(11.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

U poplatků za zápis skutečností do veřejného rejstříku provedených notářem, to znamená tam, kde už to nebude vedeno soudním řízením, byly stanoveny přiměřeně tomu poplatky za tento úkon. Ústavněprávní výbor ve svém pozměňovacím návrhu oproti vládnímu návrhu navrhuje tyto poplatky docela razantně zvýšit, a sice tak, že za první zápis akciové společnosti do rejstříku z 8 tisíc na 10 tisíc korun, tedy o 2 tisíce korun. Za první zápis osoby do veřejného rejstříku z 2 700 korun na 5 tisíc korun, to je o 2 300 korun, a za jakoukoli změnu nebo doplnění z tisíce korun na 1 500 korun. Myslím si, že víme, že Česká republika, co se týče zakládání společností, nepatří mezi země se systémy velmi rychlými a velmi levnými, a tento návrh by podle mého názoru naprosto zbytečně zvýšil zátěž podnikatelů při zakládání společností nebo při jejich úpravách.

Dovoluji si proto požádat pana zpravodaje, aby pokud měl v úmyslu dát hlasovat o pozměňovacích návrzích ÚPV v celku, aby tento bod vyňal a hlasovalo se o něm zvlášť. Pana zastupujícího ministra spravedlnosti jsem chtěl požádat, aby setrval na vládním návrhu a tento pozměňovací návrh nedoporučil. A vás všechny jsem chtěl požádat, abychom zbytečně nezvyšovali zátěž podnikatelů při tomto administrativním procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Jeroným Tejc a eviduji přihlášku pana ministra Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, protože tady byl zmíněn ústavněprávní výbor, dovolte mi, abych se k této věci také vyjádřil. To, co říkal pan ministr Kalousek, je pravda, ale je to pravda jen částečně, protože původní návrhy jsou takové, resp. ten stav je takový, že dnes existuje poplatek v určité výši, soudní poplatek za zápis společnosti, a ministerstvo navrhuje, že ty poplatky razantně sníží v případě, že se občan, firma, obrátí nikoli na stát pro ten zápis této společnosti, ale na notáře. To znamená razantním způsobem pomáhá tomu, aby bylo výhodnější jít nikoli ke státu, ale k notáři a provést ten zápis tam. Ten důvod je podle mého názoru chvályhodný, tak jak to ministerstvo původně avizovalo, a to je ten, že by mělo dojít k odbřemenění soudů a právě ta finanční motivace toho, že tuto věc provede notář, by měla vést většinu podnikatelů k tomu, aby se ucházeli o zápis tam a nikoli u soudu.

Ústavněprávní výbor tu věc samozřejmě hodnotil a hodnotil ji nejen z pohledu toho, jak dojde k odbřemenění soudů, ale také z pohledu možných výpadků státních financí. Obáváme se a obávali jsme se, že by mohlo v této věci dojít až k výpadku 130 nebo 150 milionů korun na příjmové straně státního rozpočtu, které by tedy chyběly státnímu rozpočtu, byť by nechyběly Ministerstvu financí, pokud by ono nebylo kráceno, a mělo by to pozitivní efekt na straně zaměstnanců soudů, kteří by mohli v této věci mít uvolněné ruce.

Musím říct, že doposud si nikdo nedokáže přesně spočítat, o jaký výpadek by se jednalo, jsou to skutečně jen odhady. Odhady, které jsme si prováděli my na výboru, a odhady, které provádělo ministerstvo, se do značné míry liší. Já jsem ochoten akceptovat tu připomínku, která tady je. Myslím si, že nemá smysl, abychom se tady nyní přeli o to, jestli ta částka bude o tisíc korun vyšší, nebo nižší. Budeme respektovat - a takto jsme se dohodli jako poslanci ústavněprávního výboru - stanovisko ministerstva, které je v souladu s tím, co říkal pan exministr Kalousek, pokud to samozřejmě pan ministr Brabec zastupující paní ministryni Válkovou potvrdí, a myslím si, že tím by ta věc mohla být vyřešena.

Jen bych chtěl skutečně na pravou míru uvést to, že by ústavněprávní výbor zvyšoval poplatky podnikatelům. Není to tak. My jsme jen to razantní snížení chtěli nahradit snížením méně razantním, které by znamenalo menší propad rozpočtu Ministerstva spravedlnosti, který jsme tady avizovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, já jsem sice ohlásil pana ministra Brabce, ale mám tady dvě faktické poznámky, a to pana předsedy Stanjury a pana předsedy Kalouska, takže nejdřív vyčerpáme ty faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval na vystoupení pana kolegy Tejce. Je to jenom hra se slovíčky. Jestliže ve vládním návrhu je, že se bude platit 8 tisíc, 2 700 a tisíc a ÚPV z toho udělá 10 tisíc, 5 tisíc a 1 500, tak je to prostě zvýšení. Je to zvýšení ve prospěch státního rozpočtu. Na druhé straně je třeba říct, kdo vlastně ušetří. Ušetří podnikatelé, kteří za ty zápisy platí podle mého názoru nesmyslně vysoké částky. To znamená, v tom vládním návrhu je to prostě lepší než v návrhu ÚPV. A není to tak, že my jenom snížením snižujeme méně, než chtěla vláda. Prostě návrh ÚPV říká, že podnikatelé budou platit více než podle vládního návrhu. A zejména u toho prvního zápisu 2 700 a 5 tisíc je samozřejmě velká částka a nemůžete se na to vždycky dívat pohledem té velké firmy, pro kterou jsou to opravdu drobné. Musíme se na to dívat pohledem malé firmy, pro kterou je každých tisíc korun, které vydá zbytečně, opravdu úspora.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní dvě faktické poznámky. Nejdřív pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, pak pan poslanec Radek Vondráček. Ale nejdřív, než vám dám slovo, pane předsedo, požádám sněmovnu o klid. Žádám paní kolegyně a pány kolegy, aby se zklidnili a pokusili se vyslechnout připomínky ve třetím čtení. Jsme před rozhodnutím, vážným rozhodnutím o zákonu a prosím ty, kteří diskutují něco jiného, aby to diskutovali v předsálí.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já souhlasím s tím, co říkal pan doktor Tejc. Ale já jsem tady neřekl ve svém prvním vystoupení, že se jedná o zvýšení oproti dnešní skutečnosti. Prostě zavádíme nový režim a je to zvýšení oproti vládnímu návrhu. To jsem řekl a to znovu opakuji, což je tedy pravda, je to zvýšení oproti vládnímu návrhu. Vím, že to vypadá divně, když opoziční předák obhajuje vládní návrh oproti návrhu výboru, ale v tomto případě jsem skutečně přesvědčen, že návrh Ministerstva spravedlnosti je lepší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní eviduji přihlášku k faktické poznámce Radka Vondráčka, ale toho tady nevidím. A vidím. Pardon, omlouvám se, já jsem se díval na vaše původní místo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já už jenom v rámci precizování jednotlivých vyjádření. Chtěl bych doplnit: Uvědomme si, ano, nechceme zvyšovat zátěž podnikatelů, ale my tady snížíme výrazně poplatek jenom podle toho místa, kam si dotyčný člověk přijde vyřídit svoji záležitost. Takže vzhledem k tomu, že je to poměrně nekoncepční záležitost, resp. nedá se říct, že by byla vyloženě systémová, proto proběhla ta diskuse v ústavněprávním výboru a rozhodli jsme se pro určité kompromisní řešení, které by šetřilo rozpočet resortu. Kdybychom hřímali čistě jenom o tom, snížit zátěž jednotlivým podnikatelům, pak by bylo logičtější snížit zátěž i u těch soudních poplatků, jestliže se podává návrh prostřednictvím soudu. S žádným takovým návrhem opozice nepřišla.

My jsme v těch diskusích pokračovali i po ústavněprávním výboru a samozřejmě nechceme klást překážky podnikání. Můžu říct, že za klub ANO i my se vrátíme a podpoříme ten původní vládní návrh. Vítáme to, aby se hlasovalo v tomto bodě zvlášť. Protože ta diskuse pokračovala i po ústavněprávním výboru, tak bych dokonce navrhl, aby se o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které jsou obsahem usnesení ústavněprávního výboru, hlasovalo jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj jistě eviduje. Nyní faktická poznámka pana předsedy Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP