(17.20 hodin)
(pokračuje Herman)

Ministerstvo financí po podrobné analýze s tímto navýšením finančních prostředků souhlasilo. Na generální rekonstrukci provozní budovy a historické budovy je tedy alokováno z Programu péče o národní kulturní poklad celkem 715 mil. korun.

V současné době je finalizován projekt pro stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy. Projekt bude následovně předložen na odbor výstavby v květnu roku 2015 s žádostí o vydání stavebního povolení. V průběhu měsíce října 2015 bude vypsána veřejná zakázka na generálního zhotovitele stavby. Předpokládaný výběr zhotovitele by měl být ukončen v prvním kvartále roku 2016. Na základě tohoto predikovaného časového harmonogramu předpokládám, že vybraný zhotovitel by mohl zahájit práce na generální rekonstrukci v červenci 2016 s předpokladem jejich ukončení do září 2018.

Předmětem rekonstrukce historické a provozní budovy budou zejména restaurátorské práce, např. štuková výzdoba a její zlacení, obnova stropních fresek, výměna sedadel hlediště a další podrobnosti, stavební práce, např. rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů, prostorové akustiky, sborových a baletních sálů a modernizace divadelní technologie, tzn. zařízení divadelní točny, scénické osvětlení a zvuková technika. Zájmem zřizovatele je dostat tuto špičkovou evropskou i světovou operní scénu na vrchol nejen po umělecké stránce, ale i po stránce technické funkčnosti a vybavenosti. Opatření, která jsou v rámci generální rekonstrukce uvažována, jsou naprosto nezbytná pro další provoz této operní scény a její konkurenceschopnost ve srovnání obdobných scén v Evropě a nakonec i mimo ni.

Po dokončení generální rekonstrukce bude provoz těchto budov zajišťován na špičkové úrovni v daleko příjemnějším prostředí z pohledu vnitřního klimatu a hygieny prostředí pro návštěvníky a účinkující. Zároveň dojde k výrazné modernizaci technologií a bude možné rozšíření repertoáru Státní opery. Po spuštění plně funkčních a vyhovujících zařízení lze přistoupit k rozšíření nabídky Státní opery pro divadelní a další využití. Rekonstrukcí fasádního a střešního pláště provozní budovy dojde také ke značné úspoře energií. Přínosem generální rekonstrukce bude obnova zastaralých a nevyhovujících prostor, zlepšení zvukových a obrazových poměrů podtrhujících vynikající akustické prostředí hlavního sálu i souvisejících prostor. Dalším přínosem bude skutečnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, žel, uplynul vám čas. Já bych si to rád také poslechl do konce, ale nemohu porušovat jednací řád. Pokusíme se k tomu využít po doplňující otázce pana kolegy Korteho těch dvou minut, které vám potom zbývají k odpovědi. (Ministr děkuje.) Prosím pana poslance Korteho k doplňující otázce.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já musím přiznat, že mě ta odpověď hluboce neuspokojuje, neboť pan ministr neodpověděl na moji otázku, proč nebylo použito standardního výběrového řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace dodatečných stavebních prací. Na mě to prostě působí, že se jedná o dodatečnou malou domů pro spřátelenou firmu za účelem plnění stranické pokladny. Čili pane ministře, na moji otázku jste neodpověděl. A pokládám otázku druhou - proč nebyly tyto prostředky - 6 mil. 25 tis. - použity z oné gigantické sumy 715 mil., jež je na celkovou rekonstrukci vyčleněna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Padla doplňující otázka, čas nebyl překročen. Pan ministr má dvě minuty. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, děkuji. Vidím, že pan poslanec hovoří ze své vlastní zkušenosti, protože to, co jsem nalezl na Ministerstvu kultury, odpovídá přesně tomu, co teď před chvilinkou pan poslanec řekl. Tak v tomto duchu my opravdu nepokračujeme. Jak jsem řekl, jedná se o finance z celkové alokace na národní kulturní poklad a jedná se o dodatečné práce, nikoliv o novou zakázku. To by asi bylo k odpovědi na dotaz pana poslance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Interpelace končí. Pokračujeme interpelací paní poslankyně Miroslavy Strnadlové na nepřítomného, ale omluveného pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan ministr dopravy není přítomen a já nerada mluvím k prázdným židlím, nechám si svoji interpelaci na nějakou jinou příležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je škoda, nic se nedozvíme o poplatcích, ani otázku.

Budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Věry Kovářové na nepřítomného omluveného pana ministra Jana Mládka ve věci pochybení při přípravě programového období 2014 až 2020. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jistě si pamatujete na loňské debaty ohledně toho, zda by v implementační struktuře operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost měly být zapojeny i MASky, místní akční skupiny, které by prostředky mezi určité skupiny příjemců, zejména drobných podnikatelů, měly být schopny rozdělit nejkvalifikovaněji. Tento požadavek u vás narazil. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě razilo názor, podle něhož by i mikropodnikatelé měli žádat prostřednictvím organizace CzechInvest, a využití MASek, přestože decentralizované rozhodování v tomto případě prostě a jednoduše dává smysl, jste razantně odmítali. Jako rána z čistého nebe proto přišla informace z Evropské komise, podle níž CzechInvest tímto zprostředkujícím subjektem s ohledem na závazky obsažené v dohodě o partnerství být v žádném případě nemůže.

Pane ministře, já se musím ptát, jak je to možné. Vodilo Ministerstvo průmyslu a obchodu opoziční, ale i koaliční poslance za nos úmyslně? Nebo jde o obrovské pochybení vyplývající z něčí nedbalosti? V každém případě jsem přesvědčena, že za toto faux pas by měl někdo nést z vašeho úřadu odpovědnost. Vážený pane ministře, ptám se proto, kdo to bude. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Písemnou odpověď podle jednacího řádu musíte obdržet do 30 dnů.

Pokračujeme interpelací pana poslance Ludvíka Hovorky také na nepřítomného ministra Jana Mládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, občané Uherského Ostrohu, Moravského Písku a Veselí nad Moravou jsou znepokojeni žádostí firmy František Jampílek z lázní Toušeň o povolení těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu II. Záměr představuje stanovení dobývacího prostoru a hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu, a sice štěrkopísku, Moravský Písek, Uherský Ostroh. Pro dobývání má být stanoven dobývací prostor o výměře přes 50 hektarů a pískovna má být napojena pomocí účelové komunikace přímo na silnici I/54 v prostoru mezi Moravským Pískem a Veselím nad Moravou s rozsahem roční těžby 200 tisíc tun za rok. Hornická činnost do vytěžení zásob na ploše 24 hektarů má při této kapacitě probíhat 16 let. Tyto informace jsou běžně dostupné na webových stránkách obcí a jsou zřejmé z kladného posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí EIA.

Občané dotčených měst a obcí ale poukazují na stávající zátěž z již probíhající těžby štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi a na zkušenosti z nedávných povodní, kdy těžební činnost měla výrazný vliv na povodňové škody. Současně poukazují i na zdejší rozsáhlou oblast velké akumulace podzemních vod, která je významným zdrojem pitné vody pro Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště a Vodárny a kanalizace Hodonín. Obávají se tak možného znečištění rezervoárů spodních vod s nedozírnými škodami, které by nemohly být nahrazeny.

Proto vás žádám, aby vaše ministerstvo další těžbu štěrkopísku podle tohoto záměru nepovolovalo a nezvyšovalo zátěž obyvatelstva, životního prostředí a pozemních komunikací na Slovácku. Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Odpověď má podle jednacího řádu pan ministr doručit do 30 dnů. Tím interpelace končí.

Paní poslankyně Anna Putnová stáhla svoji přihlášku do ústních interpelací na ministra Chládka, a proto budeme pokračovat interpelací pana Radima Holečka na ministra dopravy Dana Ťoka, který je omluven. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP