(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, tak přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14.30 do 16 hodin z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá paní poslankyně Zuzana Šánová, dále od 12 hodin se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Josef Novotný, od 11.30 do 14.30 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Daniel Korte a dále do 16 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Stropnický.

Nyní požádám o faktickou poznámku, kterou má přihlášen pan poslanec Karamazov a po něm pan poslanec Zahradník. Máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych také sdělil podmínky, za kterých Občanská demokratická strana podpoří tento zákon. Podmínky tu vlastně už padly. První je individuální vzdělávání. Pokud se dostane individuální vzdělávání prostřednictvím pozměňovacích návrhů do novely i pro druhý stupeň, tak ODS podpoří návrh, a podobně je tomu i pro registr pedagogických pracovníků. Naopak ten, pokud se tam dostane, tak ODS nebude moci podpořit tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, nyní pan poslanec Zahradník a po něm pan poslanec Rais, oba s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pan místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomu důvodu, který pan ministr uvedl ve prospěch zavedení registru učitelů. Žádný registr učitelů nepomůže k tomu, aby se zvýšil zájem o matematiku jak na základní, tak na střední a na vysoké škole, ani k tomu, aby se zvýšil zájem o studium učitelství matematiky a fyziky mezi uchazeči o studium na pedagogických fakultách. K tomu vedou jiné, daleko složitější a těžší cesty.

Ještě k inkluzivnímu § 16. Samozřejmě chápu jeho důležitost ať už z hlediska všeobecné společenské objednávky, tak i z hlediska Evropské unie, ale musíme si uvědomit, že se nám nebude dařit naplňovat požadavky inkluze a integrace, aniž bychom významně zvýšili počet a také i statut asistentů učitele. Myslím, že jich je stále nedostatek a že i jejich pozice je velmi zatím problematická. I na to, pane ministře, je třeba, abyste se zaměřili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Raise s faktickou poznámkou a poté se připraví řádně přihlášený pan poslanec Zlatuška. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych se chtěl vyjádřit k individuálnímu vzdělávání na druhém stupni. Myslím si, že jsem natolik liberální, že vím, že toto je velice krok správným směrem, ale na druhou stranu je potřeba diskutovat, za jakých podmínek toto individuální vzdělávání proběhne. Proto si myslím, že je namístě o tom ještě diskutovat a v podstatě tento problém detailněji řešit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě nové faktické poznámky. První je pan poslanec Kořenek a po něm paní poslankyně Semelová. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, budu velmi stručný. Jen si dovolím k asistentům pedagoga. Postavení ze zákona je naprosto jasné, myslím si, že asistenti pedagoga nejsou ten zásadní problém. Problém je v tom, že je schvalují kraje a kraje na to nemají peníze, nebo nedostávají, čili snaží se vystačit s těmi prostředky, které mají, a jestliže dostanete na plat asistenta na deset měsíců, musíte každý rok podstupovat tu proceduru, kdy se schvaluje. Každý kraj má jiný způsob přidělování finančních prostředků. To jsou ty problémy, to jsou technicko-organizační problémy, ale věřím, že právě vyhláškou přidělení finančních prostředků, jasným stanovením normativů by se tyto problémy měly vyřešit. Ale předně potřebujeme dostatek peněz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych se jen v souvislosti ještě s domácím neboli individuálním vzděláváním chtěla zeptat kolegů a kolegyň po mé pravici, jak se to dává dohromady s vašimi proklamacemi týkajícími se inkluzivity vzdělávání, kdy chcete začleňovat všechny možné zdravotně postižené atd. do běžných tříd, kdy požadujete pomalu, aby speciální školství tady zaniklo, a přitom vyčleňujete určité žáky ze základního školství a necháváte je učit doma. To je první poznámka.

Druhá věc, proč tu byl takový křik kvůli zákonu o pedagogických pracovnících, když právě vy na pravé straně jste požadovali, aby tam nebyly žádné výjimky, aby všichni měli kvalifikaci a nikdo nebyl neaprobovaný a nekvalifikovaný. A teď je necháte učit doma kýmkoli z řad rodičů. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Novákové. Máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dámy a pánové, já se domnívám, že teď už je debata na té úrovni, že tak trochu zneužíváme logicky toho, že ne všichni poslanci se podrobně seznámili s obsahem všech pozměňovacích návrhů. Chtěla bych upozornit na to, že součástí pozměňovacích návrhů, které schválil výbor, a to je A, pozměňovací návrhy A10, 14 a 15, je i to, že by bylo individuální vzdělávání kontrolováno, že tam bude mít jakési dispozice Česká školní inspekce, a že pokud by se odehrávalo individuální vzdělávání na druhém stupni, je předpokladem, že garant má vysokoškolské vzdělání. A znovu bych chtěla upozornit: individuální vzdělávání - prosím, neobracejte to tak. Podmínka conditio sine qua non, podmínka, bez které to my nemůžeme podpořit, když nebude dovoleno několika desítkám či maximálně stovkám rodin, které se rozhodnou, ne že vyčleňují své děti, ale které se rozhodnou pro jinou variantu vzdělávání, tak vy riskujete - a tímto apeluji především na kolegyně a kolegy poslance z poslaneckého klubu ANO - dobře víte, že to je správné, a vy tím riskujete, že ta novela neprojde. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Schwarze.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já se musím zastat pana ministra, protože už to řekla paní poslankyně Putnová, že na nás hraje, že slibuje nějaké domácí vzdělávání. Víte, to byl i můj tlak na pana ministra, že jsem mu řekl, že já také osobně jako člověk podporuji domácí vzdělávání - ale za jakých podmínek? Nedovedu si představit ve městě, kde bydlím, ve svém, kde je 14 základních škol, že každá škola bude provozovat domácí vzdělávání. To by se ti učitelé nebo ti ředitelé nebo ti, co to financují, z toho zbláznili. Teď to beru spíš ekonomicky. Podporuji domácí vzdělávání, ale za určitých podmínek. Například v kraji jedna škola, která to bude dělat. A když už se někdo rozhodne pro domácí vzdělávání, tak ať si tam dojede a ta škola je na to připravená. Z toho mám já strach. Takže to bych vám chtěl vysvětlit. To jsem sám apeloval na pana ministra. Není to jeho výmysl, že by sám nás chtěl uchlácholit, že si vymyslí nějakou novelu nebo my něco připravíme. Takhle to bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, určitě novela školského zákona je potřebná a já pro ni určitě zvednu svůj hlas. Na druhou stranu bych si dovolil upozornit, že přes to, co dnes odhlasujeme, budoucnost vzdělávání je personifikovaná a je také individuální. Je to už proto, že vzdělávání je dnes celoživotní proces a bez ohledu na to, jaká pravidla zavedeme v tom, co se odehrává v kamenných školách, tento proces bude pokračovat a je v tom budoucnost i České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP