(11.20 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení ústavněprávního výboru číslo 80 ze dne 12. listopadu 2014, máme to ve sněmovním tisku 261/2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše stanovisko? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Ano.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112 a ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 171 poslanců pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny pozměňovací návrhy, ano, pane zpravodaji? (Souhlas.)

 

Mohu tedy přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony, podle sněmovního tisku 261, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 175 pro 171 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi Brabcovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 93.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

Děkuji panu ministru Brabcovi, že zůstal u stolku zpravodajů, a žádám pana zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Marka Bendu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj ÚPV.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Martina Plíška. Kolega Plíšek už jde. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se před závěrečným hlasováním o tomto tisku na vás rád obrátil s žádostí o podporu mého pozměňovacího návrhu, který z trestního řádu vypouští podle mého názoru protiústavní ustanovení o tom, že by na základě rozhodnutí státního zástupce mohl být zabaven majetek podezřelé osoby ještě před zahájením samotného trestního stíhání. To znamená, v době přípravného řízení, kdy se teprve shromažďují veškeré podklady, by státní zástupce mohl rozhodnout o zabavení majetku podezřelé osoby. V naší Listině základních práv a svobod je ustanovení, že do základních lidských práv a svobod našich občanů lze zasahovat pouze v mezích zákona, a to na základě rozhodnutí soudu. Věřím, že toto není politická otázka, ale otázka ústavní jistoty a právní jistoty, tak abychom zde nezvyšovali kompetence například státních zástupců na úkor soudů. Proto na vás apeluji a žádám vás, abyste můj pozměňovací návrh, který byl předložen a načten, podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plíškovi za vystoupení v rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Marek Benda se závěrečným slovem - nebo už přímo s procedurou? Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl proceduru a oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, bude to poměrně jednoduché. Návrh na zamítnutí ani jiné návrhy, které by byly hlasovatelné, podány nebyly. Máme tady návrhy pod bodem A, což je usnesení ústavněprávního výboru. Navrhuji, abychom ho hlasovali jako jedno hlasování. Nepokládám za nezbytné něco z toho vyčleňovat. A pak jsou tady návrhy pod bodem B pana kolegy Plíška, které musíme hlasovat také jako jedno hlasování. Pak můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Jestli nemá nikdo nic proti této proceduře, navrhuji, že ji ani nemusíme schvalovat a můžeme rovnou přistoupit k hlasování o bodech pod bodem A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já myslím, že to jednoduché - dvakrát hlasování en bloc - bod A a bod B. Nikdo nic nenamítá, můžeme tedy proceduru takto podstoupit. Nyní tedy, pane zpravodaji, body A.

 

Poslanec Marek Benda: Body pod bodem A1 až A12. Jedná se o návrhy schválené ústavněprávním výborem. Pan ministr? (Ano.) Doporučuje. Zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 176 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se kolegy Krákory, jestli se… Ne, nehlásí. Dobře, děkuji. Tedy další návrh?

 

Poslanec Marek Benda: Nyní zde jeden návrh pod bodem B1 pana kolegy Plíška. Pan ministr? (Souhlasím.) Souhlasí. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 177 pro 127, proti 5. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb.,

o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 305, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 177 pro 153, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 94.

 

Dalším bodem jednání bod číslo

95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
/sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Děkuji tedy panu ministrovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň žádám, aby pan poslanec Lukáš Pleticha zaujal také místo u stolku zpravodajů, a konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 306/3.

Mám písemnou přihlášku do rozpravy, a to pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska k tomuto tisku. Prosím, pane předsedo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor po osvícené diskusi přijal několik pozměňovacích návrhů k tomuto tisku, se kterými až na jeden se všemi souhlasím, a u toho jednoho, je to bod číslo šest, bych rád okomentoval, proč nesouhlasím s pozměňovacím návrhem, proč souhlasím s vládní předlohou, a požádal vás o stejný postup. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP