(16.10 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal tuto novelu 9. února letošního roku a přijal usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 351 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek. Tyto pozměňovací návrhy máte samozřejmě v usnesení hospodářského výboru k dispozici, takže v této chvíli, abych neprodlužoval jednání, tak snad bych možná ulehčil některým dalším vystupujícím situaci, bych chtěl konstatovat, že všechny přijaté pozměňovací návrhy na hospodářském výboru byly návrhy, s kterými souhlasilo předkládající ministerstvo, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. To myslím je důležité konstatování pro další projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové dalších výborů, informovali nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím tedy zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Reného Čípa, a prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný, zpravodaj zemědělského výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, rozpočtový výbor na své 18. schůzi dne 28. ledna 2015 vládní návrhy zákona projednal a nyní bych si dovolil načíst přijaté usnesení. Po úvodním slově náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce, zpravodajské zprávě poslance René Čípa a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválil ve znění pozměňovacích návrhů, které lze najít v systému jako sněmovní tisk 351/5. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Volného - kterého zde nevidím, tak je na cestě. Poprosím tedy zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Vlastimila Vozku - je omluven, takže já bych prosila někoho z ústavněprávního výboru, zda by se ujal role zpravodaje. Dříve než se domluvíte, poprosím tedy zpravodaje výboru pro životní prostředí, pana poslance Václava Zemka.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, rovněž tak výbor pro životní prostředí projednal tuto novelu zákona na svém jednání a přijal k tomu usnesení, které naleznete v systému pod číslem 351/3. Usnesení říká, že výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby schválila návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Těch přijatých pozměňovacích návrhů bylo celkem osm a najdete to právě v tom sněmovním tisku, který máte v systému. Pokud je zájem, mohu to tady i přečíst, ale bylo by to poměrně dlouhé. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik usnesení výboru pro životní prostředí. Jinak poznamenám, že většina těch pozměňovacích návrhů, které jsme projednávali, se shoduje s ostatními výbory, protože řada těch pozměňovacích návrhů byla podaná dvojitě i trojitě. Takže tolik. Podrobnosti naleznete právě v tom čísle 351/3, jak už jsem uvedl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Tejce o vyjádření.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen, že nejsem zpravodajem tohoto tisku. Je to jeden z mých kolegů. Nicméně jako předseda výboru určitě zastoupím a v této věci budu konstatovat jediné. Ústavněprávní výbor projednal tento tisk a přijal jeden jediný pozměňovací návrh. My jsme neměli ambici vyjadřovat se k těm technickým věcem nebo věcem, které patří jiným výborům, zejména hospodářskému, ale pouze k těm spotřebitelským a přijali jsme pozměňovací návrh, který dává větší práva spotřebitelům.

Nově úprava v souladu s evropskou směrnicí říká, že možné bude odstoupit od smlouvy na dodávku energií do 14 dnů od uzavření. Dnešní praxe a situace podle zákona je výhodnější pro spotřebitele, neboť to může být až 14 dní před zahájením dodávek. My jsme zvolili řešení, které by mělo být ve prospěch spotřebitelů. Bude samozřejmě na zvážení garančního výboru, jestli tato věc obstojí před Evropskou komisí. Já stejně jako kolegové jsme nabyli dojmu, že Evropská komise, která neustále říká, že je třeba chránit spotřebitele, by neměla nakonec ubírat práva našich spotřebitelů svým příkazem. Takže jak jsem již konstatoval, pouze jeden pozměňovací návrh ve prospěch spotřebitelů, tak abychom byli schopni bránit těm podomním prodejcům, kteří chodí se smlouvami na dodávky energií, které nejsou výhodné, a hřeší na to, že včas neodstoupí od těchto smluv právě noví zákazníci, a my jim na to chceme dát více prostoru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku, pana poslance Jaroslava Zavadila. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já snad jenom velice krátce. Byť jsme byli pověřeni Sněmovnou, abychom to projednali jako výbor pro sociální politiku, a bylo to trošičku zvláštní, tak jsme to provedli, byť jsme byli poslední výbor, protože ještě minulý týden v pondělí jsme jednali právě o záležitosti, kterou se teď Sněmovna zabývá. Čili v našem výboru prakticky prošlo to, že zmocňujeme zpravodaje výboru, což jsem já, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. My jsme vlastně, co se týče pozměňovacích návrhů, provedli pouze dvě úpravy. Jedna se týkala ombudsmana, máte všechny tyto návrhy ve svých materiálech, a ta druhá záležitost se týkala držitelů licence a distančním způsobem byla uzavřena. Já to nebudu číst, protože to máte ve svých materiálech. Naším výborem to prošlo minulý týden v pondělí a doporučujeme Sněmovně schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Jana Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Paní předsedající, vážení kolegové. Usnesení zemědělského výboru číslo 68 z 16. schůze konané 28. ledna 2015. Toto usnesení vám bylo všem rozdáno pod číslem sněmovního tisku 351/7 a máte ho k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Marka Černocha. Poté prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Adam.

 

Poslanec Marek Černoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, rád bych tímto jménem poslaneckého klubu Úsvit navrhl vrátit zákon výborům zpět k novému projednávání.

Nejdříve mi dovolte zopakovat, že tak nestandardní projednávání některého zákona se ani v české Poslanecké sněmovně jen tak nevidí. Na jeho schválení byl takový tlak, že ministr Mládek porušil snad všechna legislativní pravidla, předkládal několik verzí zákona, nevypořádal připomínky, kterých bylo více než tisíc. Nespočítal dopady regulace, takže mu to komise RIA vrátila s negativním stanoviskem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP