(16.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Třetí věc, kterou novela má řešit, je otázka nákladů pro ty, kteří nejsou zastoupeni advokátem v rámci řízení. My jsme rozhodně odmítali to, aby ten, který je zastoupen a není zastoupen, měl stejnou odměnu. Ty odměny se výrazně snížily už díky rozhodnutí paní ministryně Válkové před půl rokem, protože byly stanoveny vyhláškou. Odměny, které se musí řešit teď, v tuto chvíli, jsou odměny pro ty, kteří se nenechají zastoupit, a my si myslíme, že by to mohl být určitý motivační faktor pro řadu věřitelů, aby nezvyšovali náklady vymáhání. Aby část nákladů získali přímo od toho dlužníka a nezatěžovali jak jeho, tak samozřejmě i svou administrativu dalšími poplatky. Mělo by to vést k tomu, že pokud jsou dluhy vymáhány, budou vymáhány s nižšími náklady. Takže to je ten důvod, který nakonec výbor vedl k tomu, že podpořil toto rozhodnutí a tento pozměňovací návrh.

Takže ještě jednou všem za spolupráci zprava doleva a zleva doprava děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Marka Černocha.

 

Poslanec Marek Černoch: Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych se také přidal. Úplně nesouhlasím s kolegou Markem Bendou, že manželství je neoddělitelné, že tam zodpovídají oba dva za sebe, protože často se dostávají ti lidé do situace, kdy opravdu ten jeden za druhého zodpovídat nemůže, a pak si myslím, že není správné a spravedlivé, pokud odnáší ty problémy.

Samozřejmě bych velmi rád také poděkoval všem kolegům z ústavněprávního výboru za spolupráci v řešení problémů, které si myslím, že je velmi potřeba. A vás bych samozřejmě tímto velmi rád poprosil o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Prosím. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Plíšek: Tak já jenom krátce. Myslím, že je dobře, že už máme účinnou novelu jednacího řádu, takže k tomuto tisku se znovu vrátí garanční ústavněprávní výbor, protože tam jsme se napříč shodli, že polovinu zůstatku na účtu manžela povinného tohoto majetku je potřeba nějakým způsobem chránit. Takže měli bychom i se zástupci odborné veřejnosti, možná i s bankovní asociací a dalšími subjekty nalézt případně vhodné řešení, abychom potom ve třetím čtení mohli odpovědně hlasovat. Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu, který je zatím jediný přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 2041. Je to onen pozměňovací návrh, který jsem tady signalizoval. Znovu zdůrazňuji, aby nevznikly zmatky: Nenavrhuji žádnou věcnou změnu. Nechávám usnesení ústavněprávního výboru o nezabavitelné polovině účtu tak, jak bylo přijato, jenom řeším technickou otázku. To, že jsem se vyjádřil nějak o manželství jako o neomezeném souručenství a ručení, bylo jenom moje osobní vyjádření, aniž bych tím chtěl měnit rozhodnutí ústavněprávního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím a znovu se táži, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele či zpravodaje. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 3 a tím je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
/sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 11. prosince loňského roku jste projednali v prvním čtení vládní návrh novely energetického zákona a přikázali jste jej šesti výborům - hospodářskému výboru, výboru pro životní prostředí, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, výboru ústavněprávnímu a výboru pro sociální politiku. Návrh zákona postupně prošel všemi těmito výbory. S podstatou navrhované novely jsem vás již seznámil v prvním čtení a při projednávání ve výborech. Proto bych chtěl dnes pouze připomenout, že cílem této novely je také zajistit transpozici do naší legislativy směrnice 212/27/EU o energetické účinnosti, adaptaci nařízení 347/2013 o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě a nařízení 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií a v neposlední řadě také notifikačního rozhodnutí Evropské komise k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Velkou část novelizačních bodů zaujímají úpravy, které souvisejí s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Všechny uvedené výbory Poslanecké sněmovny se novelou energetického zákona podrobně zabývaly a projednaly pozměňovací návrhy. Mnohé z nich byly duplicitní a vyskytovaly se ve více výborech. Na základě průběhu projednávání návrhu zákona ve výborech mi dovolte, abych zde ocenil váš konstruktivní přístup a snahu hledat všeobecně vyhovující řešení. Všichni si uvědomujeme, že energetický zákon a jeho úpravy vždy budily všeobecnou pozornost a emoce.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že ve výborech přijaté pozměňovací návrhy vezmete v úvahu při svém rozhodování. Vyjádřím se k nim stejně jako i k dalším pozměňovacím návrhům ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Dne 11. 12. 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání hospodářskému výboru, rozpočtovému výboru, zemědělskému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro životní prostředí a výboru pro sociální politiku. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Navrhuji tedy, abychom hospodářský výbor učinili výborem garančním. Táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování. Ale dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o tom, že hospodářský výbor bude výborem garančním.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno 142 přítomných, pro 142. Konstatuji, že návrh byl schválen. Garančním výborem pro tento tisk je výbor hospodářský.

 

Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 351/1 až 9. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP