(11.00 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Další je návrh pod písmenem D kromě D2, které je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 178 pro 141, proti 35. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Další návrh je hlasování en bloc o A2 až A18. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 178 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Podle legislativy je tímto bod B nehlasovatelný a hlasovali bychom teď o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas, že B je nehlasovatelné. Budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 301, ve znění pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 178 pro 139, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 90.

 

Dalším bodem jednání podle schváleného pořadu schůze je

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Děkuji, že pan ministr Mládek zůstal u stolku zpravodajů. Požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Martina Novotného, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 302/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Vidím pana ministra Mládka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl materiál MPO návrh novely zákona o investičních pobídkách, jehož součástí je související změna zákona o daních z příjmu, zákona o zaměstnanosti a zákona o dani z nemovitých věcí.

Chtěl bych pouze zrekapitulovat, že návrh novely zákona vychází z nových evropských předpisů pro oblast veřejné podpory, které do systému investičních pobídek přinášejí zásadní změny. Předložený návrh zákona přizpůsobuje investiční pobídky těmto novým pravidlům a zároveň zvyšuje jejich atraktivitu pro zahraniční investory, která zajistí konkurenceschopnost České republiky v mezinárodní soutěži. Vše již bylo podrobně popsáno v prvním a druhém čtení.

Hospodářský výbor schválil novelu zákona ve znění čtyř pozměňovacích návrhů. První dva se týkají úpravy výpočtu slev na dani jako formy investiční pobídky. Výsledná částka nově vychází z průměrných hodnot ze tří zdaňovacích období, a tak odráží skutečnou výši příjmu poplatníka. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím, neboť tato změna umožní eliminovat vliv jednorázových výkyvů v příjmech poplatníka a zamezí spekulativnímu jednání a přispěje k větší motivaci expandujících firem rozšiřovat výrobu na území České republiky. Ke třetímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, jenž obsahuje změnu přechodného ustanovení k novele zákona o daních z příjmu, je můj postoj neutrální, řekněme negativní. Ale je to spíše vynucené, protože respektuji stanovisko Ministerstva financí, které je v tomto případě relevantní. S posledním pozměňovacím návrhem hospodářského výboru řešícím posun účinnosti novely zákona na 1. května letošního roku souhlasím. Rovněž souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Novotného předneseným ve druhém čtení, který je legislativně technickým upřesněním.

Děkuji za pozornost. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Do rozpravy se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Zároveň, než pan zpravodaj bude přednášet návrh procedury, prosím sněmovnu o klid, abychom mohli v prostředí tomu odpovídajícímu jednat ve třetím čtení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Novotný: Dámy a pánové, procedura bude navržena poměrně v jednoduché podobě. Počet pozměňovacích návrhů v tomto případě není až zas tak velký, ale v souvislosti i s vyjádřením pana ministra k návrhu číslo 3, kdy jde o úpravu přechodných ustanovení, navrhuji, abychom o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovali zvlášť, a to jak o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, tak i o posledním pozměňovacím návrhu legislativně technického charakteru.

Procedura bude po jednotlivých návrzích A1 až 4 a potom B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A1 až 4 a B. Dobře. Má někdo výhradu? Není tomu tak. Můžeme tedy přednášet jednotlivé návrhy a říkat stanoviska. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu z části A číslo 1. Moje stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 177 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Novotný: Když dovolíte, nevzal jsem si hlasovací kartu, takže si pro ni skočím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě počkáme. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Omlouvám se, kolegové, za tuhle chvilku zdržení. Pozměňovací návrh A2. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 177 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Novotný: Pozměňovací návrh A3. Poprosím nejprve o stanovisko pana ministra. (Ministr má stanovisko záporné.) Moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 177 pro 43, proti 77. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Novotný: Pozměňovací návrh A4. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 177 pro 167, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Novotný: A konečně pozměňovací návrh část B. Tam znovu připomínám, že se jedná o pozměňovací návrh v části čtvrté bodu 7. Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP