(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dál do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Hlasujeme o návrhu usnesení tak, jak jej přednesla paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí tuto zprávu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 165. Přihlášeno 138, pro 122, proti jeden. Tento návrh byl přijat a já končím bod 100.

 

Budeme pokračovat obdobnou zprávou, nicméně za období od 1 1. 2014 do 30. 6. 2014.

101.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
/sněmovní tisk 312/

Prosím opět paní předsedkyni Bebarovou-Rujbrovou. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v prvním pololetí loňského roku Poslanecká sněmovna obdržela celkem patnáct petic, ovšem počet podpisů dosáhl už částky 280 383 podpisů a množí se i případy, kdy jednotlivé petice občané podporují na internetu. Tematicky byly tyto petice zaměřeny na celou škálu témat. Z těch nejpočetnějších zmíním petici organizovanou Stranou práv občanů Zemanovci požadující přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení nelegálně drženého majetku. Podobnému tématu se věnovala také petice občanů Havířova. Významnější peticí byla petice podepsaná více než 110 tisíci petenty požadující záchranu pošt na venkově a petice přesahující 10 tisíc podpisů se týkala i nesouhlasu s realizací záměru těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu číslo 2. V podrobnostech odkazuji na zprávu v tisku 312.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Doporučuji jménem petičního výboru Poslanecké sněmovny přijetí usnesení, podle kterého Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 30. 6. 2014.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh usnesení nebo chce vystoupit v podrobné rozpravy? Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat.

 

Usnesení bylo předloženo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 166. Přihlášeno 139, pro 125, návrh byl přijat. Končím bod 101.

 

Bod

102.
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
/sněmovní tisk 190/

Prosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby se ujal slova a materiál nám uvedl.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, předloženým materiálem plníme úkol, který vyplývá z § 14 odstavec 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, kde je uloženo, že vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok.

Zpracovaný přehled je shrnutím výsledků cenových kontrol prováděných všemi v posuzovaném roce existujícími cenovými kontrolními orgány, tj. Specializovaným finančním úřadem, Celním úřadem pro Středočeský kraj, Státní energetickou inspekcí, Energetickým regulačním úřadem, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Českým telekomunikačním úřadem, Magistrátem hlavního města Prahy, krajskými úřady a obcemi. U cenových kontrol prováděných Specializovaným finančním úřadem byla tato kontrola v roce 2013 zaměřena zejména na ceny, u nichž se uplatňují věcně usměrňované ceny, jako například ceny vody, pitné vody, předané a odvedené kanalizace, ceny sběru, přepravy, odstraňování komunálního odpadu a dále na ceny služeb krematorií a hřbitovních služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa a na ceny zdravotních výkonů.

Kontrolní činnost krajů a obcí se soustřeďuje zejména na kontrolu a označování zboží cenami a v případě Magistrátu hlavního města Prahy také na kontrolu, zda nedochází k překračování maximálních cen v taxislužbě.

Na cenových kontrolách se podílí také Energetický regulační úřad, který se zaměřoval na dodržování pravidel věcného usměrňování cen, zejména v odvětvích teplárenství a elektroenergetiky. Těžiště cenových kontrol se přesunulo na tento úřad ze Státní energetické inspekce.

V oblasti telekomunikací cenovou kontrolu provádí Český telekomunikační úřad.

Dodržování cen, regulace cen léčiv a zdravotnických prostředků kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Předložená kontrolní zpráva ukazuje, že stále dochází k porušování cenových předpisů, přičemž rozsah cenové kontroly je závislý na poměrně omezených kapacitních možnostech. V této souvislosti bych chtěl poukázat na to, že pokládám za nesprávné, že počet pracovníků cenové kontroly neodpovídá potřebám. Negativním jevem je rozhodně skutečnost, že jejich počet v resortu Ministerstva financí v uplynulých letech soustavně klesal. Touto personální situací se v souvislosti s projednáváním tohoto přehledu zabýval kontrolní výbor Poslanecké sněmovny na svém zasedání dne 4. září a v usnesení konstatoval, že počet pracovníků všech kontrolních orgánů není dostatečný. Posílením cenové kontroly jsme přijali opatření spočívající v nárůstu počtu pracovníků cenové kontroly v roce 2015, a to v souvislosti se záměrem převést cenovou kontrolu Specializovaného finančního úřadu na Ministerstvo financí v zájmu operativního řízení těchto kontrol. Dojde k tomu ihned po realizaci drobných změn zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal kontrolní výbor, jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 190/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jiří Štětina, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že pan ministr řekl hodně, nicméně kontrolní výbor tuto zprávu projednal velmi pečlivě, a protože tato kontrolní zpráva byla projednána 4. září minulého roku a jednalo se o rok 2013, tak za uplynulé období, tzn. více než sedm měsíců, jsem zjistil další údaje, které jsme bohužel již nemohli projednat na kontrolním výboru, a já vás s nimi potom seznámím.

Výkon cenové kontroly je příslušnými orgány trvale zajišťován a přispívá k udržování cenové kázně u sortimentu zboží a služeb, kde je uplatňována cenová regulace i v té části neregulované oblasti, pro kterou je charakteristické omezení hospodářské soutěže. Rovněž i v oblasti ochrany spotřebitelů cenová kontrola přispívá k řádnému informování zákazníků při prodeji v maloobchodě a nabídkových cenách zboží a služeb. Obecně se ukazuje, že při cenových kontrolách je nutno výrazně reagovat na stávající strukturu tržního prostředí vzhledem k tomu, že proti minulým obdobím došlo k nárůstu počtu různých nadnárodních korporací, ekonomických konglomerátů, obchodních řetězců a dalších konkurenčních firem, a tedy i možnosti zvýšeného zneužívání hospodářské soutěže, zneužití hospodářského postavení, resp. dominantního postavení na relevantním trhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP