(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, případně pana ministra, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji.

 

V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148. Pro návrh 109, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových
záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Dívám se, že i zde se ujme slova pan ministr Brabec. Poprosím vás o uvedení tohoto bodu.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes to se mnou budete muset vydržet trochu déle. Mám zde několik rolí a tato je jedna z nich.

Dovolte mi tedy, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Tato dohoda byla podepsána 6. března loňského roku v Nassau. Ministerstvo financí zahájilo od roku 2009 řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy, takzvané daňové ráje, a doposud sjednalo čtrnáct návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi. Tento návrh dohody je dalším z nich pokračujícím v legislativním procesu vedoucím k ratifikaci prezidentem. Sjednávání této dohody proběhlo rovněž na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády 22. března 2010. Tato dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací.

Uzavřením této dohody Česká republika získá možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo přispět k příznivému fiskálnímu dopadu na příjmy České republiky a ke zvýšení prevence finanční kriminality obecně.

Dovoluji si vás tedy požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 204/1. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Vážený zbytku vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan ministr životního prostředí zde namísto pana ministra financí, pana vicepremiéra Babiše, předložil ve druhém čtení ke schválení tuto mezinárodní smlouvu. Já jsem si i říkala, že to nejspíš dneska budete prezentovat, pane ministře, vy. Ale na druhou stranu mě to mrzí, ne že bych k vám neměla důvěru, ale vím, že budou další zákony a mezinárodní smlouvy, u nichž bylo přerušeno jednání právě kvůli nepřítomnosti odpovídajících ministrů. Takže k tomu dnes ještě nejspíše dojdeme, protože máme před sebou celý blok mezinárodních smluv.

Já se zde jako zpravodajka tohoto tisku vrátím ke dni 25. června 2014, kdy byl na zahraničním výboru projednán tento tisk. Věcně k tomu nebyly připomínky, protože se jedná opravdu o prevenci. Mělo by to přispět k prevenci finanční kriminality.

Dovolím si přečíst usnesení zahraničního výboru. Tento výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014." Dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 204/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru, který tento tisk 204 projednal na své schůzi dne 3. září 2014. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a zpravodajské zprávě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji nikoho, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajky? Není tomu tak.

 

Nyní přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Jsou to návrhy usnesení zahraničního a rozpočtového výboru, jak byly přečteny. Eviduji žádost odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrhy usnesení, jak byla přečtena, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 149. Přítomných poslankyň a poslanců je 118, pro návrh 116, proti žádný. Konstatuji, že s návrhy usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012
/sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

I zde poprosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Znovu děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke změně Dohody o mezinárodní finanční korporaci, ve zkratce IFC, dochází v souvislosti se širšími reformami ve skupině Světové banky, které reagují na rostoucí váhu rozvojových a tranzitivních zemí v globální ekonomice a vyžadují si odpovídající revizi mezinárodních smluv. Změna dohody IFC vyplývá z rozhodnutí Správní rady o změně stanov a selektivním navýšení kapitálu v roce 2010. V souladu s čl. 7 stanov IFC rozhodly o přijetí této změny tři pětiny guvernérů IFC vlastnící 85 % všech hlasovacích práv. Správní rada IFC přijala návrh na změnu 9. března 2012.

Schválené rozhodnutí Správní rady navrhuje na základě zasedání společného ministerského výboru Rady guvernérů banky a fondu pro převod reálných zdrojů v dubnu 2010 navýšení podílu základních hlasů na pevně danou úroveň 5,55 % z celkového počtu hlasů. Tato skutečnost zabrání do budoucna snižování podílu základních hlasů, a tím ochrání hlasovací sílu zemí s malým počtem hlasů, respektive rozvojových a tranzitivních zemí. V případě České republiky zůstává hlasovací podíl zachován na úrovni 0,38 % bez jakýchkoliv dopadů na státní rozpočet.

V rámci IFC změna dohody již vstoupila v platnost a jedná se tak o aplikaci této změny do českého právního řádu. Dovoluji si proto doporučit Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP