(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přejdeme k ústním interpelacím na pana premiéra a následně na členy vlády, dovolte mi, abych přečetl omluvy, které se mi nashromáždily. Nejprve pan ministr vnitra Milan Chovanec se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z celého dnešního dne, z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny z důvodu povinností v resortu. Pan poslanec Josef Nekl se omlouvá dnes od 14.30 hodin ze zdravotních důvodů. Dále pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec Bohuslav Chalupa se omlouvá dnes od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Foldyna se omlouvá od 14.30 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Petr Kořenek se omlouvá dnes z odpoledního jednání z důvodů pracovních. To byly omluvy.

140.
Ústní interpelace

Zahájíme první interpelací, kdy pan poslanec René Číp bude interpelovat nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku, který je na jednání Evropské rady ve věci rezoluce Valného shromáždění OSN a hlasování České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, v letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války a vítězství nad fašismem. Je to důležité jubileum pro svět i pro Českou republiku. Počet Čechů padlých v druhé světové válce se dle různých údajů liší, avšak všude převyšuje 300 tisíc mrtvých. Dnes je to pro mnohé zřejmě jen číslo. Pro mne se však jedná o více než 300 tisíc lidských bytostí, hrdinů své doby a občanů, kteří se nebáli nasadit životy v boji proti nacistickému zlu. Dnes ani jindy nesmíme zapomínat na jejich hrdinství, za něž zaplatili cenu nejvyšší. Proto nedovedu pochopit, jak se naše země zachovala při hlasování Valného shromáždění OSN o rezoluci o efektivnějších opatřeních k boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných praktik, které podporují oživování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojených intolerancí, kterou společně předložilo třicet států, kdy se náš zástupce zdržel hlasování.

Vážený pane premiére, můžete mi vysvětlit toto naše hlasování, a zda dnes vůbec stojí ještě Česká republika na straně bojovníků proti nacismu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Čípovi, kterému bude odpovězeno písemně.

Budeme pokračovat dále. Protože tím jsme vyčerpali ústní interpelace na premiéra, budeme pokračovat dále ústními interpelacemi na jednotlivé členy vlády. První ústní interpelace na členy vlády byla vylosována pro pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana ministra kultury Daniela Hermana ve věci objektivity zpravodajství České televize. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Především bych chtěl poděkovat panu ministrovi, že jako jeden z mála ministrů pravidelně dochází na interpelace a je tady přítomen, takže za to určitě dík, pane ministře.

Objektivita zpravodajství. Přemýšlel jsem, komu tuto otázku položit, a vzhledem k tomu, jak jste minule byl schopen kvalitně odpovídat na dabing v České televizi - a teď samozřejmě nemyslím to ironicky - tak bych se vás dotázal na to, kdo vlastně zodpovídá za to, co Česká televize vysílá a jaká je objektivita zpravodajství. Jde mi o to, že nedávno jsem se dočetl, že radní Michal Jankovec uvedl, že Česká televize má určeno na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo.

To znamená, jestli tomu dobře rozumím, že Evropská komise prostřednictvím České televize říká, jaký máme mít pohled na svět? Co máme považovat za dobré a co máme považovat za špatné? Domníval jsem se, že Česká televize by měla vysílat objektivně a předkládat nám informace a zpravodajství, které je. Takže jestli byste mi odpověděl na otázku, kterou jsem položil hned na začátku, to znamená, kdo vlastně odpovídá za to, co Česká televize vysílá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Poprosím pana ministra kultury o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, děkuji za tento dotaz.

Dohled nad dodržováním povinnosti vysílat objektivní informace je svěřen samostatnému správnímu úřadu, a to Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. V rámci České televize pak na plnění veřejné služby dohlíží Rada České televize. Ministerstvo kultury nemá žádnou zákonnou pravomoc jakkoliv zasahovat do činnosti České televize či do podoby a obsahu programů, které šíří. Tento stav vychází z ústavně zaručených práv na svobodu slova a šíření informací, přičemž zasahování státních orgánů do činnosti provozovatelů televizního vysílání je zcela nepřípustné, a to v souladu s článkem 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Každý provozovatel vysílání má podle zákona právo vysílat program svobodně a nezávisle, přičemž do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Ale protože samozřejmě Česká televize spadá jako mediální záležitost do kompetence Ministerstva kultury v tom smyslu legislativním, tak Ministerstvo kultury plánuje na prosinec letošního roku předložit vládě novely zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu. Jejich záměrem bude mimo jiné garantovat provozovatelům veřejné služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání prostor na jejich rozvoj a současně stanovit mantinely, aby nedocházelo k rušení hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. Cílem by však mělo být rovněž přispět k transparentnímu, účinnému a odpovědnému plnění veřejné služby.

Takže zcela na závěr ještě jednou zopakuji jádro své odpovědi, že dohled nad dodržováním povinnosti vysílat objektivní informace je svěřen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a v rámci České televize pak na plnění veřejné služby dohlíží Rada České televize. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance Ondráčka o doplňující otázku, má-li zájem. Má. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane ministře. Jenom doplňující jednoduchou otázku: Jste vy osobně jako ministr kultury Daniel Herman spokojen s objektivitou zpravodajství České televize?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra o odpověď na velmi subjektivní otázku.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman To je opravdu velmi subjektivní otázka. Já bych možná zkusil odpovědět na tu druhou část. Jako ministr kultury - to mi skutečně nepřísluší. Ale jako občan a člověk Daniel Herman samozřejmě nějaký názor mám. Vnímám tam určité rezervy a myslím si, že je co zlepšovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přejdeme k druhé interpelaci, kdy paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci předávání majetku církvím. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP