(10.20 hodin)
(pokračuje Štětina)

Výsledky kontrolní činnosti i nadále potvrzují nedostatečné respektování cenových předpisů ze strany značné části kontrolovaných subjektů. Například z celkem 279 provedených kontrolních akcí Specializovaného finančního úřadu bylo ve 113 případech zjištěno porušení cenových předpisů, což představuje podíl 41 %, a to je hodně.

Ministerstvo financí vedlo a vede v současné době 21 soudních sporů o pokuty uložené za porušování cenových předpisů. Jedná se o pokuty, které byly Ministerstvem financí potvrzeny v odvolacím řízení. V souhrnu bylo provedeno v období roku 2013 celkem 3 936 kontrolních akcí - myslím, že ty subjekty, které dělají kontrolu, zde zmiňoval dostatečně pan ministr - a objem uložených pokut činil 29 517 000 Kč. Objem pravomocně uložených pokut z uzavřených kontrol bylo 8 853 000 Kč, z toho uhrazených pokut bylo 7 346 000 Kč. Takže vidíte, že ani výběr pokut nám nefunguje.

Přetrvávajícím limitujícím prvkem provádění cenových kontrol jsou omezené kapacitní možnosti všech kontrolních orgánů, zejména specializovaného finančního útvaru. O vybavení PC se budu zmiňovat, až vám přečtu kontrolní zprávu.

Jak jsem již v úvodu řekl, kontrolní výbor dne 4. září přijal toto usnesení: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním výkladu náměstka ministra financí Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Štětiny a po rozpravě:

I. bere na vědomí Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, sněmovní tisk 190;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, sněmovní tisk 190";

III. konstatuje, že stále dochází k porušování cenové kázně u sortimentu zboží a služeb a počet pracovníků všech kontrolních orgánů není dostatečný;

IV. doporučuje, aby Ministerstvo financí v rámci své metodické a kontrolní činnosti zpřísnilo svůj vliv na všechny kontrolní orgány;

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Jak jsem již v úvodu řekl, od 4. září jsem navštívil několik finančních úřadů, protože jsem se dozvěděl nebo bylo nám sděleno, že technické vybavení těchto významných kontrolních orgánů -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale to spíš patří do rozpravy, tak jestli dovolíte, já bych teď jaksi ukončil tuto vaši zpravodajskou zprávu a otevřel obecnou rozpravu, do které se samozřejmě může přihlásit kdokoliv, včetně vás. Ale účelem zpravodajské zprávy je informovat o jednání výboru, a pokud chcete informovat o svých kontrolních zjištěních, tak to opravdu asi spíše patří do obecné rozpravy. (Posl. Štětina usedá ke stolku zpravodajů.) Děkuji a teď zahajuji obecnou rozpravu a zeptám se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Štětina: Na základě zjištění u několika finančních úřadů mohu konstatovat toto: U starších PC doba pořízení a provozu přesahuje deset let, dochází k výraznému zpomalení potřebných náhledů a zpracování v činnosti externích síťových aplikací, např. katastr nemovitostí, evidence vozidel, justice a další nezbytné a nutné aplikace používané k vyhledávání majetku. Zatímco páteřní uživatelský software ADIS je sice uzavřená a do jisté míry autonomní DOS aplikace, u kancelářského balíku Microsoft aplikací Word a Outlook dochází k výrazným časovým prodlevám - řádově i jednotky minut. Jedná se o práci při běžných rutinních činnostech z důvodu zvyšující se náročnosti na přenos dat, například z pohledu zabezpečení, plánovaných optimalizací činností apod., čímž se ve výsledku snižuje objem práce, který může každý pracovník finančního úřadu odvést. Vzrůstající náročnost systému zároveň znemožňuje u řady starších PC přechod z Windows XP na běžně zavedený standard Windows 7. To je skutečně neslýchané! Na těchto nevyhovujících PC v současné době musí pracovat hrubým odhadem třetina až polovina pracovníků řady územních pracovišť finančních úřadů.

Takže to je do obecné rozpravy. A mohu ještě dát návrh na doplnění usnesení?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V podrobné rozpravě, pane kolego. Takže také na to přijde čas. Teď se zeptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou a tam tedy poprosím pana zpravodaje, aby za prvé se odvolal na usnesení kontrolního výboru, a samozřejmě pokud chce cokoliv dalšího navrhnout, tak má prostor.

 

Poslanec Jiří Štětina: Z toho, co jsem řekl v obecné rozpravě, dovoluji si navrhnout ještě doplnění tohoto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje ministru financí, aby navýšil objem finančních prostředků na nákup výpočetní techniky pro finanční úřady. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže to usnesení by tedy bylo ve dvou bodech: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, tisk 190. To je usnesení, které navrhl kontrolní výbor, a vy si přejete jej doplnit o další bod, který se týká navýšení finančních prostředků na nákup výpočetní techniky. Já předpokládám, že budeme hlasovat odděleně. (Souhlas.) V tom případě se ptám, kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím a zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o přednesených návrzích. Přivolám kolegy ještě z předsálí.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o prvním usnesení, které navrhl kontrolní výbor, to znamená: Poslanecká sněmovna bere na vědomí tento přehled o činnosti atd.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 167, přihlášeno je 143, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Druhé usnesení. Poprosím pana zpravodaje, aby to ještě jednou přečetl, jestli by byl tak laskav, abychom úplně všichni věděli, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Jiří Štětina: Tak tedy ještě jednou: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje ministru financí, aby navýšil objem finančních prostředků na nákup výpočetní techniky pro finanční úřady.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 168, přihlášeno je 143, pro 45, proti 22. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končím projednávání bodu 102 a předám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat projednáváním bodu číslo

103.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014
/sněmovní tisk 346/

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 346 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 346/2. Tento materiál uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl hlavní výsledky plnění státního rozpočtu ČR za první pololetí 2014. Vzhledem k časovému posunu projednání Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2014 v plénu Poslanecké sněmovny a ztrátě její aktuálnosti zmíním pololetní údaje o plnění rozpočtu pouze informativně s tím, že více pozornosti věnuji již známým souhrnným výsledkům hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2014. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP