(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v odpoledním jednání schůze Poslanecké sněmovny. Jako první bod máme zařazen

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 296/ - prvé čtení

Prosím ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu Marksovou, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já zde uvádím vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti. Tento návrh především sjednocuje přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u těch uchazečů, kterým zákon umožňuje a neumožňuje vykonávat takzvané nekolidující zaměstnání a zároveň pobírat či nepobírat souběžně podporu v nezaměstnanosti. Dnes je tam kategorie lidí, kteří mohou pobírat podporu a zároveň vykonávat takzvané nekolidující zaměstnání, jedná se o jednatele firem nebo členy správních a dozorčích rad. Tento návrh to sjednocuje. A je zde ještě několik dalších úprav, které všichni máte v podkladech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jaroslav Zavadil, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážená vládo. V tomto případě také nebudu moc hovořit. Paní ministryně sdělila, o co vlastně v tom návrhu jde. Já se domnívám, že zatím v této fázi je potřeba jenom, abychom to propustili do druhého čtení. Já si sám říkám o to, aby to bylo přiděleno výboru pro sociální politiku, který by se měl zabývat právě těmi věcmi, které se týkají nekolidujícího zaměstnání, a hledat další možnosti, které se nabízejí.

Takže tolik snad z mé strany zatím vše a žádám, aby to bylo propuštěno do druhého čtení s tím určením, aby to prošlo výborem pro sociální politiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, ten úvod byl velmi stručný. Jsem rád, že pan předseda Zavadil sám navrhl, že pošleme tento zákon do výboru pro sociální politiku, protože k tomu mám alespoň tři připomínky, respektive ten zákon, návrh zákona přináší tři základní body, ke kterým bych se chtěl vyjádřit.

První bod, který zrovnopravňuje dvě osoby, osoby žádající o podporu v nezaměstnanosti, to znamená skupiny žadatelů o podporu v nezaměstnanosti s nekolidujícím zaměstnáním a skupiny osob v postavení členů obchodních společností nebo družstev, jejich postavení dosud nebylo upraveno, to já považuji za správné toto, tady tomu rozumím. Rozumím i tomu řešení, které by tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti i zastavení její výplaty u uchazečů o zaměstnání s nekolidujícím zaměstnáním a uchazečů v postavení členů obchodních společností nebo družstev odvíjel od stejné rozhodné skutečnosti. Tam je to opravdu dobře. Je to řešení, které napravuje stav, který vznikl někdy v roce 2004, a teď tento bod tedy moji podporu mít bude.

Co se týče druhého podstatného bodu, který nově zavádí možnost započítat dobu dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti do rozhodné doby pro schválení podpory v nezaměstnanosti za podmínky, že dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě 7 dnů, myslím si, že je to zatím jakoby aplikovatelné, ale do budoucna je to věc, která bude lehce zneužitelná. A to si myslím, že bude velké téma. Mimochodem na výboru, anebo případně sám v tomto bodě připravím pozměňovací návrh. Okruh těch osob, které by to zneužívaly, protože dneska podle statistik je to zhruba 400, tak by se podle mého názoru radikálně, ale opravdu radikálně zvýšil.

Třetí podstatný bod, který ten návrh zákona opravuje, je úprava legislativního postavení státní příspěvkové organizace, Fondu dalšího vzdělávání, které dosud nebylo jednoznačně zakotveno. V překládaném návrhu je uvedeno, že možnost zřízení či zrušení státní příspěvkové organizace v zákoně o zaměstnanosti povede k vyloučení pochybností o jejich postavení a o vymezení oblasti, ve které bude oprávněna vykonávat svou činnost. To je věc, se kterou se ztotožnit dokážu a rozumím tomu.

Čili za sebe říkám, že podpořím propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a ve druhém čtení buďto přijde výborový návrh, pozměňovací návrh, který navrhnu na jednání výboru, anebo ho prostě navrhnu sám.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že napadlo nic jiného v rozpravě než návrh na přikázání, tak o tom nyní budeme hlasovat.

Organizační výbor v souladu s panem zpravodajem navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Mám zde žádost o odhlášení, takže prosím všechny o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto tisku výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 130, přihlášeno je 112, pro 107, proti 1. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru pro sociální politiku. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni.

 

Ještě zde mám omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Hubáčková, a to mezi 14.30 až 15.30 hodinou z důvodu návštěvy u lékaře.

 

Budeme pokračovat bodem

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
/sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Opět prosím paní ministryni práce a sociálních věcí.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Cílem tohoto předloženého návrhu je především zachování právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce, což je princip, na kterém se dohodla tripartita. Tím opodstatněním je, že se domníváme, že náhrady škody a nemajetkové újmy souvisí úzce se specifičností právních vztahů založených na výkonu závislé práce, nicméně to nebrání tomu, aby se i tato zvláštní právní úprava přizpůsobila novým trendům soukromého práva. Zároveň se v této souvislosti navrhuje, aby se zrušil zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který, jak známo, od svého schválení v roce 2006 ještě dosud nenabyl účinnosti. Takže se domníváme, že tento návrh může být přijat. Opakuji, shoda k tomuto řešení je i na základě závěrů tripartity.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP