(17.00 hodin)
(pokračuje Pilný)

Nelze přitom dost zdůraznit, že Smlouva o fungování Evropské unie zakazuje členským státům poskytovat veřejnou podporu, přičemž důležitou součástí tohoto zákazu je právě povinnost, aby se ke státem kontrolovaným podnikatelským subjektům chovala stejně, jako by se k nim choval soukromý investor. Z popsaných důvodů by tento příkaz navrhované uspořádání nemohlo naplnit. Naopak, resortní oddělení správy podnikatelských subjektů od určování hospodářské politiky v zemích za dobrou praxi, která eliminuje popsaná nebezpečí.

Má-li tedy dojít k nějaké změně, měla by tím být změna opačná, tj. dále soustřeďující správou zbylých majetkových účastí na Ministerstvo financí. Z tohoto důvodu budu navrhovat zamítnutí předkládaného zákona už v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Ivanu Pilnému. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Snopek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jen velmi stručnou reakci na pana zpravodaje, samozřejmě s poděkováním, že se tomu věnoval. Znovu opakuji, že existují dvě cesty. Buď komplikovaná novela kompetenčního zákona, nebo tato nepřímá novela. Jak zaznělo i od pana zpravodaje, disponujeme celou řadou právních memorand, že to není cesta nepřípustná a že není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. (Řečníkovi zvoní v kapse mobil.) Moc se omlouvám za svůj telefon.

To znamená, jsem si této výhrady vědom, znovu opakuji, disponujeme celou řadou právních memorand, že to není nepřípustná cesta, jak tu zaznělo, a že to není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Rovněž si dovoluji rozporovat, že současný stav je výsledek subsidiární logiky. Současný stav je nechtěný výsledek transformačního procesu, kdy podle dřívější logiky podniky patřily pod jednotlivá zakladatelská ministerstva, díky privatizačnímu a deetatizačnímu procesu se staly vlastnictvím právnické osoby, která se jmenovala Fond národního majetku, a po zrušení Fondu národního majetku, kdy aktiva přešla pod Ministerstvo financí, stalo se Ministerstvo financí zakladatelem těchto strategických odvětví ne proto, že tento výsledek někdo zamýšlel, ale proto, že se v jejich případě upustilo od privatizace a aktiva Fondu národního majetku nemohla přejít pod nic jiného než pod Ministerstvo financí. Tolik druhá poznámka.

A třetí poznámka. To, že za současného stavu se pan zpravodaj obává konfliktu zájmů, kdy by tyto podniky odešly od Ministerstva financí, to mi přijde opravdu jako úsměvný žert. Blahopřeji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, máme před sebou velice stručný návrh zákona, který by na první pohled mohl vypadat jako strašně jednoduchá norma. Bohužel, při hlubším zamyšlení zjistíme, že v té značné zjednodušenosti může být řada vážných problémů.

Především, vyslechli jsme si tu zdůvodnění, proč to ministerstvo, proč ne to druhé. Já jsem dospěl na základě posuzování faktorů k tomu, že by to mělo spíš být skutečně Ministerstvo financí, ovšem z hlediska různorodosti podniků se státní účastí, je jich tu celá řada, neumím si představit, že by skutečně všechny podniky, od banky až po pivovar, řídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Myslím si, že nosná myšlenka čtyř paragrafů předloženého zákona je v tom, aby se skutečně našel naprosto adresný, zodpovědný činitel, tedy ministerstvo, které bude za tyto podniky se státní účastí zodpovídat. To je myslím meritum věci. Ovšem jaká bude cesta dosažení, o tom nejsem v tuto chvíli hluboce přesvědčen. Já si myslím, že v normálním legislativním procesu, pokud dáváme návrh zákona, který by měl něco upravit, tak by mělo být i to, že řadu speciálních zákonů budeme muset zrušit, abychom neměli zaplevelený právní řád. A my teď přijmeme nový zákon a budeme tam mít z minulosti řadu zákonů, podle kterých se vlastně činnost těchto podniků řídila. Tudíž myslím si, že tyto zákony by měly být především v tomto zákoně zrušeny, provedena hluboká analýza, a tím způsobem bychom se mohli dopracovat k nějakému výsledku. Bylo tu slíbeno, že by to bylo předloženo ve druhém čtení, ale já si myslím, že je zapotřebí, aby takováto analýza a rozklad byly předloženy už v té původní zprávě, abychom se mohli orientovat. Proto z tohoto důvodu dávám návrh vrátit návrh zákona k dopracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní pan zpravodaj pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslanec Ivan Pilný: Já jsem ve svém příspěvku nikde nekonstatoval, že navrhovaný jednoduchý zákon porušuje ústavní právo České republiky. Já jsem jen konstatoval, že porušuje elementární zásady tvorby předpisů a právních norem. Také jsem nemluvil o konfliktu zájmů ve smyslu personalizace, mluvil jsem o tom -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, není vás dobře slyšet, protože míra hladiny hluku je v tomto sále příliš vysoká, a prosím, abyste pokračoval, až se rozpustí různé hloučky těch, kteří své věci půjdou řešit do předsálí, a pak prosím pokračujte. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Pilný: Takže já jsem konstatoval, že střety zájmů tady nebyly mnou personalizovány, byly to střety zájmů mezi podniky soukromými a podniky ovládanými státem. Tam porušujeme elementární pravidla Evropské unie, ke kterým jsme se zavázali. Na druhou stranu jsem rád, že tady pan poslanec Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, objasnil princip toho, proč je tento zákon předkládán. Je to opět útok na ministra financí. Ale myslím, že bychom neměli zákony personalizovat a tvořit je tímto způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já z toho nechci dělat dialog předkladatele a zpravodaje, ale myslím si, že jsem poměrně velmi pečlivě vysvětlil motivy předkládání i okamžik, kdy tato vize vznikla, a tato vize vznikala v době, kdy opravdu nikdo neměl nejmenší tušení, kdo bude ministrem financí. Pracoval jsem v podstatě jakoby proti svému ministerstvu, ale pokládal jsem to za správné, pokládal jsem to za systémový krok, protože z Fondu národního majetku se stala sekce ministerstva. Sekce ministerstva mohla přejít kamkoli jinam. Tento Fond národního majetku, který je dnes sekcí ministerstva, lze poměrně jednoduchým a čitelným řezem oddělit a převést pod ministerstvo jiné. Já to pokládám za správné, vy ne, ale v žádném případě to není žádný osobní útok.

Panu poslanci Snopkovi si troufnu říct, že to skutečně vyžaduje pak celou řadu podzákonných norem, ale ty už nemusí být v právním řádu. To, na co vy se ptáte, je jasně řečeno v § 3: Práva a povinnosti ústředních orgánů státní správy jako zakladatelů společností ovládaných státem přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo průmyslu a obchodu. To znamená, ono je to tam řečeno. Pak to samozřejmě vyžaduje poměrně náročný technický proces, ale ten je řešitelný vládními usneseními a vyhláškami jednotlivých ministerstev. Nemusí být v zákoně. O tom nelze pochybovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP