(16.30 hodin)

 

Poslanec Josef Vozdecký: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se v úloze zpravodaje velmi stručně vyjádřil k obsahu tohoto návrhu a sdělil k tomu moje stanovisko.

Tak jak uvedl zástupce předkladatelů, jde svým obsahem i rozsahem o to, že právní úprava přiznání majetku není v našem právním řádu v současné době zakotvena. Hovořil o minulosti. Mám poznamenáno, že od roku 1999 proběhlo několik snah začlenit právní úpravu přiznání majetku do právního řádu, a to jak ze strany vlády, tak i ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky formou poslaneckých návrhů, avšak ani jeden z předložených návrhů nebyl schválen.

Tak dovolte mi stručně ještě k této úpravě. Navrhovaná právní úprava poslaneckým návrhem zákona poslanců z řad Komunistické strany Čech a Moravy by tak měla zaplnit vzniklou mezeru v právním řádu v oblasti správy daní a omezit daňové úniky, případně jim zcela zamezit. Navrhovaná právní úprava, o které hovoří zástupce předkladatelů, se dotýká povinné osoby, za kterou je považována jak fyzická osoba, tak i osoba právnická, jejíž majetek přesahuje hodnoty v navrhovaném zákoně stanovené 10 milionů korun u fyzických osob a 30 milionů korun u právnických osob. Považuji to za důležitost v tomto návrhu. Navrhovaná právní úprava by měla přispět k získání podpory pro vymáhání daňových nedoplatků v případě daňových dlužníků, ale především by se však měla stát i preventivním nástrojem k omezení daňových úniků, a tím i nástrojem pro docílení vyšších příjmů státního rozpočtu.

Tak jak bylo konstatováno, podtrhuji, že vláda projednala tento návrh zákona a zaujala k němu neutrální stanovisko. Uvedla a zdůraznila ve stanovisku, že si je vědoma potřeby řešit problém daňových úniků a přijmout opatření k jejich zamezení. Nicméně se nedomnívá, že předložený poslanecký návrh zákona je schopen danému cíli dostát. Vláda konstatuje, že poslanecký návrh zákona trpí mnoha koncepčními, systémovými, právními i legislativně technickými nedostatky, které by při aplikaci zákona v praxi mohly způsobit řadu výkladových problémů, resp. činí zákon prakticky neaplikovatelným. Například v návrhu zákona je návrh na dodatečnou daň z majetku se sazbou 100 %, což lze jen stěží považovat za daň, ale jde ve skutečnosti o zvláštní formu trestu propadnutí majetku, která by mohla být nakonec i přísnější než samotný trest propadnutí majetku, jak jej zná trestní právo, neboť povinné osobě není majetek zabaven, nýbrž musí uhradit částku, která může být i vyšší než částka obdržená z jeho zpeněžení.

Tedy znovu podtrhuji, že vláda konstatuje, že poslanecký návrh trpí věcnými právními i legislativně technickými nedostatky, mezi něž lze řadit zejména terminologickou nejednotnost, nesprávné vymezení pojmů a nevhodné a ve výsledku matoucí použití zavedených pojmů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, měl jsem možnost seznámit se s vládním návrhem znění zákona o prokazování původu majetku, což v mém případě označuji, že jde o zjednodušení de facto pro novelu zákona o daních z příjmu a trestního zákoníku. A jaký je stav legislativního procesu? Aktuálně je takový, že tento návrh prošel vnějším připomínkovým řízením, probíhá vypořádání připomínek a snad v únoru ještě bude s vysokou pravděpodobností předložen vládě. No a kdyby tomu tak bylo tak, jak jsem si to spočítal i já, a tak, jak to uvádím, mohl by být vládní návrh zákona předložen už třeba na březnovém jednání Sněmovny. Návrh účinnosti, tak jak uvádí vládní návrh zákona, by měl být k 1. lednu 2016.

Tedy na závěr, jaké je moje doporučení jako zpravodaje k předloženému a právě projednávanému poslaneckému návrhu zákona, sněmovní tisk 235. Já bych doporučoval jeho zamítnutí v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chvíli zvažoval, zda nemám svoji přihlášku odvolat, protože mě předešel pan zpravodaj. Já jsem se přihlásil v podstatě jenom proto, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Je to pro mě takové hezké déjà vu. Poprvé jsem zamítnutí tohoto návrhu navrhoval v roce 1999. To už bude, kolegové, víc než 15 let. To byly časy, to jsem byl ještě mlád! Takže volá-li pan předkladatel po rozvaze, chci ho ujistit, že to máme už těch 15 let rozváženo. Slyšeli jsme ty samé argumenty, co jsme slyšeli během těch 15 let. A já ho jenom zklamu v jeho předpokladu, že opět naše argumenty uslyší. Já myslím, že jsme je opakovali tolikrát, že nepokládám za nezbytné vás s nimi zdržovat. Jenom se odvolávám na naše argumenty, které tady zaznívaly v letech 1999, 2005, 2010 a jsou stále stejné a stále platné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, my jsme v podstatě nečekali nic jiného, zejména od pana kolegy Kalouska, než že přijde návrh na zamítnutí. Trošku se divíme, že návrh na zamítnutí přichází od zástupce hnutí ANO, zejména proto, že toto hnutí se dostalo do Poslanecké sněmovny pod příslibem udělání pořádku poté, co se tady taková léta jenom kradlo. Všetci tu kradnú, to jste slyšeli všichni. A náš návrh zákona má ambici pomoci tomu procesu narovnání nedávné minulosti. Snadněji se narovnávala ta přednedávná nebo dávnější minulost, ale na tu polistopadovou minulost jako by se zapomínalo. A teď bych mohl připomínat privatizaci kuponovou, jakoukoliv jinou, krádež století atd., atd., co tady zní. Náš návrh měl na toto reagovat a měl, pravda, možná v hodině dvanácté, ale tady připomínám, že to není poprvé, co tento nebo podobný návrh předkládáme, měl v našem právním řádu a má v našem právním řádu zakotvit možnost dostižení těch, kteří k majetku přišli nečestným způsobem. A to dostižení zákonnou formou. My nechceme žádné vyrovnávání plošným znárodňováním, jak nám někdo s oblibou vlepuje tu a tam ještě pořád. Chceme, aby skutečně ten, kdo ke svému majetku přišel řádným a čestným způsobem a je schopen to doložit, jej ku prospěchu svému i své vlasti užíval, rozmnožoval, platil z něho řádně daně. Takový člověk je nám jako i vám zajisté milý. Ale ten, kdo holt kradl, loupil za bílého dne, ani poledne nedržel, dokonce i v neděli, tak ten by přece měl mít obavu, že jednou přijde taky zákon a že tu nečestnost odmění po zásluze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP