(10.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Hlavní rozpočtové ukazatele ke konci června 2014 byly následující:

Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 1,5 mld. Kč, když celkové příjmy dosáhly 589,1 mld. Kč, to znamená 53,3 % rozpočtu, a celkové výdaje 587,6 mld. Kč, to je 48,3 % rozpočtu, což byl proti pololetí 2013 o 33 mld. Kč příznivější výsledek.

V plnění rozpočtu v meziročním srovnání působily pozitivně na saldo hospodaření státního rozpočtu především příjmy z rozpočtu Evropské unie, kde byl růst o 9,3 mld. Kč.

Mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 8,5 mld. Kč, inkaso DPH o 7,3 mld. Kč, inkaso spotřební daně z tabáku o 2,1 mld. Kč, pojistné na sociálním zabezpečení o 4,9 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmu u právnických osob o 4 mld. Kč a daně z příjmu fyzických osob o 3,8 mld. Kč.

Negativně pak předsunutá platba do zdravotního pojištění 4,8 mld. Kč.

Výsledky státního rozpočtu ke konci roku 2014:

Při celkových příjmech ve výši 1 133,8 mld. Kč a celkových výdajích v objemu 1 211,6 mld. Kč skončilo hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2014 schodkem 77,8 mld. Kč. Tento výsledek je o 3,5 mld. Kč lepší než schodek dosažený v roce 2013 a o 34,2 mld. Kč lepší, než činila rozpočtovaná výše.

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2014 výše 1 133,8 mld. Kč, to je 100,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 42 mld. Kč, to je o 3,8 %. V roce 2013 příjmy meziročně rostly též o 3,8 %.

Z celkové částky připadla na daňové příjmy 569 mld. Kč, to je 50,2 % celkových příjmů. V roce 2013 to bylo 50,4 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení to bylo 382,8 mld. Kč, to je 33,8 % celkových příjmů. V roce 2013 to bylo 34,1 %.

Na nedaňové a ostatní příjmy 182 mld. Kč, to je 16 % celkových příjmů. V roce 2013 to bylo 15,5 %.

Daňové příjmy ve výši 569 mld. Kč byly splněny na 101,2 % a rozpočtovaná výše byla překročena o 6,5 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 18,8 mld. Kč, to je o 3,4 %. V roce 2013 to bylo o 1,7 %, přičemž tento růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty o 10,3 mld. Kč a daní z příjmů právnických osob o 7,9 mld. Kč. Tyto daně se také nejvíce podílely na překročení rozpočtu celkových daňových příjmů, když na druhé straně nebyl naplněn rozpočet spotřebních daní jako celku a daní z příjmů fyzických osob.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 382,7 mld. Kč, což představovalo téměř 100 % rozpočtu. V roce 2013 to bylo 98,5 % a meziroční růst o 10,6 mld. Kč, to je o 2,8 %. V roce 2013 činil meziroční růst o 0,7 %. Z toho na důchodové pojištění připadlo 340,3 mld. Kč, to je 100 % rozpočtu při meziročním nárůstu o 7,9 mld. Kč, to je o 2,4 %.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2014 čerpány ve výši 1 211,6 mld. Kč, což představovalo 97,7 % rozpočtu po změnách, to znamená úspora 28,8 mld. Kč, a meziroční růst o 38,5 mld. Kč, to je o 3,3 %. V roce 2013 meziročně vzrostly o 1,8 %.

Uvedené výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2014 představují stav pokladního plnění vykázaný na bankovních účtech státního rozpočtu. Podrobnější údaje a informace včetně výsledků dalších složek veřejných rozpočtů budou obsaženy v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014, který bude Poslanecké sněmovně předložen v zákonem stanoveném rozsahu a termínu do konce dubna 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Eviduji přihlášku s přednostním právem a chci se zeptat pana kolegy Stanjury, zda počká, až otevřu obecnou rozpravu. Ano, takže mohu pustit zpravodaje. Výborně.

Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 346/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jan Volný, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přečetl usnesení.

Usnesení rozpočtového výboru z 15. schůze ze dne 12. listopadu 2014 ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014, sněmovní tisk 346. Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014; doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014 na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že je škoda, že vládní koalice nezařadila tento bod ještě v roce 2014. Souhlasím s tím, že vzhledem k časovému posunu dnes nic jiného než hlasovat pro vzetí na vědomí nemůžeme

Nicméně z vystoupení pana ministra je jasné, a když jsem se podíval i do té zprávy, která byla vypracována někdy ve druhé polovině loňského roku, že vždycky někoho doběhne, když neříká celou pravdu. Pan ministr financí oznámil v lednu, byl na to velmi pyšný, že schodek rozpočtu je pouze 78 mld. a že je o 3 mld. nižší než rok předem a že vlastně hospodařil výborně a že to bylo mnohem lepší než se dalo očekávat. Neřekl nám ovšem, že na rozdíl od toho, co píše tato zpráva, daňová správa nevrátila nadměrné vratky. To nám začal říkat až v únoru a v březnu, v okamžiku, kdy se ukázalo, že nevybírá tolik daní a že ten výsledek je horší než za první kvartál minulého roku. Takže ten výsledek hospodaření necelých 78 mld. je v zásadě zkreslen o 20 mld., a to bohužel k tíži státního rozpočtu. Za prvé.

Málo se zdůrazňuje fakt mimořádného příjmu 8,5 mld. z dražby kmitočtů Českého telekomunikačního úřadu, který reálně proběhl v roce 2012, resp. 2013, a peníze přišly na začátku roku 2014. To už zase letos v těch důvodových zprávách plnění měsíčního rozpočtu Ministerstvo financí uvádí. A je to pravda, jenom jsme to zapomněli říci v okamžiku, kdy jsme říkali: tak máme výborně tak nízký schodek, že to byl ojedinělý příjem, který reálně vznikl v roce 2013.

A druhá věc a to je to výrazné zkreslení. Tím, že stát nevrátil - a někdy říká Ministerstvo financí 11 mld., někdy 12, tak dejme tomu 11, tak reálně ten schodek nebyl 78, ale 89. A to samé číslo letos Ministerstvo financí používá jako vysvětlení toho, že letošní daňové příjmy jsou nižší než loni. A to je pravda. Jenom si musíme uvědomit, že reálně ten schodek byl skoro 100 mld. 78, 8,5 mimořádný příjem z ČTÚ, který byl vlastně z roku 2013, a 11 mld. zadržených vratek DPH. Takže žádných 78 mld. zlepšení proti roku 2013, ale zhoršení, a to skoro o 20 mld, protože kdyby ta platba přišla ještě v prosinci 2013 za ČTÚ, tak reálný schodek v roce 2013 nebyl 81, ale 73.

Takhle se prosím vylepšují statistiky. Zadržíte 11 mld., nevyplatíte je, a hned máte zprávu, jak vláda výborně funguje, jak snížila schodek státního rozpočtu. Nic z toho není pravda. Kdyby to Ministerstvo financí přiznalo už v lednu, tak k tomu nevystupuji, protože to je objektivní fakt, který ovšem zkreslil výsledky hospodaření jak v roce 2014, a to ve prospěch výsledků, tak samozřejmě zkreslil rok 2015, a to v neprospěch. To znamená, reálně je to horší, protože ty peníze, které neoprávněně zadržel finanční úřad, se musí vyplatit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP