v jakém stavu to zdravotnictví je. Když vystupuje váš ministr a premiér, tak vždycky říkají, že je všechno stabilizované ve zdravotnictví. Víte, co my jsme udělali na zdravotním výboru? Tam vznikla pracovní skupina pro rozvrácené české zdravotnictví, tak se dívejte na ten rozdíl. Vy říkáte stabilizované, my rozvrácené. Proč to je? Co se děje ve zdravotnictví? Porušuje se zákoník práce. Deset let nám dala Evropa, abychom vyřešili přesčasy. Všechno se porušuje a říkáme, že je to dobré. Máme rozvrácený systém vzdělávání sester, lékařů. Máme nevytvořený systém DRG, který je 20 let ve světě funkční, a v Česku po deseti letech říkáme, že začínáme restart. Bude trvat pět let! Bez něj se nedají dělat úhrady nemocnic. To je další bod.

Máme zcela nejdražší kardiovaskulární materiály. Já jako kardiolog vám potvrdím, v Německu jsou o 50 % levnější přístroje na srdce než v Česku. Vždyť to je úplně absurdní! Máme naopak nejlevnější léky, které umožní reexporty. Kšeftuje se tu s léky! To je stabilní zdravotnictví?

Máme evropské audity o čerpání evropských fondů. Všechny ukázaly na předražování! Co chcete říkat? To je stabilizované? Poplatky! Je to zajímavá problematika, ale my jsme neměli šanci v rámci úvodních koaličních jednání se k nim nějak víc vyjádřit, jinak by nevznikla koalice. Teď víme, že hospitalizační poplatky, já to tu pořád říkám, ne regulační, ale hospitalizační poplatky jsou v Německu, v Rakousku, je to téma, které je možné otevřít, pokud s tím sociální demokracie bude souhlasit. A dále potřebujeme zdravý selský rozum v rámci například přístrojových komisí, kde skutečně ty komise jsou sice zřízeny, ale princip jejich práce není vůbec v pořádku. (Upozornění na čas.) To já můžu říct. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci, že analýza dat ve zdravotnictví je potřebná, nutná.

Můžeme zvyšovat platby za státní pojištěnce, od roku 1993 vzrostly ze 17 na současných 60 miliard korun, ale to samozřejmě má své limity. Druhá věc je hledání možných úspor. Do současné doby nemáme regulaci cen a úhrad zdravotnických prostředků, většiny léků, protože léky, které se dodávají do nemocnic jako nemocniční léky nebo centrové léky, ty nejsou regulovány vůbec. To je prostě klíč k netransparentnosti. Seznam výkonů obsahuje výkony, které nemají reálně nastavené ceny za práci lékařů, nemají tam reálně započítanou cenu přístrojů, cenu zdravotnických prostředků, cenu léků. NKÚ udělal kontrolu ve čtyřech fakultních nemocnicích. Zjistil, že některé nemocnice nakupují stejné léky o 100 % dráž než jiné. To jsou všechno věci, které se musí napravit, a k tomu slouží analýza. Je třeba najít úspory v systému, potom je možné dosypávat peníze k tomu, aby systém udržoval krok se systémem v zahraničí. Ale myslím si, že klíčem je skutečně transparentnost, protože dnes je sice úhradová vyhláška, ale podle úhradové vyhlášky se řídí jen 25 % uzavíraných smluvních vztahů. To znamená, 75 % se uzavírá mimo úhradovou vyhlášku a k tomu ještě existují výkony, které nejsou ani v seznamu výkonů. Jsou to zvláštní výkony zdravotních pojišťoven, které vlastně mají tyto pojišťovny nasmlouvané se zdravotnickým zařízením. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tyto věci se musí nutně nastavit, musí se dát do pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, chci říci panu ministrovi. Pane ministře, vy jste vážně k pomilování. Vy jste tu s vážnou tváří řekl, jak chcete snižovat strukturální deficit. Zatím jste neudělal nic jiného, než že jste ho dvakrát zvýšil. V roce 2014 oproti roku 2013 a v roce 2015 oproti roku 2014. Vycházím z oficiálních čísel Ministerstva financí. Se stejně vážnou tváří tvrdíte, že chcete šetřit, a přitom zvyšujete výdaje na provozní výdaje státu. Se stejně vážnou tváří jste sliboval, jak budete vybírat o desítky miliard více. Když odečtu nárůst HDP a spotřeby, tak efektivita výběru daní klesá a náklady na daňovou správu stoupají. Vy prostě děláte pravý opak toho, co tady potom s vážnou tváří tvrdíte. Promiňte, pane ministře, máte to zjevně v krvi. Prostě Velká říjnová socialistická revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin se nejmenoval Lenin, ale Uljanov, Stalin se nejmenoval Stalin, ale Džugašvili a tak je to úplně se vším, co vy tu říkáte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy pan poslanec Kučera. (O slovo se hlásí poslanec Krákora.) Jste v pořadí, je vás více v pořadí, takže dojde na vás řada. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Víceméně bych trochu navázal na slova svého kolegy a předřečníka pana předsedy Kalouska. Ona ta odpověď a to vysvětlení zazněly víceméně v řeči pana vicepremiéra Babiše. Já se musím přiznat, že to je poprvé, co jsem po dvou letech panu ministru Babišovi zatleskal, protože on na závěr řekl krásnou větu, která je takové zosobnění této koalice. Řekl: My jednáme, ale výsledky nejsou žádné.

Pane ministře, toto si napište do kanceláře a zarámujte: My jednáme, výsledky nejsou žádné. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Krákora. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, snad jen reakce na pana poslance Nykla. Já si představuji národní mužstvo a jeho snahu něco dokázat nějak úplně jinak. Problémy jsou, mohl bych mluvit o vašich problémech na Ministerstvu dopravy s nečerpáním, na Ministerstvu pro místní rozvoj atd. Ale to jsou problémy, které si v národním mužstvu zástupci Sparty a Slavie mají vyřešit v kabině, a ne že běhají po světě a vyprávějí, jak ten druhý, ten levý bek, jak to hraje špatně a díky tomu nemáme žádný výsledek. To přece nejde. Takto žádné národní mužstvo žádný výsledek nedocílí. O to mi jde. Čili vy hrajete za svůj Agrofert, resp. ANO, ale vůbec ne za národní tým. To jsem vám chtěl říct. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Krákora, připraví se pan poslanec Seďa se svou faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, myslím si, že někdy samozřejmě skutečnosti dramatizujeme. Jsou problémy ve zdravotnictví, provozní, ekonomické, jako jsou i v jiných resortech. To se můžeme podívat do jiných resortů a problematika se bude opakovat. Myslím si, že české zdravotnictví za posledních 20 let dosáhlo výrazných úspěchů. Včera jsme se dozvěděli, že jsme první v novorozenecké úmrtnosti, jsme do třetího místa v kojenecké úmrtnosti, máme výborné výsledky v dětské úmrtnosti, v transplantačních programech, v kardiologické péči. Samozřejmě s některými věcmi, které tu říká pan Babiš, souhlasím, protože nedostatky jsou a měly by se řešit, ale ty nejsou jen v resortu zdravotnictví, ale jsou i v ostatních resortech. Od toho tady jsme my, abychom je řešili, aby je řešila vláda.

Jinak jsem chtěl říci třeba o placení zdravotní péče nebo zdravotního pojištění. Vždyť těch 845 Kč je směšná částka, proto navrhujeme její zvýšení. Zdravotní státní pojištěnci, je jich 5,5 milionu, tzn. polovina obyvatelstva, ale spotřebují 70 % péče, takže asi to zvýšení by tam také být mělo. Víte, že živnostníci platí kolem tisícikoruny, zaměstnanci asi kolem devatenácti set a podnikatelé mezi dvěma a třemi tisíci, ale státní pojištěnci 845 Kč. Takže musíme se nad těmito věcmi zamyslet a řešit je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Souhlasím s předřečníky a s kolegy, ale osobně si myslím, že interpelace má úplně jiný nádech a možná, kdo bude mít odvahu, tak ať dá písemnou interpelaci na pana ministra zdravotnictví v této věci a můžeme se bavit o zdravotnictví od A do Z.

Chtěl bych ale říct, tady je koaliční vláda a koaliční vláda by měla řešit problémy. Problémů je v různých resortech strašně moc a myslím si, že je zodpovědností této vlády, protože ty problémy nevytvořila tato vláda. Ty problémy jsme zdědili.

Druhá věc, chtěl bych pana ministra financí a prvního místopředsedu vlády požádat už potřetí, aby mi na tento mikrofon řekl, že mi písemně odpoví, abych se ujistil, že odpovědi na tři dotazy dostanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další faktické poznámky. První je pan poslanec Heger, poté pan poslanec Vyzula a poté pan vicepremiér Babiš. Máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Debata se dostala do velmi destruktivní fáze, protože začala dotazy na téma té nešťastné analýzy z Ministerstva financí, která je dnes používána znovu, podobně jako byly používány audity v nemocnicích. Ne k tomu, aby se ve zdravotnictví něco odladilo, ale proto, aby se něco pomluvilo.

Jsou věci, které jsou ve zdravotnictví opravdu složité a nejsou transparentní, ale je potřeba je začít postupně zlepšovat a k tomu slouží celá řada dalších analýz, které jsou k dispozici. Zobrazit celý systém je obtížné, ale analýza, která byla prezentována jako "konečně je tady nějaká první analýza, která umožní, aby bylo do zdravotnictví vidět", tak ta neudělala téměř nic, než přidala to, čemu říkají lidé ze zahraničí hřbitovy dat. My tady máme prostě mraky tabulek, hřbitovů dat a žádné informace, které by mohly sloužit jako informace pro zásadní rozhodování. To v té analýze není a také samo Ministerstvo financí řeklo, že z té analýzy nejsou žádné závěry. A venkoncem to nejlépe vystihl pan ministr Němeček, který řekl ano, to, že u nás jsou nemocnice placeny nerovnoměrně, to všichni vědí deset dvacet let a všichni se proti tomu snažíme nějakým způsobem bojovat.

Analýza byla publikována v únoru tuším, nebo v některém ze zimních měsíců. Musím se zastat pana ministra Babiše - dal ji k dispozici Ministerstvu zdravotnictví, protože je veřejná, ale byla vyrobena na podzim loňského roku. A od té doby se vůbec nic nestalo, co by zdravotnictví posunulo dopředu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Vyzula a po něm pan vicepremiér Babiš s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět panu poslanci Urbanovi na to, že tady nařkl pana poslance Nykla, že hraje za Agrofert a ne za národní tým. Já jsem si dobře vědom toho, že prostě hrajeme jakýsi nároďák, národní tým. On mě neposlouchá, ale nevadí. A já bych hrozně rád hrál za národní tým a vůbec nemáme zájem na tom, abychom prezentovali problémy, které jsou v koalici, abychom je prezentovali veřejně. My je řešíme na výboru pro zdravotnictví, což je ta parketa. Já to vnímám tak, že to je ta platforma, kde bychom se měli domluvit na tom, jak půjdeme ve zdravotnictví dál! A když my navrhujeme věci, které by vedly k transparentnosti, jako třeba otázka slučování pojišťoven, což je naprosto zásadní, tam jde o velké peníze, nebo o cenotvorbě léků, tak ministr vystoupí a řekne: Já jsem zásadně, zásadně, zásadně proti! Bez jakéhokoliv důvodu. Tak to je ta hra za nároďák? Takhle si představujete hru za nároďák? Já tedy ne! Děkuji vám. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan vicepremiér Babiš, po něm s faktickou poznámkou dále pan poslanec Svoboda a pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. K panu Urbanovi - národní tým. Fajn. A pan poslanec Seďa je za TOP 09? Nebo ODS? Nebo za koho je vlastně? Proč mě tady interpeluje pan poslanec Seďa? Proč nepřijde na Ministerstvo financí? Já se mu budu věnovat, všechno mu ukážeme. Proč mě tady interpelujete, když tedy jsme národní tým? Říká pan Urban, i když nevím, jestli on není s Kalouskem v tom národním týmu náhodou, ještě v toskánské partii. (Pobavení.) Takže o čem tady mluvíme? Já jsem si dělal statistiku interpelací našich poslanců a nemám pocit, že by interpelovali naše koaliční partnery. Když jsme tedy národní tým, tak přijďte, pane Seďo, všechno vám ukážu a odpovím vám stokrát. Ukážu vám i data, všechna. Budu rád.

Výsledky jednání, které tady zase někdo zkrátil, že nejsou. Ano. S panem Němečkem zatím nejsou výsledky jednání. Nejsou. Ale výsledky naše jsou a pan Kalousek to tady bude stále opakovat. Tak já bych znova zopakoval ty výsledky. Za rok 2014 jsme snížili deficit oproti plánovanému o 35 mld. Poprvé od roku 1997 jsme snížili dluh absolutně o 19 mld. a vybrali jsme o 31,5 mld. více na daních a plánujeme na příští rok vybrat o 35 mld. více na daních. A také jsem včera bojoval, aby nebyl deficit 85, ale byl 70. A to se mi také povedlo. Protože znovu opakuji - zdravotnictví, státní pojištěnci - ano, už jsme dali jednou 4,2, navyšováním platů tam nateklo 7 a teď se chce znovu 4,2 mld. A já říkám, to je takový problém z 250 mld. ušetřit 2 %? To je 5 mld. To je to, co chceme.

A k panu Hegerovi. Fajn -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane vicepremiére, ale váš čas vypršel.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jen říkám, že je škoda, že v minulosti aspoň tu Homolku jsme neřešili tedy. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já velmi rád poslouchám povídání o nároďáku. Jsem rád, že máme nějaký nároďák. To je ta koalice. A já si tedy připadám jako nějaká záloha, která je v pozadí, a v okamžiku, kdyby nároďák selhal, tak bych také směl na hřiště. Ale fakt je, že nároďák staví voliči. Takže když ho postaví, tak od něj chtějí výsledky. Je jim úplně jedno, jak hrál nároďák před dvěma lety, jestli tam byli špatní hráči, jestli tam všechno rozkradli nebo vykopali špatně. Zajímá je, jak hraje současný nároďák. A to je to, co zajímá mě z pozice náhradníka, jak hraje, jaké má výsledky a jestli dává góly.

Já teď musím konstatovat, že kromě toho, že nároďák říká, že ti před ním kopali špatně, tak žádné góly nedává. Já výsledky žádné nevidím. Nevidím je ve zdravotnictví - tam vidím zrušené poplatky a špatné vyhlášky a žádné rozhodnutí o tom, jak se budou řešit přesčasové hodiny lékařů, a mohl toho odříkat spoustu. Já zdravotnictví dělám už řadu let, takže všechna tato cvičení vidím. Ale nevidím žádné výsledky ani v dopravě, nikde jinde. Jenom vždycky když se na cokoliv zeptám, tak se dozvím, že ti před námi to hráli špatně. Já jsem to nehrál, já jsem tady teď jako nový náhradník a chci, aby výsledky byly, a když někdo kope špatně, tak aby toho nechal. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. A mám zde potom velké množství faktických poznámek, takže budeme pokračovat podle pořadí. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Jednak bych tedy požádal koalici, abyste se tolik nehádali, aby náhodou neskončila předčasně, protože část voličů vám dala hlasy, tak ať si vás užijí! (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.) Protože bez toho, že budou vidět v uvozovkách výsledky, které máte, tak bohužel názor na to, jací šílenci řídí tuto zemi v čele s panem Babišem, a říkám úmyslně v čele s panem Babišem, tak to si musí jeho voliči užít, aby pochopili, že se jich to dotkne velice nemile.

Nicméně jsem pochopil, že interpelace pana Sedi byla systémová a týkala se střetu zájmů. Říkám to dobře? Já si myslím, že to je skutečně systémový problém, který na západ od naší republiky nemá obdoby, a myslím si, že skutečně je na vládě, aby rychle tento problém, tuto ostudu odstranila. Já se domnívám, že pokud Evropská komise bude svéprávná, tak dříve či později zakáže nebo zastaví financování různých programů, protože takováhle věc tady nebyla.

K panu Vyzulovi. Já se domnívám, prostřednictvím pana předsedajícího, že vy poté - domnívám se, že jste to byl vy, kdo se sem pokoušel podstrčit ten pozměňovací návrh od lobbistů, tak do konce volebního období mlčte. Tím děláte panu předsedovi Babišovi medvědí službu. V minulém období tady takový jeden štramák byl také a ten zase to udělal pro solární barony. Poté co vytěží tuto republiku - veřejné i privátní finance, tak ještě bychom jim zaplatili za likvidaci solárních panelů. Také tady jeden takový kabrňák byl. (Posl. Jandák: Ten byl s vámi v koalici!) Ne, pokud vím, tak vystoupil. V té době už snad nebyl v koalici, přeběhl.

A za další. Samozřejmě čemu se sociální demokracie diví? Vždyť je to klasické vrtění psem. Na Ministerstvu financí je chaos, tam odcházejí zásadní materiály, když pan ministr vytáhne paty z ministerstva, za jeho zády zřejmě, nebo možná s jeho vědomím, to je o to horší. (Předsedající: Já se omlouvám, pane poslanče, i vám vypršel čas.) Tak čemu se divíte? Klasické vrtění psem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Seďa. (Ozývá a připomíná se poslanec Jandák.) Já vás vidím, pane poslanče Jandáku. Jste v pořadí. Dojde na vás řada, věřte, mám vás napsaného. Připraví se pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný. Mám jenom tři poznámky.

Ta první - nekopu ani v dresu ODS ani v dresu TOP 09. Od listopadu 1989 kopu za sociální demokracii.

Druhá poznámka - hraji za národní tým Česká republika. A prosím, pane místopředsedo, neupírejte mi právo interpelovat jakéhokoliv člena vlády, včetně našich.

Třetí věc - děkuji za vaše pozvání na Ministerstvo financí. Takže já si pro ty tři odpovědi za vámi dojdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera a s faktickou poznámkou se připraví paní poslankyně Marková. (Opět se připomíná poslanec Jandák.) Já vás skutečně vidím, pane poslanče, ale musím dodržovat pořadí.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Jenom bych chtěl říci a vystoupit ke sdělení pana ministra Babiše ohledně vysokého výběru daní. Ze zkušeností, které máme ve městech a obcích, mohu říci, že propad daní v obcích je minus 13 %. Takže pane ministře, neříkejte, že něco vybíráte dobře. Možná že se to zlepší. Pak se vám omluvím velice rád. Zatím bohužel veškeré investice musíme zastavovat a nemůžeme řešit to, co jsme chtěli. Prostě takový je život a tak to funguje. Daně nejsou vybírány tak, jak jste sliboval.

A co se týká zdravotnictví, já si myslím, že zdravotnictví je velkou příležitostí pro zajímavý byznys. 250 miliard je 250 miliard. Sami dobře víte, že i pan ministr Babiš si kupuje polikliniky. Prostě když tady někdo poukazuje na to, že veřejné nemocnice špatně hospodaří a že dobře hospodaří soukromé, měl by také říci, že ty soukromé provozují jenom takové obory, které dobře vydělávají.

A co se týká dalších věcí, protože už mi moc času nezbývá, znovu se vrátím k diabetické noze. Právě vaši poslanci, pane ministře, zatím zastavili léčbu diabetické nohy pomocí kmenových buněk. Vím, že ve fakultní nemocnici čekají stovky nemocných na to, aby mohli být léčeni. V nemocnici mohou léčit maximálně dva pacienty měsíčně a potřebovali by jich dělat desetkrát více. Takže prosím, zkuste najít řešení a podpořte financování diabetické nohy pomocí kmenových buněk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Soňa Marková. Připraví se pan poslanec Leoš Heger. Máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už mi to nedalo. Chtěla bych konstatovat několik málo věcí. Jsem velmi překvapená vývojem diskuse k této interpelaci, protože jsme svědky okopávání kotníků v rámci koalice v přímém přenosu. Doufám, že se dívají především voliči vládní koalice, protože to je skutečně špatná zpráva pro občany, pro voliče.

Oni vás nalákali na nějaké populistické sliby typu: Budeme stabilizovat české zdravotnictví, navýšíme platby za státní pojištěnce, zrušíme poplatky atd. - takže dejte nám své hlasy a zapomeňte. Budeme si dělat co budeme chtít, sliby plnit nebudeme. Naopak to, co tady bylo předvedeno v pondělí při projednávání zákona, uděláme v čele s hnutím ANO to, co pravicové předchozí vlády nestihly, nebo nebylo jim to dovoleno. Navýšíme spoluúčast pacientů, zavedeme zdravotnictví jen pro majetné a vy zase přijďte k volbám, protože vy nám musíte dát své hlasy, protože když někdo něco třikrát slíbí, tak jako by to dal. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Markové. Hezké dobré dopoledne. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Heger. Pana poslance Jandáka eviduji. Hned po panu poslanci Hegerovi je na řadě. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leoš Heger: Já trošku změním téma, protože diskuse o zdravotnictví je rozsáhlá, a vrátím to do osobní roviny, protože mě tady pan vicepremiér Babiš napadl, že jsem nic nedělal s Homolkou. A není to poprvé, co mě tady napadl velmi nefér způsobem. Já na to musím reagovat.

Pane vicepremiére, já jsem byl ten ministr, který pana ředitele Dbalého odvolal. To, že tam byla řada vyšetřování policie, která byla odložena a nebyla dotažena do konce, to opravdu není moje vina.

Vy jste mě napadl i v rámci mého působení jako ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové a použil jste audit, o kterém už tady padla řeč, i osobně proti mně. Mluvil jste o pokutě 150 milionů, která tu nemocnici postihne. Pak se najednou z vašeho ministerstva ukázalo, že to bude jenom 5 milionů, ale nakonec se ukázalo v tom auditu, že je tam jasně řečeno, že fakultní nemocnice nakupovaly v rámci daných pravidel zcela v pořádku.

Takže prosím, vy používáte různé metody, ale nepoužívejte k tomu alespoň mne.

Když už používáte Reportéry ČT, abyste poukazoval na to, co říkají, a podle toho vyvolal takové audity, o jakých jsem mluvil, tak teď máme zase další náznak, sám jste to tady řekl, že v té skupině, která analyzuje zdravotnictví, je jedna z nejostřejších investigativních novinářek z Medical Tribune, paní magistra Iva Bezděková, tak abyste si zase na ni nestěžoval, jako jste si stěžoval na ty Reportéry ČT, když šlo o vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nevyčítejte si tady co jsme si to jsme si a neplačme nad tím. My jsme tady proto, abychom hledali řešení.

O co jde v této zemi především? Vždycky o prachy, co si budeme povídat. Já se chci zeptat jako laik, poslanec, který nerozumí zdravotnictví, ale jedna a jedna jsou dvě, to je pro mě svaté. Teď si vezměte jednu věc - vy hledáte miliardy. Nařknete jednoho ministra, ministr se brání, ale kde ty peníze leží? A já se ptám, možná hloupě, ale ptám se, proč má tahle mrňavá republika tolik zdravotních pojišťoven. Že by každá nabízela něco obrovsky bohatého pro občany? Nikoliv. Všechny nabízejí to samé a některé ještě méně. Proč nemáme jako některé jiné civilizované evropské země jednu zdravotní pojišťovnu? Ušetřily by se miliardy na provozních výdajích. Je to tak, nebo ne? Je.

Takže to je můj návod k řešení a k nabytí peněz, které jsou potřeba. Zkusme se o tom jaksi pobavit nebo o tom aspoň přemýšlet. Děkuji vám. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Jandákovi za jeho vystoupení i za edukaci mládeže na galerii.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po něm se připraví pan poslanec Leoš Heger s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře financí, myslím si, že byste si měl pravděpodobně najít trošku lepší poradce, protože já se vrátím o kousek zpět, když jste ve Sněmovně k zákonu o rozpočtovém určení daní pro kraje řekl: Víte, co jsem slyšel? Víte, proč Plzeňský kraj není zadlužený, proč tam postavili nejdražší depo na tramvaje na světě a nejdražší divadlo? No protože tam byla největší báze ODS a ČSSD a měli široké lokty a udělali jste nejlepší koeficient. Myslím si, že vaši poradci se lehce zmýlili, protože Plzeňský kraj není zadlužený, ano, protože dobře hospodaří. Nejdražší depo na tramvaje - víte, to není depo na tramvaje, depo na autobusy a postavilo ho město Plzeň, nikoliv Plzeňský kraj. Nejdražší divadlo, opět, postavilo ho město Plzeň, nikoliv Plzeňský kraj, a město Plzeň si postavilo divadlo bez přímých prostředků státu.

Největší báze ODS a ČSSD v Plzeňském kraji nikdy nebyla koalice či báze ODS či ČSSD. Vždy tam vládla pouze ODS v koalici s někým, eventuálně ČSSD buď sama, či v koalici, ale nikdy ne s ODS. A udělat si ten nejlepší koeficient - nevím, nevím, jak lze, aby si kraj udělal svůj nejlepší koeficient.

Proto si myslím, že to, co jste nám tady teď přečetl o zdravotnictví, a ty vaše úvahy o zdravotnictví, pokud máte stejné poradce, jako jste měl k tomuto návrhu zákona, myslím si, že byste si je měl vyměnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leoš Heger: Zase to vrátím z depa v Plzni do zdravotnictví. Už vystupuji naposledy, ale musím se zeptat pana poslance Jandáka prostřednictvím řídícího schůze: Pane poslanče, až budete mít v ČSSD v plánu mít jenom jednu pojišťovnu, předpokládám, že to bude VZP, protože je největší. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli budete mít tu VZP, která nakupovala IZIP a byla ve velkých potížích, anebo jestli budete mít tu VZP, která teď funguje docela v pořádku. Kterou z těch dvou do toho vládního prohlášení dáte, abychom v tom měli jasno, na co máme být připraveni. Děkuji. (Poslanec Jandák ze sálu: To je těžká otázka, pane poslanče, ani bych na ni nemohl odpovědět okamžitě. Velmi těžká. Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali.

Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, po něm paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou, po ní pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vždycky rád poslouchám poslance Jandáka, protože se vždycky dobře pobavím.

Chtěl bych říct jednu věc, která je ale vážná, není zábavná. My tady pořád v tuto chvíli řešíme zástupné problémy. Řešíme, zda bude jedna pojišťovna, nebo šest. Neřešíme to, že pojišťovna není pojišťovna, že to je parafiskální daň, která funguje, tak jak funguje od dob Bismarcka, který tento způsob pojištění zavedl. Nediskutujeme o principiálních věcech. Jestli otevřeme prostor pro pravé soukromé pojištění. Nediskutujeme o tom, jestli přestaneme řešit otázky přesčasové práce nějakým trikem nebo nějakou křivou dohodou a pokusíme se to vyřešit doopravdy, protože pokud nebudeme řešit zásadní věci, tak se o prkotinách můžeme hádat pořád dokola. A to je se zdravotnictvím pořád. V okamžiku, kdy se začne něco řešit, tak se uhne k malému problému, na ten se všichni rozhádají, nakonec ho nevyřeší, nebo se něco změní, a na tom výsledku to neudělá nic.

Jestli tady nebude někdo, kdo bude řešit princip zdravotnictví zgruntu, tak se nikam nedostaneme. Všechno toto povídání, které tady zaznívá, já slyším už dvacet let. Pořád je to o stejných prkotinách a nikdo nemá odvahu sáhnout na princip a začít zdravotnictví budovat zgruntu a to je to, co by nároďák v jakékoli podobě měl dělat. Ne se hádat o to, jestli je výhodnější hrát levou nohou, nebo pravou nohou. Umět hrát oběma.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi, který to chce vzít zgruntu. Nyní paní poslankyně Soňa Marková se svou faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Ještě jedna poznámka. Moc mě těší, že se tady otevírá otázka jedné zdravotní pojišťovny, protože KSČM má v programu jednu zdravotní pojišťovnu už od roku 2006, tak jsem ráda, že se tady o tom začíná mluvit.

Druhá věc je, jenom bych malinko připomněla, proč ve zdravotnictví chybí finanční prostředky. Proč také chybí. Kromě toho, co tady říkal pan vicepremiér. Chybí také proto, že předchozí vlády, Topolánkova a Nečasova, v podstatě ušetřily na zdravotnictví tím, že zmrazily platby za státní pojištěnce. Že zastropovaly nejbohatší příjmy. Že navýšily DPH, takže zdravotnictví přišlo o miliardy. Udělaly všechno pro to, aby vyvolaly dojem, že ve zdravotnictví nejsou finanční prostředky, a aby tak umožnily to, aby si lidé co nejvíce za zdravotní, za potřebnou zdravotní péči dopláceli.

To je to, vážený pane vicepremiére, jedna z věcí, proč je třeba v tuto chvíli vrátit stav třeba v oblasti navyšování plateb za státní pojištěnce. Tím nezpochybňuji, že je potřeba šetřit, ale na druhou stranu tyto věci jsou prostě pravda. Za ty roky, kdy vládla pravicová koalice, zdravotnictví přišlo o 30 až 40 mld. korun a ty je třeba do systému prostě jenom vrátit. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Markové. Nyní pan místopředseda Bartošek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přihlásil jsem se s faktickou poznámkou, protože jsem předtím nemohl reagovat z důvodu toho, že jsem řídil schůzi. Každopádně chci reagovat ne na oblast zdravotnictví, ale na to, že zde bylo zpochybněno, nebo položen dotaz, proč vlastně pan poslanec Seďa interpeluje ministra, byť koaličního.

Pane vicepremiére, prostě proto, že je to jeho právo. Prostě proto, že žijeme v demokracii a můžeme diskutovat, o čemkoli chceme. Ale odmítám to, abychom si brali právo zeptat se na to, co nás zajímá, ministrů, byť jsou koaliční. Prostě odmítám, abychom zpochybňovali tyto demokratické principy zde ve Sněmovně. Pro mě osobně je toto naprosto nepřijatelné. Prostě to odmítám a stojím na straně pana poslance Sedi, protože je to jeho plné právo a patří to do Sněmovny. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, dámy a pánové, budu poněkud přízemní. Nepůjde mi o demokracii. Ale prostřednictvím předsedajícího směrem k panu poslanci Svobodovi. Pane poslanče, já bych všechno podepsal, co jste tady řekl. Jenom mě zajímá jedna věc. Osm let jste byli u vlády, ODS, topka, pravice. Proč jste tu diskusi nezačali? Doteď jste mlčeli. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jandákovi. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Hovorka a pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Vaším prostřednictvím nejdříve k poslanci Jandákovi. Já jsem nebyl ani v ODS ani ve vládě a můj hlas zní stále stejně. Musím říct, že není pravda, že by se ODS nesnažila o nějaké změny. A je to to, co - proto jsem se opravdu přihlásil, to je ke kolegyni Markové prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud budeme hovořit o tak zástupných problémech, jako je jedna pojišťovna nebo pět pojišťoven, a nepůjdeme k principu, tak dopadneme, jako dopadla teď Amerika s Obamovou reformou. Podívejte se, jak tam vypadají nyní náklady na státní pojištěnce, že tam ceny vyskočily raketově nahoru a že to prostě nefunguje. Jejich systém, který měl řadu chyb a nedostatků, najednou začal být skutečně nákladný. Stojí stonásobně víc v oblasti pojištěnců, kteří šli do pojištění, do Medicare a Medicaidu, než stojí normálně. Léky se tam dávají ty nejdražší, všechno je tam dražší. A to je to, co říkám. Pokud nesáhneme na princip a nebudeme to řešit systémově, tak se nic nezmění. A jedna pojišťovna, nebo patnáct pojišťoven, to jsou možná větší náklady na provoz, ale nic jiného. Nic jiného. A to není rozhodující. Jsou to tři procenta z celku. Tři procenta. (Poslanec Jandák: Čtyři.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Vyzula, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Marková. Pak už se bude blížit 11. hodina. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom ohledně amerického systému byl v hodnocení malinko opatrnější, protože když začínala Poslanecká sněmovna 2006, tak náklady amerického zdravotního systému před Obamovou reformou byly 13 % HDP a postupně do roku 2010, kdy se tady snažila prosadit transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti, jejich privatizace a také privatizace zdravotnických zařízení, tak vlastně náklady narostly v Americe na 16 % a ukázalo se, že systém je neudržitelný. Proto se prezident Obama snažil ten systém řešit. Systém 800 zdravotních pojišťoven, který je v Americe. Všichni víme, jak to funguje. Kdy revizní lékaři zdravotních pojišťoven jsou motivováni k tomu, aby nepropláceli zdravotní péči.

Máte tam 50 milionů Američanů, kteří nemají vůbec žádné pojištění, a přitom ten systém je nejdražší a podvazuje náklady amerického hospodářství. Proto se rozhodli to v Americe řešit. To, že to řešení je poloviční, polovičaté, to není ten důvod v jakém stavu se dneska nachází.

Rozhodně si ale myslím, že tam bychom se poučovat neměli. Náš systém není špatný. Ale ten systém musí odstranit vady, která má. To znamená cenotvorba, rovnoprávnost v úhradách za zdravotnické zařízení a také není možné dělat to, co se dělalo, že se řada činností vyvedla do externích služeb, do externích privátních služeb, které získaly významně vyšší úhrady, než byly v původních zdravotnických zařízeních. To je privatizace dialýz, privatizace laboratoří atd., atd. Proč na Homolce existoval systém dceřiných firem od roku 2008? Nikomu to nevadilo. Homolka měla největší úhrady a pořád stačila na to, aby stamilionové prostředky odcházely do dceřiných firem a (upozornění na čas) do daňových rájů a nikomu to nevadilo. Takže tady je třeba na toto se podívat a toto řešit. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl v podstatě tak nějak zdůraznit slova, která zde řekl docent Svoboda. Já si ho vážím už tak jako člověka, jako lékaře a myslím si, že to řekl správně, co tady v těch emocích v podstatě nebylo řečeno. Opravdu naše zdravotnictví potřebuje základní strategii, kterou za 25 let nikdo nebyl schopen vytvořit. Vytvářely se různé strategie jako "jenom jako", hodně se o tom mluví - tak pojďme! Pojďme ji vytvořit. Ale to musí být napříč, to není otázka koalice, to musí být i otázka opozice. Musíme to udělat všichni dohromady. Nemluvme o tom, prosím vás, jenom a pojďme ji vytvořit. Protože jinak nám do toho budou mluvit takoví lidé, jako je pan poslanec Laudát - který zde není a který mě prostřednictvím pana předsedajícího... Musím mu říct, že to, z čeho jsem obviňován, za lobbování za farmaceutické firmy, tak on vůbec nepochopil. Protože nejde o lobbování za farmaceutické firmy, ale jde o to posílit práva pacienta, aby měl k dispozici základní a plně hrazený lék. A toto má být lobbování za farmaceutické firmy! Děkuji. A musím ještě říct, že jeho ponaučení, že nebudu mluvit, si neberu k srdci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říct, že asi něco shnilého je ve státě našem, nechci říct jiný, protože si pamatuji, když jsme komunikovali ještě s vedením nemocnice, tak některé nemocnice měly a mají dodnes velmi rozdílné úhrady. Nemocnice, které patřily krajům, se mnohdy - a jsou na periferii, potýkají s obrovskými finančními problémy. Jsou tam rozdílné ceny úhrad a další a další věci, o kterých se můžeme bavit. A čím více jsme se snažili to změnit, tím to bylo horší. Takže problém zdravotnictví se táhne už od vzniku, někdy od roku 1998, kdy vznikaly úhrady. Vloni díky panu ministru Němečkovi, a za to mu děkuji, došlo ke stabilizaci systému a my jako nemocnice, která jasně prokázala, že v uplynulých letech byla na úhradách poškozena o 100 milionů, dostala za svou práci zaplaceno. Ale přesto, když jsem se díval a je mně - na jedné straně jsem velmi rád, že Zlínský kraj je tak velmi zdravý, protože máme nejnižší náklady na pojištěnce a na léčení oproti jiným. Ale přesto doplácíme na to, že jsme jakoby na druhé straně republiky. Takže já si myslím, že tady je potřeba jednoznačně udělat reálné úhrady. Nemocnice, které šetří a jsou efektivní a ekonomické, tak aby z toho měly benefit. Tam, kde bohužel to nefunguje, aby byl volán k odpovědnosti management. A to je věcí zakladatele. Ale nelze to, co tady nefungovalo celá léta, obávám se, že žádný ministr to nedokáže za rok napravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Marková. Prosím, paní poslankyně. Po ní pan poslanec Koskuba a pan poslanec Bendl, který patrně bude posledním, protože se blíží jedenáctá hodina. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Ještě jednou bych tady chtěla připomenout jednu důležitou věc. Rozdíl mezi těmi minulými volebními obdobími, kdy tady vládla pravicová koalice, a dnešní situací je v tom, že TOP 09 a ODS ve svém volebním programu jasně deklarovaly, co ve zdravotnictví chtějí. Chtěly navýšit spoluúčast pacientů, směřovaly své reformní kroky k této věci. Voliči jim dali svůj hlas a napsali to jasně. Rozdíl je v tom, že současná vládní koalice se oděla do populistického hávu a směřuje nyní svými kroky spíše k tomu pravicovému, co jsme tady předtím odmítli. Bohužel je to tak. Veškerá diskuse, která se tady odehrávala, podotýkám v úterý, nikoli v pondělí, jak jsem předtím řekla, tady k tomu jasně naznačovala. Takže v tom je ten rozdíl. Protože TOP 09 a ODS nelhaly voličům. Řekly, že nechtějí solidární zdravotnictví, že chtějí zdravotnictví jenom pro bohaté, že chtějí zavést co nejvyšší poplatky, nadstandardy atd., atd. Voliči jim dali svůj hlas. Vy, současná vládní koalice, jste mluvili úplně jinak, než teď děláte. V tom je veliký problém.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Markové. Další faktickou poznámku pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem vám upřímně vděčný, že se tak věnujete problematice zdravotnictví. Protože za čtyři roky ve Sněmovně jsem pochopil, že to je jeden z oborů, kterému rozumí též skutečně každý. A já nedeklasuji vůbec nic z toho, co zde zaznělo. Dokonce se přiznám, že to, co zde pronesl docent Svoboda, je naprostá pravda. Nás čeká nezbytná nutná změna systému jako takového. A tím nenapadám ani pana prvního místopředsedu vlády. Ale když se hovoří o černých dírách, tak ono to není jenom o té ekonomice. Ono to zdravotnictví, jak už jsem to tu říkal opakovaně, jako každá mince má dvě strany. Na jedné je zdravotnictví a na druhé je ten pacient. A jelikož jste všichni politici, tak si přiznejme, ač to bude velmi nepopulární, že na tu stranu, na které je pacient, se nerado před volbami sahá.

Nicméně, dámy a pánové, hlavní problém současného zdravotnictví, na který se snažím zoufale upozorňovat a táhne se to od roku 1995, nebo 2005 nebo 2004, je nedostatek zdravotnického personálu. Říkal jsem to i zde. Změnili jsme systém vzdělávání lékařů, změnili jsme systém vzdělávání sester. A jestliže se nebudeme věnovat této zdánlivé drobnosti, tak se obávám, že do roka, do dvou nebudeme mít vcelku co řešit, protože naše pacienty nebude mít kdo léčit. Budu vám vděčen, když toto vezmete na zřetel.

To je vše a přeji vám hezký den.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Posledním s faktickou poznámkou je pan poslanec Bendl, poté bude jedenáct hodin a budu muset přerušit interpelace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já musím na margo předřečnice poslankyně Markové říci, že ODS přece nikdy nebyla proti solidaritě uvnitř zdravotnictví, naopak. My jsme říkali, na to, abychom přispěli a byli schopni léčit těžké choroby, jejichž náklady neustále rostou, je potřeba aby, máme-li léčit rakovinu, zjednodušeně, je potřeba, abychom si na chřipku přispěli.

Protože pravdu má pan poslanec Jandák, když říká, že jde především o peníze. Všichni vědí, že to množství peněz je omezené, a že nebude-li mít v systému člověk motivaci k tomu, žít zdravě, chovat se racionálně a podobně, pak zkrátka se bude plýtvat a to plýtvání povede k tomu, že lidé začnou stát fronty na lékaře, začnou stát fronty na operace a podobně. To, co se koneckonců děje například ve Švédsku, kterým se často někdo v minulosti oháněl.

A není pravda, že bychom tu debatu nezvedli, jak říkal pan poslanec Jandák. Naopak. Tady místopředseda vlády říká, že bylo chybou zrušit poplatky. To bylo jedno z opatření, které mělo bránit nadužívání zdravotní péče, kde už není potřeba, kde dochází k plýtvání, a naopak právě brzdilo to, abychom měli na léčení těžkých chorob, nikoliv na plýtvání. To myslím, že to, co děláte, a to je chyba, odmítáte se o tom bavit. Pan předseda Vyzula mi potvrdí, že když byla na zdravotním výboru diskuse na téma koncepce českého zdravotnictví, tak tam přišli asi tři poslanci, mám takový pocit. To byl ten velký zájem diskutovat o tom, kudy vlastně dál a kde tu motivaci a ta nepopulární opatření zavést, protože to je jediná otevřená cesta, říct otevřeně těm lidem: je potřeba šetřit, abychom měli na věci, které jsou důležitější a na které si normální člověk nemůže nikdy v životě ušetřit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. To bylo poslední vystoupení v rámci písemných interpelací na členy vlády. Přerušuji tedy interpelaci pana poslance Sedi, v které bude pokračováno v dalším termínu, a končím písemné interpelace na členy vlády. Připomínám, že po písemných interpelacích máme pevně zařazené body 140, 73, 74 a 85. V 11.40 máme pevně zařazený bod 86 a ve 12.45 bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 113 a 114.

 

Nyní budeme pokračovat bodem 140, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP